หน่วยสมรรถนะ

ทดลองแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ (Tryout)

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์โลหะ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MLD-DMT-4-060ZA
MLD-DMT-4-040ZA
MLD-DMT-4-041ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ทดลองแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ (Tryout)

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีทักษะด้านการทดลองแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ (Tryout) บนเครื่องเพรส โดยสามารถจัดเตรียมความพร้อมของเครื่องเพรส เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุชิ้นงานทดลองแม่พิมพ์ ซึ่งก็จะรวมถึงการติดตั้งและตรวจสอบการทำงานของแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ขณะเคลื่อนที่แบบตัวเปล่าและปรับตั้งชุดแม่พิมพ์ เพื่อให้สามารถทำการปั๊มโลหะกับวัสดุชิ้นงานจริงได้อย่างถูกต้อง ตรงตามแบบงานที่กำหนด

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

103M08.1 ความปลอดภัยในการทำงาน

1.1ปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยในการทำงานและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
1.2 ตรวจสอบระบบการทำงานของเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อนและหลังปฏิบัติงาน

103M08.2 การเตรียมความพร้อม ก่อนการทดลองแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

2.1จัดเตรียมความพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ สารหล่อลื่น และวัสดุชิ้นงานทดลองแม่พิมพ์
2.2ตรวจสอบสภาพความพร้อมของชุดแม่พิมพ์
2.3ตรวจสอบสภาพความพร้อมของเครื่องเพรส

103M08.3 การติดตั้งและตรวจสอบการทำงานของแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ขณะเคลื่อนที่แบบตัวเปล่า

3.1ติดตั้งชุดแม่พิมพ์เข้ากับเครื่องเพลส
3.2ตรวจสอบการทำงานของแม่พิมพ์ปั๊มโลหะขณะเคลื่อนที่แบบตัวเปล่า

103M08.4 การปรับตั้งพร้อมทดลองการทำงานของแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

4.1ทดลองการทำงานของแม่พิมพ์ปั๊มโลหะขณะเคลื่อนที่แบบตัวเปล่า
4.2 ปรับตั้งการทำงานของแม่พิมพ์ปั๊มโลหะพร้อมเดินเครื่องทดลองจริงกับวัสดุชิ้นงานโลหะ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  คุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ระดับ 3

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. เลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
  2. เลือกใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการติดตั้งแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
  3. ติดตั้งแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
  4. ปฏิบัติงานตรวจสอบชิ้นงานด้วยเครื่องวัด ตามแบบสั่งงาน
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
  2. หลักการทำงานแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
  3. อ่านแบบแม่พิมพ์
  4. เครื่องมือและอุปกรณ์การติดตั้งแม่พิมพ์
  5. เครื่องมือวัดและอุปกรณ์ตรวจสอบ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. แบบบันทึกรายการจากการสังเกต
  2. ผลงานที่นำมาใช้ประกอบการประเมิน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. แบบบันทึกประกอบการสัมภาษณ์
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินความต้องการหลักฐาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
  วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ทดลองแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ (Tryout) คือการทดลองโดยเดินเครื่องเพรส และแม่พิมพ์ปั๊มโลหะเคลื่อนที่แบบตัวเปล่า เพื่อให้สามารถทำการปั๊มโลหะกับวัสดุชิ้นงานจริง
  
(ก) คำแนะนำ
  1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทดลองแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ(Tryout) ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย
  2. ผู้เข้าประเมินต้องเขียนรายงาน หรืออธิบายขั้นตอนการทดลองแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ(Tryout)
  3. ผู้เข้ารับการประเมิน สามารถตรวจสอบความถูกต้องในการทำงานของแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ขณะเคลื่อนที่แบบตัวเปล่าและทดลองปั๊มจริง
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล และตรวจสอบระบบการทำงานของเครื่องเพลส เครื่องมือ และอุปกรณ์ ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง โดยต้องบันทึกในแบบฟอร์มตรวจสอบ (ถ้ามี)
  2. ติดตั้งและตรวจสอบการทำงานของแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ขณะเคลื่อนที่แบบตัวเปล่า โดยต้องบันทึกในแบบฟอร์มตรวจสอบ (ถ้ามี)

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน ความปลอดภัยในการทำงาน 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมิน การเตรียมความพร้อม ก่อนการทดลองแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.3 เครื่องมือประเมิน การติดตั้งและตรวจสอบการทำงานของแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ขณะเคลื่อนที่แบบตัวเปล่า 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.4 เครื่องมือประเมิน การปรับตั้งพร้อมทดลองการทำงานของแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานแม่พิมพ์โลหะ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ทดลองแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ (Tryout)
ทดลองแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ (Tryout)