หน่วยสมรรถนะ

วางแผน และควบคุมการปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MLD-DMT-5-070ZA
MLD-MPT-5-027ZA
MLD-MPT-5-033ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วางแผนและควบคุมการปรับ ประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีทักษะด้านการวางแผนและควบคุมการปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบหลัก ที่สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติการปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการทั้งหมดและสามารถตรวจทานแผนงานที่จัดทำขึ้น ตลอดจนการควบคุมติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

103P07.1 เตรียมองค์ประกอบของแผนงานเพื่อกำหนดลงในแผน

1.1ข้อมูลและรายละเอียดของแม่พิมพ์
1.2 จำนวนช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกตามระดับความสามารถ
1.3รายการเครื่องมือกล เครื่องมืออุปกรณ์ที่ต้องใช้
1.4แผนงานรวมของแม่พิมพ์ที่ระบุภาระงานทั้งหมดไว้

103P07.2 ประเมินรายละเอียดของงานที่จะกำหนดลงในแผนและภาระงานที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน

2.1 กำลังความสามารถในการช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ( Fitting andAssembly Capacity )
2.2รายละเอียดของงานที่ต้องทำการปรับประกอบแม่พิมพ์
2.3ภาระงานที่มีอยู่ทั้งหมด

103P07.4 การติดตามความก้าวหน้าของงานและการควบคุมเป้าหมาย

4.1กำหนดระยะเวลาในการติดตาม
4.2ประชุมติดตามและรายงานผล
4.3กำหนดวิธีการแก้ปัญหาที่ไม่เป็นไปตามแผน
4.4บันทึกข้อมูลจริงเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  คุณวุฒิวิชาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ระดับ 4

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. การวางแผนงานในการปรับประกอบแม่พิมพ์ได้สอดคล้องกับแผนงานรวม
  2. ประเมินชั่วโมงงานการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์แต่ละชนิด/ประเภทและขนาด
  3. ประเมินระดับความสามารถของช่างปรับประกอบแม่พิมพ์
  4. กำหนดขั้นตอนการปรับประกอบแม่พิมพ์
  5. นำการประชุมและติดตามผลการทำงานและการบันทึกข้อมูล
  6. กำหนดวิธีการแก้ปัญหากรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. วิธีการปรับประกอบแม่พิมพ์ 2. การกำหนดรายละเอียดขั้นตอนการปรับประกอบแม่พิมพ์
  3. วิธีการประเมินระดับความสามารถของช่างปรับประกอบแม่พิมพ์
  4. วิธีการพิจารณาองค์ประกอบของแผนงาน
  5. วิธีการประเมินความก้าวหน้าของงาน
  6. วิธีการแก้ปัญหาและการเร่งรัด

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. แบบบันทึกรายการจากการสังเกต
  2. ผลงานที่นำมาใช้ประกอบการประเมิน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. แบบบันทึกประกอบการสัมภาษณ์
  2. แนวคำถามข้อสอบที่ใช้ในการประเมิน
  3. แฟ้มสะสมงาน หรือ Portfolios
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินจะตรวจประเมินตามหลักฐาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้ วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
  1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความเข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด/ประเภทของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
  2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจในข้อกำหนดต่าง ๆ ที่จะยึดถือเป็นกรอบในการปรับประกอบแม่พิมพ์แต่ละรายการ
  3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถทำการปรับประกอบแม่พิมพ์ได้ และมีประสบการณ์มากถึงขั้นที่จะทำการประเมินการปฏิบัติงานของช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ได้
  4. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถสรุปรายงานและนำเสนอแผนงานและผลการดำเนินงานได้
  5. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีคุณสมบัติของการเป็นนักวางแผนที่ดี
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการเตรียมองค์ประกอบของแผนงานเพื่อกำหนดลงในแผน 1)แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ 2)แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 18.2 เครื่องมือประเมินการตรวจสอบรายละเอียดของงานที่จะกำหนดลงในแผน 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ 2) แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 18.3 เครื่องมือประเมินการปฏิบัติการวางแผน 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ 2) แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 18.4 เครื่องมือประเมินผลการติดตามความก้าวหน้าของงานและการควบคุมเป้าหมาย 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ 2) แบบบันทึกการสัมภาษณ์

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
วางแผน และควบคุมการปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน