หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมการติดตั้งแม่พิมพ์บนเครื่องเพรส

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์โลหะ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MLD-DMT-4-059ZA
MLD-DMT-4-039ZA
MLD-DMT-4-040ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ควบคุมการติดตั้งแม่พิมพ์บนเครื่องเพรส

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างปรับประกอบพิมพ์ปั๊มโลหะ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีทักษะด้านการควบคุมการติดตั้งแม่พิมพ์บนเครื่องเพรส โดยสามารถจัดเตรียมความพร้อมของเครื่องเพลส เครื่องมือและอุปกรณ์ ซึ่งรวมถึงควบคุมการขนย้ายชุดแม่พิมพ์ การติดตั้งชุดแม่พิมพ์ การปรับตั้งชุดแม่พิมพ์ และการถอดชุดแม่พิมพ์ออกจากเครื่องเพลส ได้อย่างถูกต้อง

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

103M07.1 ความปลอดภัยในการทำงาน

1.1ปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยในการทำงานและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
1.2 ตรวจสอบระบบการทำงานของเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อนและหลังปฏิบัติงาน

103M07.2 การเตรียมความพร้อม ก่อนติดตั้งแม่พิมพ์

2.1 จัดเตรียมความพร้อมและควบคุมการขนย้ายชุดแม่พิมพ์
2.2 ตรวจสอบสภาพความพร้อมของชุดแม่พิมพ์
2.3 ตรวจสอบคุณลักษณะของเครื่องเพรส

103M07.3 ควบคุมการติดตั้งแม่พิมพ์เข้ากับเครื่องเพรส

3.1 ตรวจสอบการทำงานของเครื่องเพรสก่อนติดตั้งชุดแม่พิมพ์
3.2 ควบคุมการติดตั้งชุดแม่พิมพ์เข้ากับเครื่องเพรส
3.3 ตรวจสอบความถูกต้องของการปรับตั้งชุดแม่พิมพ์

103M07.4 ควบคุมการถอดแม่พิมพ์ออกจากเครื่องเพลส

4.1 ตรวจสอบสภาพของเครื่องเพลสและชุดแม่พิมพ์ก่อนถอดแม่พิมพ์
4.2 ควบคุมการถอดชุดแม่พิมพ์ออกจากเครื่องเพรส
4.3 ดูแลและเก็บรักษาชุดแม่พิมพ์

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  คุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ระดับ 3

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. เลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
  2. ใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการติดตั้งแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
  3. การติดตั้งแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
  4. ปฏิบัติงานตรวจสอบชิ้นงานด้วยเครื่องวัด ตามแบบสั่งงาน
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
  2. กฏความปลอดภัยในการทางาน
  3. หลักการทำงานแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
  4. อ่านแบบแม่พิมพ์
  5. เครื่องมือและอุปกรณ์การติดตั้งแม่พิมพ์
  6. เครื่องมือวัดและอุปกรณ์ตรวจสอบ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. แบบบันทึกรายการจากการสังเกตการ
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. แบบบันทึกประกอบการสัมภาษณ์
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินความต้องการหลักฐาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
  วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  การติดตั้งแม่พิมพ์บนเครื่องเพรส หมายถึง การนำแม่พิมพ์ปั๊มโลหะติดตั้งบนเครื่องเพรส เพื่อทดสอบการทำงานของแม่พิมพ์และเครื่องเพรส
  
(ก) คำแนะนำ
  1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับควบคุมการติดตั้งแม่พิมพ์บนเครื่องเพรสได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย
  2. ผู้เข้าประเมินต้องเขียนรายงาน หรืออธิบายขั้นตอนการทำงาน ในการติดตั้งและการถอดแม่พิมพ์
  3. ผู้เข้ารับการประเมิน สามารถดูแล และเก็บรักษา ชุดแม่พิมพ์ได้มีประสิทธิภาพ หลังเลิกใช้งาน (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล และตรวจสอบระบบการทำงานของเครื่องเพรส เครื่องมือ และอุปกรณ์ ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง โดยต้องบันทึกในแบบฟอร์มตรวจสอบ (ถ้ามี)
  2. ติดตั้ง และถอดชุดแม่พิมพ์ กับเครื่องเพลส ได้อย่างถูกต้อง
  3. ตรวจสอบและการเก็บรักษา ชุดแม่พิมพ์ หลังเลิกใช้งาน ได้อย่างถูกต้อง

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน ความปลอดภัยในการทำงาน 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมิน การเตรียมความพร้อม ก่อนติดตั้งแม่พิมพ์ 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.3 เครื่องมือประเมิน ควบคุมการติดตั้งแม่พิมพ์เข้ากับเครื่องเพรส 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.4 เครื่องมือประเมิน ควบคุมการถอดแม่พิมพ์ออกจากเครื่องเพลส 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานแม่พิมพ์โลหะ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ควบคุมการติดตั้งแม่พิมพ์บนเครื่องเพรส
ทดลองแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ (Tryout)