หน่วยสมรรถนะ

ใช้ฐานข้อมูลการจัดการงานเครื่องมือแพทย์

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MET-ZZZ-2-009ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ใช้ฐานข้อมูลการจัดการงานเครื่องมือแพทย์

ทบทวนครั้งที่

  ไม่มี

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  รหัสและอาชีพตาม ISCO-08 ได้แก่
  3113 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
   3114 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยนี้ครอบคลุม ระดับพื้นฐานที่จำเป็น ในการสนับสนุนช่างอุปกรณ์การแพทย์

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อาชีพผู้ช่วยช่างอุปกรณ์การแพทย์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1030101 ลงทะเบียนประวัติการซื้อ/การใช้/การซ่อมบำรุง/การจำหน่าย เฝ้าติดตามการแจ้งเตือนการซ่อมในระบบสารสนเทศ

1.1 กรอกข้อมูลประวัติครุภัณฑ์ (การใช้/การซ่อมบำรุง/การจำหน่าย)
1.2เฝ้าติดตามการแจ้งเตือนในระบบสารสนเทศ (การซ่อม/การบำรุงรักษา)

1030102 จัดทำรายงานสรุปจากฐานข้อมูลเครื่องมือแพทย์

2.1 กรอกข้อมูลประวัติครุภัณฑ์
2.2 จัดทำรายงานตามแผนปฏิบัติการ(รายงานรับเครื่องมือใหม่ประจำเดือน รายงานค้างประจำเดือนรายงานบำรุงรักษาประจำเดือน)

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ - ใช้ระบบสารสนเทศ
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  - การใช้ซอฟท์แวร์
  - การจัดทำรายงานผล

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  - มีหลักฐานการผ่านงานที่เกี่ยวข้อง
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  - มีหลักฐานการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน - หลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ที่นำมาแสดงจะต้องออกให้หรือรับรองโดยหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ซึ่งเป็นที่ยอมรับสายงานวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย
(ง) วิธีการประเมิน
  - ยื่นหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คําแนะนํา
  N/A
   (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  uเครื่องมือช่าง (Tools)
  - ระบบสารสนเทศ (Information system)
  - เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (Computer peripherals)
  uสถานที่ปฏิบัติงาน (Worksite)
  - แผนกซ่อมบํารุง (Maintenance department)

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  สมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินผ่าน: - การสัมภาษณ์ / การตอบคำถามปากเปล่า / การสอบข้อเขียน - สังเกตการ / การสาธิต โดยสมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินในที่ทำงานหรือในสถานที่ทำงานจำลองที่มีการจัดตั้งขึ้น

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
สนับสนุนการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับต้น
สนับสนุนการจัดการซ่อมบำรุงรักษา

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน