หน่วยสมรรถนะ

ซ่อมแม่พิมพ์ปั๊มโลหะให้มีสภาพพร้อมใช้งาน

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์โลหะ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MLD-DMT-2-085ZA
MLD-DMT-2-051ZA
MLD-DMT-2-052ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ซ่อมแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกให้มีสภาพพร้อมใช้งาน

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างซ่อมบำรุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีทักษะในการซ่อมผิวหน้าแม่พิมพ์ ระบบหล่อเย็น ระบบปลด ซ่อมชิ้นส่วนเคลื่อนที่ ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่นๆของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกให้มีสภาพพร้อมใช้งานโดยสามารถเตรียมการปฏิบัติงานซ่อม ตรวจสอบ ถอด เปลี่ยน และประกอบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกรวมถึงการบันทึกรายการซ่อม

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

202M01.1 ความปลอดภัยในการซ่อมแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

1.1 ตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ ในการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย
1.2ปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ถูกต้อง

202M01.2 เตรียมการปฏิบัติงาน

2.1เตรียมและเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์

202M01.3 ปฏิบัติงานซ่อมแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

3.1วัดและตรวจสอบแม่พิมพ์
3.2 ถอดเปลี่ยนประกอบ ชิ้นส่วนแม่พิมพ์
3.3 ซ่อมด้วยวิธีการเชื่อมพอกผิว
3.4 ซ่อมด้วยวิธีการขึ้นรูปด้วยเครื่องมือกล

202M01.4 ตรวจสอบการซ่อมแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

4.1ตรวจสอบและวัดแม่พิมพ์ที่แก้ไขแล้วให้ถูกต้องตามที่กำหนด
4.2ตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์
4.3 ทำความสะอาดและจัดเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องมือวัดและพื้นที่ปฏิบัติงาน

202M01.5 บันทึก และติดตามปัญหาที่เกิดจากแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

5.1 บันทึกจุดบกพร่องจุดเสียหายชิ้นงาน
5.2 บันทึกรายการซ่อม
5.3 บันทึกการป้องกันและวิธีการซ่อมแม่พิมพ์

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  101P01 อ่านแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. การอ่านแบบแม่พิมพ์
  2. การซ่อมบำรุงรักษา
  3. วิธีการตรวจสอบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
  4. บำรุงรักษาเชิงป้องกัน
  5. วางแผนการผลิตและซ่อมบำรุง
  6. จัดการการซ่อมบำรุง
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. การคำนวณเบื้องต้น
  2. โครงสร้างแม่พิมพ์
  3. การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
  4. ขั้นตอนและวิธีการที่เหมาะสมในการซ่อมบำรุงแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
  5. หลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. แบบบันทึกรายการจากการสังเกต
  2. แบบบันทึกขั้นตอนและรายละเอียดการทำงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  2. แบบบันทึกประกอบการสัมภาษณ์
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินความต้องการหลักฐาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
  วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  แม่พิมพ์ที่ทำการซ่อมบำรุงจะต้องสามารถกลับมาใช้งานได้เหมือนปกติ
  
(ก) คำแนะนำ
   1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1เครื่องมือประเมิน ซ่อมผิวหน้าแม่พิมพ์ 1) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ 3) แบบฟอร์มบันทึกขั้นตอนและรายละเอียดการทำงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมิน ซ่อมระบบหล่อเย็น 1) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ 3) แบบฟอร์มบันทึกขั้นตอนและรายละเอียดการทำงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.3เครื่องมือประเมิน ซ่อมระบบปลด 1) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ 3) แบบฟอร์มบันทึกขั้นตอนและรายละเอียดการทำงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.4เครื่องมือประเมิน ซ่อมชิ้นส่วนเคลื่อนที่ 1) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ 3) แบบฟอร์มบันทึกขั้นตอนและรายละเอียดการทำงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.5เครื่องมือประเมิน ซ่อมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ซับซ้อน 1) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ 3) แบบฟอร์มบันทึกขั้นตอนและรายละเอียดการทำงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานแม่พิมพ์โลหะ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ซ่อมแม่พิมพ์ปั๊มโลหะให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
ซ่อมแม่พิมพ์ปั๊มโลหะให้มีสภาพพร้อมใช้งาน