หน่วยสมรรถนะ

ให้คำปรึกษา/สร้างระบบและกระบวนการคุณภาพแก่องค์กรระดับชาติและนานาชาติ

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MET-ZZZ-7-056ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ให้คำปรึกษา/สร้างระบบและกระบวนการคุณภาพแก่องค์กรระดับชาติและนานาชาติ

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  รหัสและอาชีพตาม ISCO-08 ได้แก่
  2149 วิศวกร (ยกเว้นวิศวกรเทคโนโลยีไฟฟ้า) ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
  - วิศวกรชีวการแพทย์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยนี้ครอบคลุมความรู้ ทักษะและทัศนคติที่จำเป็นในการให้คำปรึกษา/ สร้างกระบวนการและระบบคุณภาพของการบริหารจัดการการให้บริการเครื่องมือแพทย์และงานบำรุงรักษา รวมถึงการปรับปรุงคุณภาพในการทำงาน การวางแผนขั้นตอนการประกันคุณภาพ การวางแผนแก้ไขปัญหาที่มีผลต่อคุณภาพและดำเนินการตามขั้นตอนการประกันคุณภาพ ในองค์กรระดับชาติและนานาชาติ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  7

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  วิศวกรชีวการแพทย์
   นักอุปกรณ์การแพทย์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

3030901 สร้างข้อกำหนดคุณภาพและผลลัพธ์สำหรับการให้บริการ

1.1ระบุการจัดการการให้บริการงานวิศวกรรมชีวการแพทย์ ระบุความต้องการ และระบุมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการ
1.2พัฒนาข้อกำหนดด้านคุณภาพ
1.3 ปรับปรุงข้อกำหนดคุณภาพเมื่อมีความจำเป็น

3030902 ระบุจุดอันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (บริหารความเสี่ยง)

2.1 ระบุจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (CriticalControl Point) ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
2.2 กำหนดระดับความเสี่ยงสำหรับแต่ละอันตราย
2.3 จัดทำเอกสารตามขั้นตอนที่มีคุณภาพขององค์กร

3030903 วางแผนขั้นตอนการประกันคุณภาพ

3.1 วางแนวทางการประกันคุณภาพ
3.2 วางแนวทางการจัดการความเสี่ยง
3.3 กำหนดตัวชี้วัด
3.4พัฒนากระบวนการในการประกันคุณภาพ

3030904 ดำเนินงานตามระบบคุณภาพและระบบประกันคุณภาพ

4.1 กำหนดความรับผิดชอบสำหรับการดำเนินการตามขั้นตอนให้แก่เจ้าหน้าที่
4.2 นำข้อกำหนดคุณภาพและการประกันคุณภาพมาดำเนินการตามโปรแกรมการประกันคุณภาพขององค์กร
4.3 สื่อสาร/ฝึกอบรม เกี่ยวกับนโยบายการประกันคุณภาพ

3030905 ตรวจติดตามคุณภาพของผลลัพธ์ (Outcome) ของงาน

5.1 ระบุข้อกำหนดคุณภาพ
5.2 ตรวจสอบปัจจัยขาเข้าเพื่อยืนยันความสามารถในการตอบสนองข้อกำหนดคุณภาพ
5.3 ดำเนินการทำงานเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ต้องการ
5.4 ตรวจสอบกระบวนการทำงานเพื่อยืนยันคุณภาพของระบบบริการ
5.5ปรับกระบวนการเพื่อรักษาผลลัพธ์ให้อยู่ในข้อกำหนด

3030906 กำกับดูแลและการปรับปรุงคุณภาพงาน

6.1 กำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดคุณภาพ
6.2 ระบุและรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการที่ไม่สอดคล้อง ตามข้อกำหนดการรายงานสถานที่ทำงาน
6.3 นำการดำเนินการแก้ไขให้อยู่ในระดับที่รับผิดชอบเพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพ
6.4 พิจารณาปัญหาคุณภาพร่วมกับบุคลากรที่ได้รับมอบหมาย

3030907 วางแผนแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ

7.1 ระบุปัญหาคุณภาพที่มีอยู่
7.2 ระบุสาเหตุการเปลี่ยนแปลงคุณภาพจากข้อกำหนดหรือจากคำแนะนำในการทำงาน
7.3 กำหนด/วางแผน เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงและปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ - ทักษะการตรวจสอบคุณภาพของการทำงาน
  - ทักษะการมีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาและการปรับปรุงคุณภาพของการทำงาน
  - ทักษะการระบุอันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการบริหารจัดการการให้บริการอุปกรณ์ชีวการแพทย์และการบำรุงรักษาอุปกรณ์ชีวการแพทย์
  - ทักษะการให้ความช่วยเหลือในการวางแผนขั้นตอนการประกันคุณภาพ
  - ทักษะการรายงานปัญหาที่มีผลต่อคุณภาพ
  - ทักษะการดำเนินการตามขั้นตอนการประกันคุณภาพ
  - การใช้ภาษาต่างประเทศ
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  - เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแล
  - การบริหารจัดการการให้บริการอุปกรณ์ชีวการแพทย์และวิธีการประกันคุณภาพการบำรุงรักษา
  - การเข้าถึงและการใช้ระบบการจัดการการเก็บและรักษาระเบียนที่ถูกต้อง

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  - มีหลักฐานการผ่านงานที่เกี่ยวข้องในระดับนานชาติ
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  - มีหลักฐานการนำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องในระดับนานชาติ
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  - หลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ที่นำมาแสดงจะต้องออกให้หรือรับรองโดยหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนซึ่งเป็นที่ยอมรับในสายงานวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
(ง) วิธีการประเมิน
  - ประเมินจากการยื่นหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คําแนะนํา
  N/A
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  สมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินผ่าน - การสัมภาษณ์/การตอบคำถามปากเปล่า - การยื่นหลักฐานการปฏิบัติงาน โดยสมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินในที่ทำงานหรือในสถานที่ทำงานจำลองที่มีการจัดตั้งขึ้น

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
วางแผนและจัดระบบงานวิศวกรรมชีวการแพทย์ในองค์กรระดับชาติและนานาชาติ
พัฒนาตนเองและทีมให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ