หน่วยสมรรถนะ

จัดการและดูแลการดำเนินงานเชิงธุรกิจขององค์กร

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MET-ZZZ-6-054ZA
MET-ZZZ-7-054ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดการและดูแลการดำเนินงานเชิงธุรกิจขององค์กร

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  รหัสและอาชีพตาม ISCO-08 ได้แก่
  2149 วิศวกร (ยกเว้นวิศวกรเทคโนโลยีไฟฟ้า) ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
  - วิศวกรชีวการแพทย์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยนี้ครอบคลุมถึงการดำเนินงานของกิจกรรมเชิงธุรกิจ กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา การตรวจสอบ และ การจัดการกิจกรรมการทำงานและข้อมูลทางการเงิน การพัฒนานิสัยการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และการปรับตารางการทำงานตามความจำเป็น

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  6,7

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  วิศวกรชีวการแพทย์
   นักอุปกรณ์การแพทย์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

3030701 ระบุความต้องการงานเชิงธุรกิจขององค์กร

1.1 ระบุความต้องการงานสำหรับช่วงเวลาที่กำหนดและนำไปพิจารณาทรัพยากรและข้อจำกัด
1.2 จัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมการทำงานโดยคำนึงถึงความต้องการทางธุรกิจข้อกำหนดและกำหนดเวลา
1.3 จัดสรรการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือผู้รับจ้างอย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

3030702 ตรวจติดตามและจัดการงาน

2.1 ประสานงานเรื่อง คน ทรัพยากรและ/หรืออุปกรณ์ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
2.2 สื่อสารกับพนักงาน ลูกค้าและ/หรือผู้รับจ้าง อย่างชัดเจน เพื่อตรวจสอบการทำงานที่สัมพันธ์กับเป้าหมายทางธุรกิจหรือระยะเวลา
2.3 ประยุกต์ใช้เทคนิคการแก้ปัญหากับสถานการณ์งานเพื่อเอาชนะปัญหาและบรรลุผลเชิงบวก

3030703 พัฒนานิสัยการทำงานที่มีประสิทธิผล

3.1 ระบุลำดับความสำคัญของงานและบุคคลและสร้างสมดุลระหว่างความคาดหวังในการแข่งขันโดยใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการเวลาที่เหมาะสม
3.2 แสวงหาข้อมูลจากทรัพยากรภายในและภายนอกเพื่อใช้พัฒนาและปรับแต่งความคิดและวิธีการใหม่
3.3 ตอบสนองธุรกิจหรือข้อสอบถามอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
3.4 นำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมแก่คู่ค้าและผู้รับข้อมูล

3030704 ตีความข้อมูลทางการเงิน

4.1 ระบุเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้องได้
4.2 อ่านและเข้าใจเอกสารและรายงานและผลกระทบและมีการอภิปรายกับบุคคลที่เหมาะสม
4.3 วิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินผลข้อมูลและการคำนวณตัวเลข พร้อมจัดระเบียบและปรับให้เข้ากัน
4.4 เก็บบันทึกทางการเงินได้ถูกต้องตรงตามข้อกำหนดทางบัญชีและกฎหมาย
4.5 จัดทำและส่งเอกสารการเรียกชำระเงินและการชำระเงินในเวลาที่เหมาะสมสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับขององค์กร
4.6 เก็บรวบรวมหรือติดตามบัญชี

3030705 ประเมินประสิทธิภาพงาน

5.1 ตรวจสอบโอกาสสำหรับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจ
5.2 ปรับตารางการทำงานเพื่อการปรับเปลี่ยนที่จำเป็นในการทำงานประจำที่มีอยู่หรือ เปลี่ยนความต้องการและข้อกำหนด
5.3 สื่อสารและบันทึกการเปลี่ยน-แปลงที่เสนออย่างชัดเจนเพื่อช่วยการวางแผนและการประเมินผลในอนาคต

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  - ทักษะความรู้ในการตีความข้อกำหนดทางกฎหมาย นโยบายของบริษัท และวิธีการ ได้ในทันที ตามความต้องการแบบวันต่อวัน
  - ทักษะการสื่อสาร รวมถึง การซักถาม การชี้แจง การรายงาน และ การให้และรับความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์
  - ทักษะการคิดคำนวณสำหรับข้อมูลประสิทธิภาพ การตั้งเป้าหมายและการตีความเอกสารและรายงานทางการเงิน
  - ทักษะทางด้านเทคนิคและการวิเคราะห์เพื่อตีความเอกสารทางธุรกิจ รายงาน และงบการเงินและประมาณการ
  - ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนจากหลากหลาย สังคม วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ ภูมิหลัง และความสามารถทางกายภาพและทางจิต
  - ทักษะการแก้ปัญหาในการพัฒนาแผนฉุกเฉิน
  - ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และซอฟแวร์ในการบันทึกและจัดการข้อมูลและการจัดทำรายงาน
  - ทักษะการประเมินผลสำหรับการประเมินการทำงานและผลลัพธ์
  - ทักษะการสังเกตสำหรับการระบุ คน ทรัพยากร ที่เหมาะสม และการตรวจสอบการทำงาน
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  - ความรู้ทางเทคนิคหรือเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
  - เทคนิคการวางแผนที่เพื่อกำหนดระยะเวลาและจัดลำดับความสำคัญตามจริง
  - ลักษณะเฉพาะการวัดผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
  - วิธีการและหลักการประกันคุณภาพ
  - แนวคิดการตลาด การจัดการ การขายและการเงิน ที่เกี่ยวข้อง
  - วิธีการในการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานและการดำเนินการปรับปรุง
  - แนวทางโครงสร้างเพื่อแก้ปัญหา การจัดการความคิด และการจัดการเวลา

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  N/A
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  N/A
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  N/A
  
(ง) วิธีการประเมิน
  N/A

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คําแนะนํา
  N/A
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  uทรัพยากร (Resource)
  - บุคลากร
  - เงิน
  - เวลา
  - อุปกรณ์
  - พื้นที่
  uเป้าหมายทางธุรกิจ (Business goals)
  - เป้าการขาย
  - เป้างบประมาณ
  - ทีมและบุคคลเป้าหมาย
  - เป้าการผลิต
  - กำหนดเวลาการรายงาน
  uเทคนิคการแก้ปัญหา (Problem solving techniques)
  - การเพิ่มผลตอบแทนการวิจัยและข้อมูลเพื่อทำให้มีข้อมูลที่ดีขึ้นสำหรับการตัดสินใจ
  - การมองหารูปแบบ
  - การพิจารณาปัญหาที่เกี่ยวข้องในอดีตและวิธีการที่ใช้จัดการ
  - การกำจัดความเป็นไปได้
  - การระบุและความพยายามย่อยปัญหา
  - การทำงานร่วมกันและการขอคำแนะนำหรือความช่วยเหลือจากแหล่งอื่น
  uกลยุทธ์การบริหารจัดการเวลา (Time management strategies)
  - การจัดลำดับความสำคัญและการคาดการณ์
  - การวางแผนและการกำหนดเวลาระยะสั้นและระยะยาว
  - การสร้างและการจัดระเบียบสภาพแวดล้อมการทำงานในเชิงบวก
  - การกำหนดระยะเวลาและการตั้งค่าเป้าหมายอย่างชัดเจน และมีการทบทวนและปรับเปลี่ยนอย่างสม่ำเสมอตามความจำเป็น
  - การย่อยงานที่มีขนาดใหญ่เป็นงานที่มีขนาดเล็ก
  - การให้การสนับสนุนเพิ่มเติมในกรณีที่ถูกระบุและจำเป็น
  uทรัพยากรภายในและภายนอก (Internal and external sources)
  - พนักงานและเพื่อนร่วมงาน
  - การจัดการ ผู้บังคับบัญชา ที่ปรึกษาหรือสำนักงานใหญ่
  - มืออาชีพที่เกี่ยวข้อง เช่น ทนายความ นักบัญชี ที่ปรึกษาการจัดการ
  - สมาคมวิชาชีพ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  สมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินผ่าน - การสัมภาษณ์/การตอบคำถามปากเปล่า/การสอบข้อเขียน - การสังเกต/การสาธิต โดยสมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินในที่ทำงานหรือในสถานที่ทำงานจำลองที่มีการจัดตั้งขึ้น ทรัพยากรที่ใช้ควรมีดังต่อไปนี้ การเข้าถึง เอกสาร บันทึกทางการเงิน และอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องในสถานที่ทำงาน การประเมินต้องมีหลักฐานที่แสดงว่าผู้สมัคร - สามารถระบุความต้องการการทำงานประจำวันและการจัดสรรการทำงานอย่างเหมาะสม - สามารถในการตีความเอกสารทางการเงินได้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมาย

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ใช้ทักษะการสื่อสารเฉพาะทาง
จัดการและดูแลการดำเนินงานเชิงธุรกิจขององค์กร

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน