หน่วยสมรรถนะ

สนับสนุนการจัดการซ่อมบำรุงรักษา

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MET-ZZZ-2-010ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  สนับสนุนการจัดการซ่อมบำรุงรักษา

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  รหัสและอาชีพตาม ISCO-08 ได้แก่
  3113 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
   3114 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยนี้ครอบคลุม ระดับพื้นฐานที่จำเป็น ในการสนับสนุนการจัดการซ่อมบำรุงรักษา

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อาชีพผู้ช่วยช่างอุปกรณ์การแพทย์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1030201 ซ่อมบำรุงรักษาให้เป็นไปตามแผน

1.1 เข้าใจแผนงานซ่อมและบำรุงรักษา
1.2ปฏิบัติงานให้เป็นตามแผน

1030202 จัดการวัสดุและอะไหล่สำรอง

2.1 สำรวจวัสดุสำรอง
2.2 สำรวจอะไหล่สำรอง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ - ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  - ระบบคลังวัสดุ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  - มีหลักฐานการผ่านงานที่เกี่ยวข้อง
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  - มีหลักฐานการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน - หลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ที่นำมาแสดงจะต้องออกให้หรือรับรองโดยหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ซึ่งเป็นที่ยอมรับสายงานวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย
  
(ง) วิธีการประเมิน
  - ยื่นหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คําแนะนํา
  N/A
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  uเครื่องมือช่าง (Tools)
  - เครื่องมือกล (ตัด ไส เจาะ) (Mechine tools)
  - เครื่องมือรื้อ และ เครื่องมือประกอบ (Accessories mechine)
  - คีมช่าง (Pliers) ไขควง (Screwdriver) ประแจ (Wrench)
  - อุปกรณ์บัดกรี (Soldering device) สว่านไฟฟ้า (Electric drill)
  uเครื่องมือทดสอบ (Test equipment)
  - มัลติมิเตอร์ (Multi meter)
  - เมกกะโอห์มมิเตอร์ (Mega ohm meter)
  - คลิปแอมมิเตอร์ (Clip amp meter)
  - กราวนด์แคล้มป์มิเตอร์ (Ground clamp meter)
  - ออสซิลโลสโคป (Oscilloscope)
  - มาตรวัด (Gauges)
  uวัสดุ (Materials)
  - สายไฟฟ้า (Wires)
  - ตะกั่วบัดกรี (Soldering Lead)
  - ลวดผูก (Wire tie)
  uเครื่องมือแพทย์ (Medical equipments)
  - เครื่องวัดความดันโลหิต (Blood pressure monitor)
  - เกจวัดแรงดันออกซิเจน (Osub2/sub Regulator)
  - เครื่องชั่งน้ำหนัก (Body scale)
  - เครื่องดูดเสมหะ (Suction)
  - เครื่องนึงฆ่าเชื้อ (Autoclave)
  uสถานที่ปฏิบัติงาน (Worksite)
  - แผนกซ่อมบํารุง (Maintenance department)
  - ห้องรักษา วินิจฉัยที่มีเครื่องมือแพทย์ (Medical diagnosis room)

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  สมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินผ่าน: - การสัมภาษณ์ / การตอบคำถามปากเปล่า / การสอบข้อเขียน - สังเกตการ / การสาธิต โดยสมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินในที่ทำงานหรือในสถานที่ทำงานจำลองที่มีการจัดตั้งขึ้น

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ใช้ฐานข้อมูลการจัดการงานเครื่องมือแพทย์
ใช้เครื่องมือช่างในการตรวจซ่อมบำรุง รักษาเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับต้น

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน