หน่วยสมรรถนะ

บำรุงรักษาแม่พิมพ์ปั๊มโลหะตามแผนการบำรุงรักษา

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์โลหะ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MLD-DMT-2-082ZA
MLD-DMT-2-050ZA
MLD-DMT-2-051ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  บำรุงรักษาแม่พิมพ์ปั๊มโลหะตามแผนการบำรุงรักษา

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างซ่อมบำรุงรักษาแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีทักษะด้านการปฏิบัติงานตามแผนการบำรุงรักษาสามารถอธิบายขั้นตอนการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ รวมถึงสามารถจัดทำบันทึกข้อมูลการบำรุงรักษา การป้องกัน และวิธีการบำรุงรักษาได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

201M02.1 ความปลอดภัยในการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

1.1ตรวจสอบเครื่องมือ และอุปกรณ์ ในการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย
1.2 ปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ถูกต้อง

201M02.2 เตรียมการปฏิบัติงาน

2.1 เตรียมและเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ ตามแผนการบำรุงรักษาที่กำหนดไว้

201M02.3 ปฏิบัติงานบำรุงรักษาแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

3.1วัดและตรวจสอบแม่พิมพ์ตามแผนการบำรุงรักษา
3.2 ถอดเปลี่ยนประกอบแม่พิมพ์

201M02.4 ตรวจสอบการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

4.1ตรวจสอบความถูกต้องของขนาดชิ้นส่วนที่บำรุงรักษา
4.2ตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์
4.3 ทำความสะอาดและจัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ์ และเครื่องมือวัดและพื้นที่ปฏิบัติงาน

201M02.5 ติดตามและป้องกันปัญหาที่เกิดจากแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

5.1 บันทึกจุดบกพร่องจุดเสียหายชิ้นส่วนแม่พิมพ์
5.2 บันทึกรายการบำรุงรักษา
5.3 บันทึกการป้องกันและวิธีการบำรุงรักษาแม่พิมพ์

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  101C01 ใช้ศัพท์เฉพาะทางด้านแม่พิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  101M01 อ่านแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. การอ่านแบบแม่พิมพ์
  2. การใช้เครื่องมือวัดพื้นฐาน
  3. การเลือกและการเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ในการบำรุงรักษา
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. กระบวนการขึ้นรูปโลหะแผ่น
  2. วัสดุแม่พิมพ์
  3. หลักการบำรุงรักษา
  4. ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
  5. หลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. แบบบันทึกรายการจากการสังเกต
  2. แบบบันทึกขั้นตอนและรายละเอียดการทำงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. แบบบันทึกประกอบการสัมภาษณ์
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินความต้องการหลักฐาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้ วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
  1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเข้าทำงานกับแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
  2. ผู้เข้ารับการประเมินเลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการบำรุงรักษา โดยพิจารณาด้านความปลอดภัย และความเสียหายต่อแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน ความปลอดภัยในการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.2เครื่องมือประเมิน เตรียมการปฏิบัติงาน 1) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.3 เครื่องมือประเมิน ปฏิบัติงานบำรุงรักษาแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.4 เครื่องมือประเมิน ตรวจสอบการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ 1) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.5 เครื่องมือประเมิน ติดตามและป้องกันปัญหาที่เกิดจากแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ 2) แบบฟอร์มบันทึกขั้นตอนและรายละเอียดการทำงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานแม่พิมพ์โลหะ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
บำรุงรักษาแม่พิมพ์ปั๊มโลหะตามแผนการบำรุงรักษา