หน่วยสมรรถนะ

บำรุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกตามแผนการบำรุงรักษา

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MLD-DMT-2-084ZA
MLD-MPT-2-034ZA
MLD-MPT-2-040ZA
MLD-MPT-2-048ZA
MLD-MPT-2-073ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  บำรุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกตามแผนการบำรุงรักษา

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างซ่อมบำรุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีทักษะในการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกตามแผนการบำรุงรักษา เพื่อบำรุงรักษาผิวหน้าแม่พิมพ์ และระบบต่างๆของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก รวมถึงการบันทึกการบำรุงรักษา

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

201P02.1 บำรุงรักษาผิวหน้าแม่พิมพ์

1.2ทำความสะอาดผิวหน้าแม่พิมพ์
1.6 ตรวจสอบผิวหน้าแม่พิมพ์

201P02.2 บำรุงรักษาระบบแม่พิมพ์

2.1ตรวจสอบระบบการทำงานของแม่พิมพ์
2.2ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ต่างๆของแม่พิมพ์
2.3ถอดและประกอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ของแม่พิมพ์
2.4บันทึกการบำรุงรักษาแม่พิมพ์

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  101C01 ใช้ศัพท์เฉพาะทางด้านแม่พิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  101P01 อ่านแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. การใช้เครื่องมือวัดพื้นฐาน
  2. การอ่านแบบแม่พิมพ์
  3. กระบวนการทำงานของแม่พิมพ์
  4. การถอด ประกอบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. วัสดุแม่พิมพ์
  2. กระบวนการฉีดพลาสติก
  3. หลักความปลอดภัยในการทำงาน
  4. หลักการบำรุงรักษา

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  2. แบบบันทึกรายการคำถามประกอบการสังเกตการปฏิบัติงาน 3. แบบบันทึกรายการจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. แบบบันทึกประกอบการสัมภาษณ์
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินความต้องการหลักฐาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
  วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  การบำรุงรักษาต้องเหมาะสมกับระบบต่างๆของแม่พิมพ์และเมื่อแม่พิมพ์ได้รับการบำรุงรักษาเรียบร้อยแล้วนั้นจะต้องทำงานได้เป็นปกติ
  
(ก) คำแนะนำ
  1. ทำการบำรุงรักษาตามขั้นตอนและวิธีการที่เหมาะสมสำหรับระบบของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกแต่ละระบบ
  2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเข้าทำงานกับแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. ระบบของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกเช่น ระบบหล่อเย็น ระบบป้อนเนื้อพลาสติก

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1เครื่องมือประเมิน บำรุงรักษาผิวหน้าแม่พิมพ์ 6) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมิน บำรุงรักษาระบบแม่พิมพ์ 1) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ 3) แบบฟอร์มบันทึกขั้นตอนและรายละเอียดการทำงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
บำรุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกตามแผนการบำรุงรักษา