หน่วยสมรรถนะ

วางแผนการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ปั๊มโลหะเพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์โลหะ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MLD-DMT-4-081ZA
MLD-DMT-4-049ZA
MLD-DMT-4-050ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วางแผนบำรุงรักษาแม่พิมพ์ปั๊ม โลหะเพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างซ่อมบำรุงรักษาแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถวางแผนบำรุงรักษาแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ โดยสามารถจัดเตรียมข้อมูลเพื่อวางแผนการบำรุงรักษา ประเมินรายละเอียดเพื่อกำหนดการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ปั๊มโลหะกำหนดขั้นตอนการบำรุงรักษา และการตรวจสอบ รวบรวมข้อมูลในการบำรุงรักษา และกำหนดมาตรฐานในการซ่อมบำรุงรักษาแม่พิมพ์ได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

201M01.1 จัดเตรียมข้อมูลเพื่อวางแผนการบำรุงรักษา

1.1 รวบรวมข้อมูลการใช้งานแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
1.2 ใบแจ้งซ่อม
1.3ประวัติแม่พิมพ์

201M01.2 ประเมินรายละเอียดเพื่อกำหนดการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

2.1จำแนกชนิด/ประเภทของแม่พิมพ์
2.2 จำแนกประเภทการบำรุงรักษา
2.3วิเคราะห์ปัญหาการเสื่อมสภาพหรือการชำรุดของอุปกรณ์แม่พิมพ์

201M01.3 กำหนดขั้นตอนและวิธีการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

3.1การบำรุงรักษาแบบ Preventive Maintenance
3.2 การซ่อมคืนสภาพและเปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์(Repair)
3.3 การแก้ไขปรับปรุงหรือดัดแปลง(Modification)

201M01.4 การตรวจสอบสภาพ รวบรวมข้อมูลการบำรุงรักษา และการจัดทำมาตรฐาน

4.1 การตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์หลังการบำรุงรักษา
4.2 การรวบรวมรายการปรับปรุงและถอดเปลี่ยนอุปกรณ์และจดบันทึกลงในประวัติและเอกสารส่งมอบเข้าสู่การนำไปใช้ผลิต
4.3 กำหนดมาตรฐานในการซ่อมบำรุง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  คุณวุฒิวิชาชีพช่างซ่อมบำรุงรักษาแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ระดับ 2 และระดับ 3

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. การวางแผนการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
  2. การประเมินปัญหาการชำรุดและเสื่อมสภาพของชิ้นส่วนแม่พิมพ์
  3. การบำรุงรักษาแบบป้องกัน (Preventive Maintenance)
  4. การซ่อมบำรุงรักษาแบบคืนสภาพและถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ (Repair)
  5. การแก้ไขปรับปรุงหรือดัดแปลง (Modification)
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. วิธีการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
  2. วิธีการตรวจสอบสภาพแม่พิมพ์หลังการบำรุงรักษา
  3. วิธีการรวบรวมข้อมูลการซ่อมบำรุงรักษาและจัดทำประวัติ
  4. การจัดทำมาตรฐานในการซ่อมบำรุง

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. แบบบันทึกรายการจากการสังเกต
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. แบบบันทึกประกอบการสัมภาษณ์
  2. แนวคำถามข้อสอบที่ใช้ในการประเมิน
  3. แฟ้มสะสมงาน หรือ Portfolios
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินจะตรวจประเมินตามหลักฐาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
  วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
  1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบำรุงรักษาแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ 2. ผู้เข้ารับการประเมินเลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการบำรุงรักษา โดยพิจารณาจากสภาพของแม่พิมพ์หลังการบำรุงรักษา
  3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุแม่พิมพ์ ชิ้นส่วนต่าง ๆ อุปกรณ์มาตรฐานและเลือกใช้ลวดเชื่อมชนิดต่าง ๆ ได้
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการจัดเตรียมข้อมูล 4)แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ 5)แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 18.2 เครื่องมือประเมินรายละเอียดเพื่อกำหนดการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ 1) แบบบันทึกการสัมภาษณ์หรือแบบประเมินผลการสอบข้อเขียน 18.3 เครื่องมือประเมินการกำหนดขั้นตอนและวิธีการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ 1) แบบบันทึกการสัมภาษณ์หรือแบบประเมินผลการสอบข้อเขียน 18.4 เครื่องมือประเมินการตรวจสอบสภาพ รวบรวมข้อมูลการบำรุงรักษา และการจัดทำ มาตรฐาน 1) แบบบันทึกการสัมภาษณ์หรือแบบประเมินผลการสอบข้อเขียน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานแม่พิมพ์โลหะ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จัดทำโปรแกรมคำสั่ง (CAM) สำหรับเครื่องกัด CNC