หน่วยสมรรถนะ

วิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดการซ่อมแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MLD-DMT-3-087ZA
MLD-MPT-3-035ZA
MLD-MPT-3-042ZA
MLD-MPT-3-050ZA
MLD-MPT-3-075ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดการซ่อมแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างซ่อมบำรุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีทักษะด้านการซ่อมแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก โดยสามารถวิเคราะห์ปัญหา เพื่อกำหนดขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียดในการซ่อมแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

202P02.1 จัดเตรียมข้อมูล

1.1รวบรวมข้อมูลการใช้งานแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

202P02.2 จำแนกการซ่อมแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

2.1จำแนกประเภทของแม่พิมพ์
2.2 จำแนกประเภทการซ่อม

202P02.3 วิเคราะห์รายละเอียดการซ่อมแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

3.1วิเคราะห์ประสิทธิภาพอายุการใช้งานของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
3.2 วิเคราะห์ขั้นตอนการซ่อม

202P02.4 กำหนดรายละเอียดการซ่อม

4.1 กำหนดรายละเอียดของการซ่อมแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  คุณวุฒิวิชาชีพช่างซ่อมบำรุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ระดับ 2
  103P03 ประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. การอ่านแบบแม่พิมพ์
  2. การประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
  3. การซ่อมแม่พิมพ์
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ประเภทของแม่พิมพ์
  2. กระบวนการฉีดพลาสติก
  3. วัสดุแม่พิมพ์
  4. หลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. แบบบันทึกรายการจากการสังเกต
  2. แบบบันทึกขั้นตอนและรายละเอียดการทำงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. แบบบันทึกประกอบการสัมภาษณ์ หรือใบบันทึกผลการสอบข้อเขียน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินความต้องการหลักฐาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
  วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ผู้ประเมินกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานซ่อมและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
  
(ก) คำแนะนำ
  1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเข้าทำงานกับแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน จัดเตรียมข้อมูล 1) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมิน จำแนกการซ่อมแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก 1) แนวคำถามข้อสอบที่ใช้ในการประเมิน หรือแบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.3 เครื่องมือประเมิน วิเคราะห์รายละเอียดการซ่อมแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก 1) แบบฟอร์มบันทึกขั้นตอนและรายละเอียดการทำงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.4 เครื่องมือประเมิน กำหนดรายละเอียดการซ่อม 1) แบบฟอร์มบันทึกขั้นตอนและรายละเอียดการทำงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
วิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดการซ่อมแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก