หน่วยสมรรถนะ

วิเคราะห์และกำหนดแนวทางแก้ปัญหาจากการทดลองแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์โลหะ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MLD-DMT-5-061ZA
MLD-DMT-5-041ZA
MLD-DMT-5-042ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วิเคราะห์ปัญหาจากการทดลอง แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถวิเคราะห์ปัญหาจากการทดลองแม่พิมพ์ ตั้งแต่การเตรียมการ การวิเคราะห์และสรุปผลการวิเคราะห์แม่พิมพ์ ให้สามารถนำไปใช้โดยยึดถือปฏิบัติในการกำหนดแนวทางการแก้ไขต่อไป

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

103M09.1 เตรียมองค์ประกอบในการทดลองแม่พิมพ์ปั๊มโลหะเพื่อทำการวิเคราะห์

1.1 ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในขณะทดลองแม่พิมพ์1.2 ชนิด/ประเภทและขนาดของแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
1.3Process ของแม่พิมพ์
1.4แบบชิ้นงานและแบบแม่พิมพ์
1.5แบบฟอร์มการตรวจสอบแม่พิมพ์ (Inspection Sheet)
1.6ข้อมูลการบันทึกปัญหาต่าง ๆระหว่างการทดลองแม่พิมพ์

103M09.2 วิเคราะห์ปัญหาจากการทดลองแม่พิมพ์

2.1 ความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของชิ้นส่วน อุปกรณ์ในแม่พิมพ์
2.2ค่าตัวเลขต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริงในการติดตั้งแม่พิมพ์
2.3วิเคราะห์ข้อมูลจากการตรวจสอบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ทั้งอยู่กับที่และขณะเคลื่อนที่(Static & Dynamic Check)
2.4ระดับคะแนนหรือเปอร์เซ็นต์ที่ประเมินในการทดลองแม่พิมพ์ครั้งนั้น

103M09.3 สรุปผลการวิเคราะห์

3.1 รวบรวมปัญหาสาเหตุ แยกแยะเป็นประเด็นที่ชัดเจน
3.2กำหนดเป้าหมายในการแก้ไขปรับปรุง
3.3บันทึกผลการวิเคราะห์
3.4การจัดทำมาตรฐานการวิเคราะห์ผลการทดลองแม่พิมพ์ไว้ใช้ในหน่วยงาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  คุณวุฒิวิชาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ระดับ 4

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  5. การวิเคราะห์
  6. การนำการประชุมและนำทีม
  7. การสรุปประเด็นและการจัดทำรายงาน
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. วิธีการตรวจสอบแม่พิมพ์แบบ Static และ Dynamic Check
  2. วัสดุแม่พิมพ์
  3. ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ที่สร้างขึ้นและชิ้นส่วนมาตรฐาน
  4. ข้อกำหนดและตัวแปรในการติดตั้งแม่พิมพ์
  5. ความปลอดภัยในการทำงาน ขณะทำการทดลองแม่พิมพ์
  6. การรวบรวมมาตรฐานต่าง ๆ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. ผลงานที่นำมาใช้ประกอบการประเมิน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)]
  1. แบบบันทึกประกอบการสัมภาษณ์และทดสอบความรู้
  2. ใบประเมินผลการสอบข้อเขียน
  3. แฟ้มสะสมผลงาน ( Portfolios )
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินตามหลักฐานที่ต้องการ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
  วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาจากหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
  1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความเข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด/ประเภทของแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
  2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถทำการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในการทดลองแม่พิมพ์ได้
  3. ผู้เข้ารับประเมินต้องสามารถสรุปรายงานและนำเสนอผลการวิเคราะห์ได้
  4. ผู้เข้ารับประเมินต้องมีคุณสมบัติของการเป็นนักวิเคราะห์และผู้นำที่ดี
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
   N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการเตรียมองค์ประกอบในการทดลองแม่พิมพ์ปั๊มโลหะเพื่อทำการ วิเคราะห์ - แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ - แบบบันทึกการสัมภาษณ์หรือการสอบข้อเขียน 18.2 เครื่องมือประเมินการวิเคราะห์ปัญหาจากการทดลองแม่พิมพ์ - แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ - แบบบันทึกการสัมภาษณ์หรือการสอบข้อเขียน 18.3 เครื่องมือประเมินการสรุปผลการวิเคราะห์ - แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ - แบบบันทึกการสัมภาษณ์หรือการสอบข้อเขียน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานแม่พิมพ์โลหะ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนาบุคลากร
วิเคราะห์และกำหนดแนวทางแก้ปัญหาจากการทดลองแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน