หน่วยสมรรถนะ

ซ่อมแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกให้มีสภาพพร้อมใช้งาน

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MLD-MPT-2-041ZA
MLD-MPT-2-049ZA
MLD-MPT-2-074ZA

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

202P01.1 ซ่อมผิวหน้าแม่พิมพ์

1.1ตรวจสอบผิวหน้าและเส้นแบ่งผิวแม่พิมพ์ (Parting Line)
1.2บ่งชี้ปัญหาที่เกิดกับผิวหน้าแม่พิมพ์
1.3กำหนดวิธีการซ่อมผิวหน้า
1.4ปฏิบัติงานซ่อมผิวหน้า
1.5ตรวจสอบผลการซ่อมผิวหน้า
1.6บันทึกรายการซ่อม

202P01.2 ซ่อมระบบหล่อเย็น

2.1ตรวจสอบสภาพและการใช้งานระบบหล่อเย็น
2.2บ่งชี้ปัญหาที่เกิดกับระบบหล่อเย็น
2.3กำหนดวิธีการซ่อมระบบหล่อเย็น
2.4 ปฏิบัติงานซ่อมระบบหล่อเย็น
2.5ตรวจสอบผลการซ่อมระบบหล่อเย็น
2.6บันทึกรายการซ่อม

202P01.3 ซ่อมระบบปลด

3.1ตรวจสอบสภาพและการทำงานของระบบปลด
3.2บ่งชี้ปัญหาที่เกิดกับระบบปลด
3.3กำหนดวิธีการซ่อมระบบปลด
3.4 ปฏิบัติงานซ่อมระบบปลด
3.5ตรวจสอบผลการซ่อมระบบปลด
3.6บันทึกรายการซ่อม

202P01.4 ซ่อมชิ้นส่วนเคลื่อนที่

4.1ตรวจสอบสภาพและการทำงานของชิ้นส่วนเคลื่อนที่
4.2บ่งชี้ปัญหาที่เกิดกับชิ้นส่วนเคลื่อนที่
4.3กำหนดวิธีการซ่อมชิ้นส่วนเคลื่อนที่
4.4 ปฏิบัติงานซ่อมชิ้นส่วนเคลื่อนที่
4.5ตรวจสอบผลการซ่อมชิ้นส่วนเคลื่อนที่
4.6บันทึกรายการซ่อม

202P01.5 ซ่อมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ซับซ้อน

5.1ตรวจสอบสภาพและการทำงานของระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ซับซ้อน
5.2บ่งชี้ปัญหาที่เกิดกับระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ซับซ้อน
5.3กำหนดวิธีการซ่อมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ซับซ้อน
5.4 ปฏิบัติงานซ่อมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ซับซ้อน
5.5ตรวจสอบผลการซ่อมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ซับซ้อน
5.6บันทึกรายการซ่อม

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ใช้เครื่องมือพื้นฐาน (Hand Tool) และอุปกรณ์
ซ่อมแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกให้มีสภาพพร้อมใช้งาน