หน่วยสมรรถนะ

ใช้ทักษะการสื่อสารเฉพาะทาง

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MET-ZZZ-6-053ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ใช้ทักษะการสื่อสารเฉพาะทาง

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  รหัสและอาชีพตาม ISCO-08 ได้แก่
  2149 วิศวกร (ยกเว้นวิศวกรเทคโนโลยีไฟฟ้า) ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
  - วิศวกรชีวการแพทย์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยนี้ครอบคลุมความรู้ ทักษะและทัศนคติที่ต้องการเพื่อใช้ในทักษะสื่อสารเฉพาะทางสำหรับตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้าภายในและภายนอก ดำเนินการสัมภาษณ์ อำนวยความสะดวกในการอภิปรายกลุ่ม และนำไปสู่การพัฒนากลยุทธ์การสื่อสาร

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  6

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  วิศวกรชีวการแพทย์
   นักอุปกรณ์การแพทย์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

3030601 ตอบสนองความต้องการการสื่อสารทั่วไปและเฉพาะเจาะจงของผู้รับบริการ

1.1 ระบุและเข้าถึงความต้องการการสื่อสารเฉพาะของผู้รับบริการ
1.2 ใช้วิธีการที่แตกต่างกันในการตอบสนองความต้องการสื่อสารของผู้รับบริการ
1.3 รายงานความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทันทีต่อผู้บริหารองค์กรให้รับทราบ

3030602 มีส่วนร่วมกับการพัฒนากลยุทธ์การสื่อสาร

2.1 พัฒนาส่งเสริมดำเนินการและตรวจสอบกลยุทธ์สำหรับการเผยแพร่ข้อมูลทั้งภายในและภายนอก
2.2 จัดทำและทบทวนช่องทางการสื่อสารที่มีอย่างสม่ำเสมอ
2.3 จัดการฝึกสอนเรื่องการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
2.4 รักษาการทำงานที่เป็นเครือข่ายและความสัมพันธ์กับผู้เกี่ยวข้อง
2.5 ใช้การเจรจาต่อรองและการแก้ปัญหาความขัดแย้งเมื่อจำเป็น
2.6 มีการสื่อสารกับผู้รับบริการอย่างความเหมาะสมกับความต้องการของแต่ละบุคคลและวัตถุประสงค์ขององค์กร

3030603 เป็นตัวแทนขององค์กร

3.1 นำเสนอความคิดเห็นอย่างเหมาะสมในลักษณะส่งเสริมองค์กร เมื่อเข้าร่วมการประชุมทั้งภายในหรือภายนอก หากมีความความเกี่ยวข้อง
3.2 นำเสนออย่างชัดเจน ต่อเนื่องและภายในเวลาที่กำหนด
3.3 ใช้ประโยชน์จากสื่อที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการนำเสนอ
3.4 เคารพความแตกต่างทางความคิด
3.5 สื่อสารแบบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างสอดคล้องกับมาตรฐานขององค์กร
3.6 ตอบข้อซักถามอย่างสอดคล้องกับมาตรฐานขององค์กร

3030604 อำนวยการในการอภิปรายกลุ่ม

4.1 สร้างกลไกที่เพิ่มการปฏิสัมพันธ์กลุ่มที่มีประสิทธิภาพและดำเนินการ
4.2 ใช้กลยุทธ์ส่งเสริมให้สมาชิกในกลุ่มทุกคนมีส่วนร่วมเป็นประจำ
4.3 ตั้งและปฏิบัติตามวัตถุประสงค์และวาระสำหรับการประชุมและการอภิปรายเป็นประจำ
4.4 จัดหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับกลุ่มเพื่อกระตุ้นและสนับสนุนผลลัพธ์
4.5 ประเมินกลยุทธ์การสื่อสารกลุ่มเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
4.6 ระบุและแก้ไขความต้องการการสื่อสารเฉพาะบุคคล

3030605 ดำเนินการสัมภาษณ์

5.1 ใช้กลยุทธ์การสื่อสารที่เหมาะสมในการสัมภาษณ์
5.2 ใช้เทคนิคการสื่อสาร(การซักถาม การฟัง และอวัจนภาษา) ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อความที่ต้องการได้รับการสื่อสาร

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  - รูปแบบของเทคนิคการสื่อสารรวมถึง
  · การฟังอย่างกระตือรือร้น
  · การตอบสนอง
  · การตีความ
  · การตั้งขอบเขตของบทบาท
  · การเจรจาต่อรอง
  · ความเอาใจใส่
  - ทักษะการสื่อสารที่จำเป็นเพื่อตอบสนองบทบาทงานตามที่ระบุไว้โดยองค์กร
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  - กระบวนการสื่อสาร
  - พลวัตของกลุ่มและรูปแบบที่แตกต่างกันของการเป็นผู้นำกลุ่ม
  - ทักษะการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้รับบริการ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  N/A
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  N/A
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน N/A
  
(ง) วิธีการประเมิน
  N/A

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คําแนะนํา
  N/A
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด uนโยบาย
  - การตระหนักถึงข้อจำกัดของตนเอง
  - เทคนิคการใช้และการช่วยเหลือ
  - การเขียนร่าง
  - การสื่อสารทางวาจาและที่ไม่ใช่ทางวาจา (อวัจนภาษา)
  uปฏิสัมพันธ์กลุ่มที่มีประสิทธิภาพ
  - การระบุและการประเมินสิ่งที่เกิดขึ้นภายในปฏิสัมพันธ์
  - การฟังอย่างกระตือรือร้น (ตั้งใจ)
  - การตัดสินใจด้วยคำพูดและพฤติกรรมที่เหมาะสม
  - การร่วมกันตอบสนองอย่างเหมาะสมกับวัฒนธรรม
  - การนำเสนอมุมมองเฉพาะบุคคล
  - การนำเสนอปรัชญา อุดมการณ์ และภูมิหลังของตนเองอย่างสอดคล้องกับการสื่อสาร
  uประเภทการสัมภาษณ์
  - เรื่องที่เกี่ยวข้องกับปัญหาพนักงาน
  - หลักฐาน ข้อเท็จจริง
  - งานประจำ
  - การไม่เปิดเผยข้อมูล
  - ความลับ
  - การเปิดเผยข้อมูล
  uสถานการณ์สัมภาษณ์
  - สร้างสายสัมพันธ์
  - การได้รับข้อเท็จจริงและข้อมูล
  - การส่งเสริมการแก้ปัญหา
  - การพัฒนาแผนปฏิบัติการ
  - การคลี่คลายความตึงเครียดของสถานการณ์

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  สมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินผ่าน - การสัมภาษณ์/การตอบคำถามปากเปล่า/การสอบข้อเขียน - การสังเกต/การสาธิต โดยสมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินในที่ทำงานหรือในสถานที่ทำงานจำลองที่มีการจัดตั้งขึ้น การประเมินต้องมีหลักฐานที่แสดงว่าผู้สมัคร - แสดงให้เห็นถึงทักษะในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการเข้าถึงบริการของผู้รับบริการ - มีการนำเทคนิคและกลยุทธ์การสื่อสารที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการตอบสนองความต้องการและปัญหาเฉพาะของผู้รับบริการ

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
พัฒนาตนเองและทีม
จัดการและดูแลการดำเนินงานเชิงธุรกิจขององค์กร

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน