หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมการติดตั้งแม่พิมพ์บนเครื่องฉีดเพื่อการทดลองฉีด

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MLD-DMT-4-068ZA
MLD-MPT-4-025ZA
MLD-MPT-4-031ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ควบคุมการติดตั้งแม่พิมพ์บนเครื่องฉีดเพื่อการทดลองฉีด

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะมีทักษะด้านการควบคุมการติดตั้งแม่พิมพ์บนเครื่องฉีดพลาสติก โดยสามารถจัดเตรียมความพร้อมของเครื่องฉีดพลาสติก วัสดุชิ้นงาน และอุปกรณ์ ซึ่งรวมถึงการขนย้ายชุดแม่พิมพ์ การติดตั้งชุดแม่พิมพ์ การปรับตั้งชุดแม่พิมพ์ และการถอดชุดแม่พิมพ์ออกจากเครื่องฉีดพลาสติก ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

103P05.1 การเตรียมความพร้อม ก่อนติดตั้งแม่พิมพ์

1.1จัดเตรียมความพร้อม และควบคุมการขนย้ายชุดแม่พิมพ์ ได้ถูกต้อง
1.2ตรวจสอบสภาพความพร้อมของชุดแม่พิมพ์ได้ถูกต้อง
1.3ตรวจสอบคุณลักษณะของเครื่องฉีดพลาสติก ได้ถูกต้อง เหมาะสม

103P05.2 ควบคุมการติดตั้งแม่พิมพ์เข้ากับเครื่องฉีดพลาสติก

2.1ตรวจสอบการทำงานของเครื่องฉีดพลาสติกก่อนติดตั้งชุดแม่พิมพ์ได้ถูกต้องและปลอดภัย
2.2ควบคุมการติดตั้งชุดแม่พิมพ์เข้ากับเครื่องฉีดพลาสติกได้ถูกต้องและปลอดภัย
2.3ตรวจสอบความถูกต้องของการปรับตั้งชุดแม่พิมพ์ให้สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพ

103P05.3 ควบคุมการถอดแม่พิมพ์ออกจากเครื่องฉีดพลาสติก

3.1 ตรวจสอบสภาพของเครื่องฉีดพลาสติกและชุดแม่พิมพ์ก่อนถอดแม่พิมพ์ออกได้ถูกต้อง
3.2 ควบคุมการถอดชุดแม่พิมพ์ออกจากเครื่องฉีดพลาสติกได้ถูกต้องและปลอดภัย
3.3ดูแล และเก็บรักษาชุดแม่พิมพ์ได้มีประสิทธิภาพ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  คุณวุฒิวิชาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ระดับ3

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. การใช้เครื่องฉีดพลาสติก
  2. การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการจับยึดแม่พิมพ์
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. เครื่องมือ อุปกรณ์ และ การจับยึดแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
  2. หลักการทำงานของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
  3. หลักการทำงานของเครื่องฉีดพลาสติก

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. แบบบันทึกรายงานจากการสังเกตการปฏิบัติงาน 2. ผลงานที่นำมาใช้ประกอบการประเมิน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. แบบบันทึกหลักฐานการปฏิบัติงาน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินความต้องการหลักฐาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
  วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  การติดตั้งแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก หมายถึง การนำแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกขึ้นไปติดตั้งบนเครื่องฉีดพลาสติก เพื่อเตรียมความพร้อมในการผลิตชิ้นงาน
  
(ก) คำแนะนำ
  1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องควบคุมการติดตั้งแม่พิมพ์บนเครื่องฉีดโดยคำนึงถึงความปลอดภัย
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. ควบคุมการติดตั้งแม่พิมพ์ได้ถูกต้อง เพื่อให้สามารถทดลองฉีดได้

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการเตรียมความพร้อม ก่อนติดตั้งแม่พิมพ์ 1) แบบฟอร์มประเมินการปฏิบัติงาน หรือการสาธิตการทำงาน หรือ 2) แบบฟอร์มการสัมภาษณ์ เพื่อทดสอบความรู้ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมินควบคุมการติดตั้งแม่พิมพ์เข้ากับเครื่องฉีดพลาสติก 1) แบบฟอร์มประเมินการปฏิบัติงาน หรือการสาธิตการทำงาน หรือ 2) แบบฟอร์มการสัมภาษณ์ เพื่อทดสอบความรู้ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.3 เครื่องมือประเมินควบคุมการถอดแม่พิมพ์ออกจากเครื่องฉีดพลาสติก 1) แบบฟอร์มประเมินการปฏิบัติงาน หรือการสาธิตการทำงาน หรือ 2) แบบฟอร์มการสัมภาษณ์ เพื่อทดสอบความรู้ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกที่มีความซับซ้อน
ควบคุมการติดตั้งแม่พิมพ์บนเครื่องฉีดเพื่อการทดลองฉีด