หน่วยสมรรถนะ

สร้างระบบและกระบวนการคุณภาพ

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MET-ZZZ-6-051ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  สร้างระบบและกระบวนการคุณภาพ

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  รหัสและอาชีพตาม ISCO-08 ได้แก่
  2149 วิศวกร (ยกเว้นวิศวกรเทคโนโลยีไฟฟ้า) ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
  - วิศวกรชีวการแพทย์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยนี้ครอบคลุมความรู้ ทักษะและทัศนคติที่จำเป็นในการสร้างกระบวนการและระบบคุณภาพของการบริหารจัดการการให้บริการเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับสูงและงานบำรุงรักษา ซึ่งจะรวมถึงการมีส่วนร่วมในการรักษาและการปรับปรุงคุณภาพในการทำงาน ช่วยในการวางแผนขั้นตอนการประกันคุณภาพ การรายงานปัญหาที่มีผลต่อคุณภาพและดำเนินการตามขั้นตอนการประกันคุณภาพ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  6

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  วิศวกรชีวการแพทย์
   นักอุปกรณ์การแพทย์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

3030401 สร้างข้อกำหนดคุณภาพและผลลัพธ์สำหรับการให้บริการ

1.1 ระบุการจัดการการให้บริการงานวิศวกรรมชีวการแพทย์ระบุความต้องการ และระบุมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการ
1.2 พัฒนาข้อกำหนดด้านคุณภาพ
1.3 ปรับปรุงข้อกำหนดคุณภาพเมื่อมีความจำเป็น

3030402 ระบุจุดอันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (บริหารความเสี่ยง)

2.1 ระบุจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม(Critical Control Point) ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
2.2 กำหนดระดับความเสี่ยงสำหรับแต่ละอันตราย
2.3 จัดทำเอกสารตามขั้นตอนที่มีคุณภาพขององค์กร

3030403 วางแผนขั้นตอนการประกันคุณภาพ

3.1 วางแนวทางการประกันคุณภาพ
3.2 วางแนวทางการจัดการความเสี่ยง
3.3 กำหนดตัวชี้วัด
3.4 พัฒนากระบวนการในการประกันคุณภาพ

3030404 ดำเนินงานตามระบบคุณภาพและระบบประกันคุณภาพ

4.1 กำหนดความรับผิดชอบสำหรับการดำเนินการตามขั้นตอนให้แก่เจ้าหน้าที่
4.2 นำข้อกำหนดคุณภาพและการประกันคุณภาพมาดำเนินการตามโปรแกรมการประกันคุณภาพขององค์กร
4.3 สื่อสาร/ฝึกอบรม เกี่ยวกับนโยบายการประกันคุณภาพ

3030405 ตรวจติดตามคุณภาพของผลลัพธ์ (Outcome) ของงาน

5.1 ระบุข้อกำหนดคุณภาพ
5.2 ตรวจสอบปัจจัยขาเข้าเพื่อยืนยันความสามารถในการตอบสนองข้อกำหนดคุณภาพ
5.3 ดำเนินการทำงานเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ต้องการ
5.4 ตรวจสอบกระบวนการทำงานเพื่อยืนยันคุณภาพของระบบบริการ
5.5 ปรับกระบวนการเพื่อรักษาผลลัพธ์ให้อยู่ในข้อกำหนด

3030406 กำกับดูแลและการปรับปรุงคุณภาพงาน

6.1 กำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดคุณภาพ
6.2 ระบุและรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการที่ไม่สอดคล้อง ตามข้อกำหนดการรายงานสถานที่ทำงาน
6.3 นำการดำเนินการแก้ไขให้อยู่ในระดับที่รับผิดชอบเพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพ
6.4 พิจารณาปัญหาคุณภาพร่วมกับบุคลากรที่ได้รับมอบหมาย

3030407 รายงานปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ

7.1 ระบุปัญหาคุณภาพที่มีอยู่
7.2 ระบุกรณีของการเปลี่ยนแปลงคุณภาพจากข้อกำหนดหรือจากคำแนะนำในการทำงาน
7.3 รายงานการเปลี่ยนแปลงและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับผู้บังคับบัญชาระดับสูง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  - ทักษะการตรวจสอบคุณภาพของการทำงาน
  - ทักษะการมีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาและการปรับปรุงคุณภาพของการทำงาน
  - ทักษะการระบุอันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการบริหารจัดการการให้บริการ
  อุปกรณ์ชีวการแพทย์และการบำรุงรักษาอุปกรณ์ชีวการแพทย์
  - ทักษะการให้ความช่วยเหลือในการวางแผนขั้นตอนการประกันคุณภาพ
  - ทักษะการรายงานปัญหาที่มีผลต่อคุณภาพ
  - ทักษะการดำเนินการตามขั้นตอนการประกันคุณภาพ
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  - เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแล
  - การบริหารจัดการการให้บริการอุปกรณ์ชีวการแพทย์และวิธีการประกันคุณภาพการบำรุงรักษา
  - การเข้าถึงและการใช้ระบบการจัดการการเก็บและรักษาระเบียนที่ถูกต้อง

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  N/A
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  N/A
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  N/A
  
(ง) วิธีการประเมิน
  N/A

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คําแนะนํา
  N/A
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด uข้อกำหนดความปลอดภัย (Safty requirement)
  - สภาพแวดล้อมการทำงานและความปลอดภัยในการใช้วัสดุ
  - ขั้นตอนความปลอดภัยสำหรับการจัดการการให้บริการและงานบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับสูง
  - การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับสูง
  - สภาพแวดล้อมการทำงานและความปลอดภัยในการใช้วัสดุตามข้อกำหนดความปลอดภัยที่ออกแบบไว้สำหรับงาน
  - นโยบาย ระเบียบ กฎหมาย กฎและวิธีการ สำหรับเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับสูง

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  สมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินผ่าน - การสัมภาษณ์/การตอบคำถามปากเปล่า/การสอบข้อเขียน - การสังเกต/การสาธิต โดยสมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินในที่ทำงานหรือในสถานที่ทำงานจำลองที่มีการจัดตั้งขึ้น แสดงให้เห็นถึงทักษะและความรู้ใน - การตรวจสอบคุณภาพของการทำงาน - การสร้างกระบวนงานที่มีคุณภาพสำหรับการบำรุงรักษาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ - มีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาและการปรับปรุงคุณภาพในการทำงาน - ระบุอันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการบริหารจัดการการให้บริการอุปกรณ์ ชีวการแพทย์และคุณภาพของงานบำรุงรักษา - ให้ความช่วยเหลือในการวางแผนขั้นตอนการประกันคุณภาพ - รายงานปัญหาที่มีผลต่อคุณภาพ - การดำเนินการตามขั้นตอนการประกันคุณภาพ

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ให้คำปรึกษาด้านงานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบทางวิศวกรรมชีวการแพทย์
พัฒนาตนเองและทีม

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน