หน่วยสมรรถนะ

ขัดผิวแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกด้วยครีมเพชร

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MLD-DMT-4-080ZA
MLD-MPT-4-032ZA
MLD-MPT-4-038ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ขัดผิวแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกด้วยครีมเพชร

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างขัดเงาแม่พิมพ์

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีทักษะในการขัดผิวแม่พิมพ์ด้วยครีมเพชร โดยสามารถเตรียมอุปกรณ์ช่วยในการขัดและแบ่งส่วนพื้นผิวแม่พิมพ์ที่ทำการขัดได้อย่างเหมาะสมตลอดจนทำความสะอาดผิวงาน และตรวจสอบผิวงานระหว่างการขัด จนผิวงานสำเร็จ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

104P04.1 เลือกครีมเพชร

1.1 เลือกเบอร์ของครีมเพชร

104P04.2 เตรียมอุปกรณ์ช่วยในการขัด

2.1 เตรียมอุปกรณ์ช่วยในการขัด
2.2 เตรียมสารหล่อลื่น

104P04.3 ขัดผิวแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกด้วยครีมเพชร

3.1 แบ่งพื้นที่ผิวในการขัด
3.2 ขัดผิวชิ้นงานแบบไล่เบอร์ครีมเพชร
3.3 ขัดผิวชิ้นงานบริเวณที่ต้องระวังเป็นพิเศษ

104P04.4 ทำความสะอาด

4.1 ทำความสะอาดชิ้นงาน
4.2 ทำความสะอาดบริเวณที่ปฏิบัติงาน

104P04.5 ตรวจสอบผิวงาน

5.1 ตรวจสอบผิวระหว่างขัด
5.2 ตรวจสอบผิวงานสำเร็จ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  คุณวุฒิวิชาชีพช่างขัดเงาแม่พิมพ์ ระดับ 3

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. การเลือกเบอร์ครีมเพชรเริ่มต้น
  2. เทคนิคและวิธีการขัดผิวแม่พิมพ์ด้วยครีมเพชร
  3. การทำความสะอาดชิ้นงาน
  4. การตรวจสอบผิวชิ้นงาน
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. วัสดุแม่พิมพ์
  2. โครงสร้างแม่พิมพ์
  3. การขัดผิวแม่พิมพ์
  4. กระบวนการฉีดพลาสติก

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. แบบบันทึกรายการจากการสังเกต
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. แบบบันทึกประกอบการสัมภาษณ์
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินความต้องการหลักฐาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
  วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ผู้เข้ารับการประเมินต้องทำการเตรียมอุปกรณ์สำหรับขัดผิวแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก และทำการขัดผิวงานให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
  
(ก) คำแนะนำ
  1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
   N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1เครื่องมือประเมิน เลือกครีมเพชร 1) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมิน เตรียมอุปกรณ์ช่วยในการขัด 1) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.3 เครื่องมือประเมิน ขัดผิวแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกด้วยครีมเพชร 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.4 เครื่องมือประเมิน ทำความสะอาด 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.5เครื่องมือประเมินตรวจสอบผิวงาน 1) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และแบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ขัดผิวแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกด้วยครีมเพชร