หน่วยสมรรถนะ

ให้คำปรึกษาด้านงานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบทางวิศวกรรมชีวการแพทย์แก่องค์กรในระดับชาติและนานาชาติ

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MET-ZZZ-7-047ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ให้คำปรึกษาด้านงานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบทางวิศวกรรมชีวการแพทย์แก่องค์กรในระดับชาติและนานาชาติ

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  รหัสและอาชีพตาม ISCO-08 ได้แก่
  2149 วิศวกร (ยกเว้นวิศวกรเทคโนโลยีไฟฟ้า) ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
  - วิศวกรชีวการแพทย์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยนี้ครอบคลุมความรู้ ทักษะและทัศนคติที่จำเป็นในการดำเนินการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิค การให้คำแนะนำ และวิธีการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม และขั้นตอนการดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพของการดำเนินงาน และการบำรุงรักษา การบริการและแนวทางที่เสนอและแนวทางที่เป็นระบบเกี่ยวกับการปฏิบัติบำรุงรักษาภายในองค์กรระดับชาติและนานาชาติ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและการใช้งานระบบวิศวกรรมชีวการแพทย์

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  7

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  วิศวกรชีวการแพทย์
   นักอุปกรณ์การแพทย์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

3020801 ตรวจสอบและให้คำแนะนำการทำงานแก่องค์กรระดับชาติหรือนานาชาติ

1.1ตรวจสอบงานวิศวกรรมชีวการแพทย์ ระบุและวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิคและวิศวกรรมและเตรียมเอกสารสำหรับการประเมินผลและให้คำปรึกษาแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้
1.2ดำเนินการ และ/หรือ พัฒนา กระบวนการให้คำปรึกษาโดยมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนการดำเนินงาน
1.3พัฒนาแผนการทำงานและการประเมินผลเพื่อการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคอย่างเป็นระบบ

3020802 ประเมินปัญหาทางเทคนิค

2.1 ระบุประเมินและกำหนดแนวทางการแก้ปัญหา/การแก้ไขอย่างเป็นระบบและมีการจัดลำดับความสำคัญ
2.2 จัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นตามความต้องการของกิจกรรม

3020803 เตรียมข้อเสนอแนะทางเทคนิค

3.1 ดำเนินการตรวจตามมาตรการและขั้นตอนการควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
3.2 พัฒนานโยบายและขั้นตอนรวมถึงทักษะที่จำเป็น
3.3 ทบทวนและตรวจสอบข้อเสนอโครงการให้แน่ใจว่ามีเอกสารคู่มือและรายการตรวจสอบ (Checklist) ทั้งหมดที่จำเป็น
3.4 ออกแบบตารางการทำงานให้เป็นไปตามคำแนะนำของผู้ผลิตหรือมาตรฐานสากล
3.5มีส่วนร่วมในการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความล้มเหลวของอุปกรณ์ บุคคลและกระบวนการ ร่วมกับบุคคลที่มีอำนาจอย่างเหมาะสม
3.6จัดทำระดับและความถี่ของงานบำรุงรักษาจากรายงานการประเมินความเสี่ยงและข้อเสนอแนะของผู้ผลิตและมาตรฐานเพื่อให้ความเสี่ยงของการล้มเหลวของอุปกรณ์อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3.7จัดตั้งระบบในการจัดการและบันทึกกิจกรรมการทำงานด้านเทคนิคให้สอดคล้องกับมาตรฐาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ - ทักษะการแก้ไขปัญหาและการซ่อมแซมอุปกรณ์ชีวการแพทย์
  - ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ในการพัฒนาสายสัมพันธ์กับบุคคลอื่น
  - ทักษะการสื่อสาร (การพูดและการฟัง)
  - ทักษะการสังเกต
  - ทักษะการเจรจาต่อรอง
  - การใช้ภาษาต่างประเทศ
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  - การติดตั้งอุปกรณ์ชีวการแพทย์และอุปกรณ์ไฟฟ้า
  - การบำรุงรักษาและการให้บริการเครื่องจักรและไดรฟ์
  - ความรู้พื้นฐานของการแก้ไขปัญหาและการซ่อมแซมอุปกรณ์ชีวการแพทย์
  - การฝึกอบรมการให้คำปรึกษาขั้นพื้นฐาน
  - หลักการบริหารจัดการความเสี่ยง
  - วิธีการในการเจรจาต่อรอง
  - ขั้นตอนกลยุทธ์การตัดสินใจและการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
  - กลยุทธ์การแก้ปัญหา (วิธีการจัดการกับคำถามและทัศนคติที่ไม่คาดคิดระหว่างการเจรจา)

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  - มีหลักฐานการผ่านงานที่เกี่ยวข้องในระดับนานชาติ
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  - มีหลักฐานการนำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องในระดับนานชาติ
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  - หลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ที่นำมาแสดงจะต้องออกให้หรือรับรองโดยหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนซึ่งเป็นที่ยอมรับในสายงานวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
(ง) วิธีการประเมิน
  - ประเมินจากการยื่นหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คําแนะนํา
  N/A
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  สมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินผ่าน - การสัมภาษณ์/การตอบคำถามปากเปล่า/การสอบข้อเขียน - การสังเกต/การสาธิต โดยสมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินในที่ทำงานหรือในสถานที่ทำงานจำลองที่มีการจัดตั้งขึ้น

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ติดตามและถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ในระดับชาติและนานาชาติ
วางแผนและจัดระบบงานวิศวกรรมชีวการแพทย์ในองค์กรระดับชาติและนานาชาติ