หน่วยสมรรถนะ

พัฒนากระบวนการปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MLD-DMT-5-071ZA
MLD-MPT-5-028ZA
MLD-MPT-5-034ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  พัฒนากระบวนการปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถพัฒนากระบวนการในการปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกที่ครอบคลุมเกี่ยวกับรายละเอียดระหว่างขั้นตอนต่าง ๆ โดยอาศัยข้อมูลจากที่เคยได้ดำเนินการทั้งหมด แล้วนำมาใช้ในการทำการปรับประกอบครั้งต่อ ๆ ไปที่จะจัดทำขึ้น เป้าหมายเพื่อการลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพและความน่าเชื่อถือ ด้วยเทคนิควิธีการใหม่ ๆ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

103P08.1 เตรียมองค์ประกอบของการพัฒนากระบวนการปรับประกอบแม่พิมพ์

1.1 ชนิด/ประเภทของแม่พิมพ์
1.2แบบแม่พิมพ์ (Drawing)และข้อกำหนด
1.3 ชิ้นส่วนและอุปกรณ์แม่พิมพ์
1.4วัสดุแม่พิมพ์
1.5รายการเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้

103P08.2 ตรวจสอบรายละเอียดกระบวนการปรับประกอบแม่พิมพ์ที่จะทำการพัฒนา

2.1 ขั้นตอนการปรับประกอบ
2.2วิธีการปรับประกอบ
2.3การ Tryout บนเครื่องฉีด
2.4การตรวจสอบคุณภาพและการทำงานของแม่พิมพ์

103P08.3 ปฏิบัติการพัฒนากระบวนการปรับประกอบแม่พิมพ์

3.1 จัดทำขั้นตอนมาตรฐานในการปรับประกอบแม่พิมพ์
3.2การวิเคราะห์จากข้อมูลปัญหาด้านคุณภาพ
3.3การลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนในการทำงาน
3.4การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบ

103P08.4 การติดตามและประเมินผลการพัฒนากระบวนการปรับประกอบแม่พิมพ์

4.1กำหนดวิธีการติดตามและการประเมินผล
4.2สรุปผลการพัฒนา

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  คุณวุฒิวิชาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ระดับ 4

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. การพัฒนาปรับปรุงในขั้นตอนการปรับประกอบแม่พิมพ์ 2. การรายงานผลการพัฒนากระบวนการปรับประกอบแม่พิมพ์
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. องค์ประกอบต่าง ๆ ในกระบวนการปรับประกอบแม่พิมพ์
  2. วิธีการจัดทำแผนการพัฒนา
  3. วิธีการวิเคราะห์และการสรุปผล
  4. การจัดทำเป็นมาตรฐานในการทำงาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. แบบบันทึกรายการจากการสังเกต
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. แบบบันทึกประกอบการสัมภาษณ์เพื่อทดสอบความรู้
  2. แนวคำถามของข้อสอบที่ใช้ในการประเมิน
  3. แฟ้มสะสมผลงาน ( Portfolios )
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินตามหลักฐานที่ต้องการ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
  วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาจากหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตต้องระบุชัดเจนว่าเป็นแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกชนิด/ประเภทใด มีข้อกำหนด ( Requirements ) โดยทราบราคาขายและต้นทุนที่ประมาณราคาไว้เพื่อใช้เปรียบเทียบหลังการพัฒนา และการสรุปผลหลังดำเนินการแล้วเสร็จเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำการผลิตชิ้นส่วนในครั้งต่อ ๆ ไป
  
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความเข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด/ประเภทของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
  2. ผู้เข้ารับประเมินต้องเข้าใจในข้อกำหนดต่าง ๆ ที่จะยึดถือเป็นกรอบในการปรับประกอบแม่พิมพ์แต่ละรายการ
  3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถทำการปรับประกอบแม่พิมพ์ได้ และมีประสบการณ์มากถึงขั้นที่จะทำการประเมินการปฏิบัติงานของช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ได้
  4. ผู้เข้ารับประเมินต้องสามารถสรุปรายงานและนำเสนอผลการดำเนินงานได้
  5. ผู้เข้ารับประเมินต้องมีคุณสมบัติของการเป็นนักพัฒนาที่ดี
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการเตรียมองค์ประกอบของการพัฒนากระบวนการปรับประกอบแม่พิมพ์ ฉีดพลาสติก 1)แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ 2)แบบบันทึกการสัมภาษณ์หรือการสอบข้อเขียน 18.2 เครื่องมือประเมินการวางแผนการพัฒนาการปรับประกอบแม่พิมพ์ 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ 2) แบบบันทึกการสัมภาษณ์หรือการสอบข้อเขียน 18.3 เครื่องมือประเมินการปฏิบัติการพัฒนากระบวนการ 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ 18.4 เครื่องมือประเมินผลการติดตามความก้าวหน้าของงานและการควบคุมเป้าหมาย 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ 2) แบบบันทึกการสัมภาษณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
วางแผน และควบคุมการปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
พัฒนากระบวนการปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน