หน่วยสมรรถนะ

ให้คำปรึกษาด้านงานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบทางวิศวกรรมชีวการแพทย์

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MET-ZZZ-6-045ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ให้คำปรึกษาด้านงานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบทางวิศวกรรมชีวการแพทย์

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  รหัสและอาชีพตาม ISCO-08 ได้แก่
  2149 วิศวกร (ยกเว้นวิศวกรเทคโนโลยีไฟฟ้า) ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
  - วิศวกรชีวการแพทย์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยนี้ครอบคลุมความรู้ ทักษะและทัศนคติที่จำเป็นในการดำเนินการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิค การให้คำแนะนำ และวิธีการแก้ปัญหาทางเทคนิค และขั้นตอนการดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพของการดำเนินงาน และการบำรุงรักษา การบริการและแนวทางที่เสนอและแนวทางที่เป็นระบบเกี่ยวกับการปฏิบัติบำรุงรักษาภายในองค์กรและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและการใช้งานระบบวิศวกรรมชีวการแพทย์

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  6

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  วิศวกรชีวการแพทย์
   นักอุปกรณ์การแพทย์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

3020601 ตรวจสอบและให้คำแนะนำการทำงาน

1.1 ตรวจสอบงานวิศวกรรมชีวการแพทย์ระบุและวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิคและวิศวกรรมและเตรียมเอกสารสำหรับการประเมินผลและให้คำปรึกษาแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้
1.2 ดำเนินการ และ/หรือ พัฒนากระบวนการให้คำปรึกษาโดยมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนการดำเนินงาน
1.3 พัฒนาแผนการทำงานและการประเมินผลเพื่อการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคอย่างเป็นระบบ

3020602 ประเมินปัญหาทางเทคนิค

2.1 ระบุประเมินและกำหนดแนวทางการแก้ปัญหา/การแก้ไขอย่างเป็นระบบและมีการจัดลำดับความสำคัญ
2.2 จัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นตามความต้องการของกิจกรรม

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  - ทักษะการแก้ไขปัญหาและการซ่อมแซมอุปกรณ์ชีวการแพทย์
  - ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ในการพัฒนาสายสัมพันธ์กับบุคคลอื่น
  - ทักษะการสื่อสาร (การพูดและการฟัง)
  - ทักษะการสังเกต
  - ทักษะการเจรจาต่อรอง
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  - การติดตั้งอุปกรณ์ชีวการแพทย์และอุปกรณ์ไฟฟ้า
  - การบำรุงรักษาและการให้บริการเครื่องจักรและไดรฟ์
  - ความรู้พื้นฐานของการแก้ไขปัญหาและการซ่อมแซมอุปกรณ์ชีวการแพทย์
  - การฝึกอบรมการให้คำปรึกษาขั้นพื้นฐาน
  - หลักการบริหารจัดการความเสี่ยง
  - วิธีการในการเจรจาต่อรอง
  - ขั้นตอนกลยุทธ์การตัดสินใจและการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
  - กลยุทธ์การแก้ปัญหา (วิธีการจัดการกับคำถามและทัศนคติที่ไม่คาดคิดระหว่างการเจรจา)

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  N/A
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  N/A
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  N/A
  
(ง) วิธีการประเมิน
  N/A

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คําแนะนํา
  N/A
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด uกระบวนการให้คำปรึกษา
  - การประชุม การสัมภาษณ์ การระดมสมอง การสื่อสารทางอีเมล์/อินเทอร์เน็ต จดหมายข่าวหรือกระบวนการและอุปกรณ์อื่นๆที่มั่นใจได้ว่าพนักงานทุกคนมีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนการดำเนินงานของทีมและรายบุคคล
  - กลไกที่ใช้ในการให้ข้อเสนอแนะกลับแก่ทีม เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผลของการให้คำปรึกษา
  uทรัพยากรที่จำเป็น
  - คำอธิบายการทำงานมีการจัดทำและเตรียมความพร้อม
  - เครื่องมือช่างและเครื่องมือทดสอบ - คู่มือการใช้งานและคู่มือจากผู้ผลิต
  uนโยบายและขั้นตอน
  - Policy
  - Work system
  - Work process
  - Work instruction uตารางการทำงาน
  - กิจกรรมการทำงาน/ภารกิจที่แล้วเสร็จมีการระบุและจัดลำดับความสำคัญ
  - กิจกรรมการทำงาน/ภารกิจถูกตั้งเวลาและทำได้สอดคล้องกับกรอบเวลา
  - มีการจัดสรรทรัพยากรตามความต้องการของกิจกรรม
  - กำหนดการกิจกรรมการทำงานมีการประสานงานกับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  สมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินผ่าน - การสัมภาษณ์/การตอบคำถามปากเปล่า/การสอบข้อเขียน - การสังเกต/การสาธิต โดยสมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินในที่ทำงานหรือในสถานที่ทำงานจำลองที่มีการจัดตั้งขึ้น

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
บริหารจัดการเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้เพียงพอพร้อมใช้และปลอดภัยตามมาตรฐานต่อการใช้งาน
สร้างระบบและกระบวนการคุณภาพ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน