หน่วยสมรรถนะ

ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนาบุคลากร

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MLD-DMT-5-072ZA
MLD-DMT-5-044ZA
MLD-DMT-5-045ZA
MLD-MPT-5-070ZA
MLD-MPT-5-084ZA
MLD-MPT-5-108ZA

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

103C01.1 เตรียมองค์ประกอบเพื่อจัดทำชุดการสอน

1.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.2เนื้อหาเพื่อการอ้างอิง
1.3เป้าหมายของการเรียนรู้
1.4ผลการพัฒนาจากการประเมินของผู้เรียน กับการตอบแทน

103C01.2 จัดทำเอกสารการสอน แบบฝึกหัด/แบบทดสอบและสื่อการสอน

2.1 กำหนดเนื้อหา
2.2จัดทำแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ หรือกำหนดเป็นกรณีศึกษา
2.3ออกแบบและจัดทำสื่อการสอน
2.4 จัดทำใบประเมินผู้เรียนและเกณฑ์การประเมิน

103C01.3 การปฏิบัติการสอน

3.1สอนแบบ Coaching หรือสอนแบบ OJT
3.2 การควบคุมให้ผู้เรียนปฏิบัติงานจริง

103C01.4 การติดตามและประเมินผลการเรียนรู้

4.1สังเกตจากการปฏิบัติงาน
4.2ทำการทดสอบ
4.3 บันทึกพัฒนาการเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ข้อมูล

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
พัฒนากระบวนการปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน
ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนาบุคลากร

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน