หน่วยสมรรถนะ

ติดตั้งเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับกลางและระบบสนับสนุนทางการแพทย์

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MET-ZZZ-4-031ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ติดตั้งเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับกลางและระบบสนับสนุนทางการแพทย์

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  รหัสและอาชีพตาม ISCO-08 ได้แก่
  2149 วิศวกร (ยกเว้นวิศวกรเทคโนโลยีไฟฟ้า) ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
  - วิศวกรชีวการแพทย์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยนี้ครอบคลุมทัศนคติ ความรู้และทักษะขั้นสูงที่จำเป็น ในการติดตั้งเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับกลางและระบบสนับสนุนทางการแพทย์

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  วิศวกรชีวการแพทย์
   นักอุปกรณ์การแพทย์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

3010101 เตรียมความพร้อม ประสานงานด้านงานระบบสิ่งอำนวยความสะดวก และตรวจสอบก่อนการติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ตามคำแนะนำในการทำงาน (Work instructions)

1.1 อ่านและตีความคำแนะนำการทำงาน(Work instruction) ได้อย่างถูกต้อง
1.2 คัดเลือกและตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์การทดสอบที่จำเป็นในการดำเนินการติดตั้งตามขั้นตอนเพื่อการทำงานที่ถูกต้องและความปลอดภัย
1.3 จัดเตรียมวัสดุและระบบอำนวยความสะดวกที่จำเป็นเพื่อการทำงานที่สมบูรณ์

3010102 ติดตั้งเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับกลางและระบบสนับสนุนทางการแพทย์

2.1 จัดเตรียมอุปกรณ์และส่วนประกอบสำหรับการติดตั้งได้ตามลำดับที่ถูกต้อง
2.2 ดำเนินการติดตั้งตามขั้นตอนข้อกำหนดของผู้ผลิต
2.3 ตอบสนองเหตุการณ์หรือเงื่อนไขที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้วางแผนตามขั้นตอน(ถ้ามี)

3010103 ทดสอบอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมที่ถูกติดตั้ง

3.1 ทดสอบอุปกรณ์ที่ติดตั้งตามคำแนะนำของผู้ผลิตได้
3.2 ดำเนินการตรวจสอบขั้นสุดท้ายเพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ได้รับการติดตั้งสอดคล้องกับคำแนะนำของผู้ผลิต
3.3 ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน

3010104 รายงานผล

3.1 จัดทำรายงานการติดตั้งและการทดสอบอุปกรณ์และจัดส่งตามขั้นตอน
3.2มีการยืนยันความพร้อมใช้ของอุปกรณ์แก่ผู้ใช้งานตามคุณสมบัติของอุปกรณ์

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  - ความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานและทักษะการติดตั้ง ซ่อม บำรุงรักษา เครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับสูงพื้นฐาน (ตามรายการเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับสูงในอาชีพช่างอุปกรณ์การแพทย์ ชั้น 3)

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  (จ) ความต้องการด้านทักษะ
  - ทักษะการตีความคำแนะนำการทำงาน ไดอะแกรม
  - ทักษะการตีความ กำหนด และอธิบายขั้นตอนการทำงาน
  - ทักษะการแก้ปัญหาในสถานการณ์ฉุกเฉิน
  - ทักษะการแก้ไขปัญหาการทำงานของเครื่อง
  - ทักษะการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
  - ทักษะทางช่าง
  (ฉ) ความต้องการด้านความรู้
  - ความรู้เรื่องข้อมูลจำเพาะของเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับสูงและการใช้งานที่เหมาะสม
  - แนวคิดและหลักการทั่วไปด้านเทคโนโลยีการฉายรังสี (Radiation technology)
  - ความรู้เบื้องต้นเรื่องสรีระวิทยาและกายวิภาค
  - แนวคิดและหลักการทั่วไปด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  - การใช้งานเครื่องมือช่าง และ/หรือ เครื่องมือทดสอบ
  - การประยุกต์ใช้ทางคลินิกของเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับสูง/อุปกรณ์การแพทย์
  - การอ่านแบบวงจรไฟฟ้า
  - การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์
  - ความรู้ทางวิศวกรรมสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น นิวเมติกส์ ระบบท่อ เป็นต้น

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  - มีหลักฐานการผ่านงานที่เกี่ยวข้อง
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  - มีหลักฐานการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  - หลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ที่นำมาแสดงจะต้องออกให้หรือรับรองโดยหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ซึ่งเป็นที่ยอมรับสายงานวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย
  
(ง) วิธีการประเมิน
  - ยื่นหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คําแนะนํา
  N/A
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด uเครื่องมือช่าง (Tools)
  - เครื่องมือกล (ตัด ไส เจาะ) (Mechine tools)
  - เครื่องมือรื้อ และ เครื่องมือประกอบ (Accessories mechine)
  - คีมช่าง (Pliers) ไขควง (Screwdriver) ประแจ (Wrench)
  - อุปกรณ์บัดกรี (Soldering device) สว่านไฟฟ้า (Electric drill)
  uเครื่องมือทดสอบ (Test equipment)
  - มัลติมิเตอร์ (Multi-meter)
  - -โวลต์มิเตอร์ (Volt meter)
  - โอห์มมิเตอร์ (Ohm meter)
  - -แอมป์มิเตอร์ (Amp meter)
  - เครื่องวัดความถี่ (Frequency meter)
  uวัสดุ (Materials)
  - ตะกั่วบัดกรี (Soldering Lead)
  - สายไฟฟ้า (Wires)
  - ดอกสว่าน (Drill bits)
  - ใบเลื่อย (Saw blades)
  uเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับกลาง ได้แก่
  - เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse oximeter)
  - เครื่องวัดอัตราการไหลของสารละลาย (Infusion pump)
  - เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือด (Syringe pump)
  - เครื่องให้ความอบอุ่นแก่เด็กแรกคลอด (Infant warmer)
  - ตู้เย็นเก็บเลือด (Blood bank)
  - ตู้เพาะเชื้อ (Incubator)
  - อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ (Water bath)
  - เครื่องปั่นเหวี่ยง (Centrifuge)
  - เครื่องดูดช่วยคลอดสุญญากาศ (Vacuum)
  - เครื่องดูดของเหลวในกระเพาะอาหาร (Aspirator)
  - เครื่องปั่นผสมสารอุดฟัน (Amalgamator)
  - ยูนิตทันตกรรม (Dental unit)
  - เครื่องขูดหินปูนไฟฟ้า (Electric scaler)
  - โคมไฟผ่าตัด/หัตถการ (Surgical lighting)
  uสถานที่ปฏิบัติงาน (Worksite)
  - แผนกซ่อมบํารุง (Maintenance department)
  - ห้องรักษา วินิจฉัยที่มีเครื่องมือแพทย์ (Medical diagnosis room)
  uคู่มือ - คู่มือการทำงานของเครื่อง (Operation manual)
  - คู่มือการซ่อมบำรุงรักษาเครื่อง (Service manual)

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  สมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินผ่าน - การสัมภาษณ์ / การตอบคำถามปากเปล่า / การสอบข้อเขียน - การสังเกต / การสาธิต โดยสมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินในที่ทำงานหรือในสถานที่ทำงานจำลองที่มีการจัดตั้งขึ้น

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ค้นหาและซ่อมแซมความผิดพลาดของเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับกลางและระบบสนับสนุนทางการแพทย์

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน