หน่วยสมรรถนะ

ใช้เครื่องมือช่างในการตรวจซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับต้น

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MET-ZZZ-2-003ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ใช้เครื่องมือช่างในการตรวจซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับต้น

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  รหัสและอาชีพตาม ISCO-08 ได้แก่
  3113 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
   3114 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  หน่วยนี้ครอบคลุม ระดับพื้นฐานที่จำเป็น ในการใช้เครื่องมือช่างในการตรวจซ่อม บำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับต้น

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อาชีพผู้ช่วยช่างอุปกรณ์การแพทย์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

1010301 ระบุเครื่องมือช่างในการตรวจซ่อม

1.1 เรียกชื่อเครื่องมือช่างได้ถูกต้อง
1.2ระบุการใช้งาน

1010302 ใช้เครื่องมือช่างในการตรวจซ่อม

2.1 เลือก ชนิด ขนาดเครื่องมือช่างให้ถูกต้องเหมาะสมกับงาน
2.2 ใช้งานได้ถูกวิธี

1010303 จัดเก็บและทำความสะอาดเครื่องมือ

3.1จัดเก็บเป็นระเบียบสะดวกต่อการหยิบใช้
3.2ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ความรู้และทักษะการใช้เครื่องมือช่างทางกล ทางไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ตามรายการในอาชีพผู้ช่วยช่าง ชั้น 1

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ - เข้าใจขั้นตอนการใช้เครื่องมือ
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  - ความรู้เรื่องข้อมูลจำเพาะของเครื่องมือและการใช้งานที่เหมาะสม
  - การใช้งานเครื่องมือช่าง

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  - มีหลักฐานการผ่านงานที่เกี่ยวข้อง
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  - มีหลักฐานการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน - หลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ที่นำมาแสดงจะต้องออกให้หรือรับรองโดยหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ซึ่งเป็นที่ยอมรับสายงานวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย
  
(ง) วิธีการประเมิน
  - ยื่นหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คําแนะนํา
  N/A (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  uเครื่องมือช่าง (Tools)
  - เครื่องมือกล (ตัด ไส เจาะ) (Mechine tools)
  - เครื่องมือรื้อ และ เครื่องมือประกอบ (Accessories mechine)
  - คีมช่าง (Pliers) ไขควง (Screwdriver) ประแจ (Wrench)
  - อุปกรณ์บัดกรี (Soldering device) สว่านไฟฟ้า (Electric drill)
  uเครื่องมือทดสอบ (Test equipment)
  - มัลติมิเตอร์ (Multi meter)
  - เมกกะโอห์มมิเตอร์ (Mega ohm meter)
  - คลิปแอมมิเตอร์ (Clip amp meter)
  - กราวนด์แคล้มป์มิเตอร์ (Ground clamp meter)
  - ออสซิลโลสโคป (Oscilloscope)
  - มาตรวัด (Gauges)
  uวัสดุ (Materials)
  - สายไฟฟ้า (Wires)
  - ตะกั่วบัดกรี (Soldering Lead)
  - ลวดผูก (Wire tie)
  uเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับต้น ได้แก่
  - เครื่องชั่งน้ำหนักผู้ใหญ่ (Adult weight)
  - เครื่องชั่งน้ำหนักเด็ก (Baby weight)
  - เครื่องชั่งน้ำหนักทั่วไป (General weight)
  - เครื่องดูดของเหลวระบบไปป์ไลน์ (Suction pipeline)
  - เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติ (Automation lumbar traction&cervical traction)
  - เครื่องวัดความดันโลหิตแบบไม่รุกล้ำ (Non invasive blood pressure, NIBP)
  - เครื่องวัดอัตราการไหลของก๊าซออกซิเจน (Oxygen flow meter)
  - เครื่องวัดอัตราการไหลของอากาศ (Air flow meter)
  uสถานที่ปฏิบัติงาน (Worksite)
  - แผนกซ่อมบํารุง (Maintenance department)
  - ห้องรักษา วินิจฉัยที่มีเครื่องมือแพทย์ (Medical diagnosis room)

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  สมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินผ่าน: - การสัมภาษณ์ / การตอบคำถามปากเปล่า / การสอบข้อเขียน - สังเกตการ / การสาธิต โดยสมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินในที่ทำงานหรือในสถานที่ทำงานจำลองที่มีการจัดตั้งขึ้น

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์

  • สายงาน :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
สาขาที่เกี่ยวข้อง
share
ใช้เครื่องมือวัดตรวจซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคระดับต้น