หน่วยสมรรถนะ

ประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะที่มีความซับซ้อน

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์โลหะ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MLD-DMT-4-057ZA
MLD-DMT-4-037ZA
MLD-DMT-4-038ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะที่มี ความซับซ้อน

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีทักษะด้านการประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ โดยจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงาน สามารถเลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่เหมาะสมกับกระบวนการประกอบชุดแม่พิมพ์ปั๊มโลหะที่มีความซับซ้อน ชนิดแม่พิมพ์ Progressive die ซับซ้อน หรือ แม่พิมพ์ Single Non-Symmetrical part ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

103M05.1 ความปลอดภัยในการทำงาน

1.1ปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยในการทำงานและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
1.2 ตรวจสอบระบบการทำงานของเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อนและหลังปฏิบัติงาน

103M05.2 การเตรียมการประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะที่มีความซับซ้อน

2.1 เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
2.2 เตรียมชิ้นส่วนแม่พิมพ์

103M05.3 ประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะที่มีความซับซ้อน

18.4ตรวจสอบชิ้นส่วนของชุดแม่พิมพ์ก่อนการประกอบ
18.5ประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
18.6ตรวจสอบความถูกต้องของชุดแม่พิมพ์ปั๊มโลหะหลังทำการประกอบ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  คุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ระดับ 3

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. เลือกใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
  2. ประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
  3. ตรวจสอบชิ้นงานด้วยเครื่องวัด ตามแบบสั่งงาน
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
  2. กฏความปลอดภัยในการทำงาน
  3. หลักการทำงานแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
  4. อ่านแบบแม่พิมพ์
  5. เครื่องมือและอุปกรณ์การประกอบแม่พิมพ์
  6. เครื่องมือวัดและอุปกรณ์ตรวจสอบ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. แบบบันทึกรายการจากการสังเกต
  2. ผลงานที่นำมาใช้ประกอบการประเมิน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. แบบบันทึกประกอบการสัมภาษณ์
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินความต้องการหลักฐาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
  วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  แม่พิมพ์ปั๊มโลหะที่มีความซับซ้อน หมายถึง แม่พิมพ์แบบต่อเนื่อง (Progressive Die) หรือ แม่พิมพ์ Single Non-Symmetrical part
  
(ก) คำแนะนำ
  1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับการประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะที่มีความซับซ้อน ชนิดแม่พิมพ์ Progressive die ซับซ้อน หรือ แม่พิมพ์ Single Non-Symmetrical part ได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย
  2. ผู้เข้าประเมินต้องเขียนรายงาน หรืออธิบายขั้นตอนการประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะที่มีความซับซ้อน ชนิดแม่พิมพ์ Progressive die ซับซ้อน หรือ แม่พิมพ์ Single Non-Symmetrical partได้
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล และตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ โดยต้องบันทึกในแบบฟอร์มตรวจสอบ (ถ้ามี)
  2. สามารถเข้าใจขั้นตอนการประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะที่มีความซับซ้อน ชนิดแม่พิมพ์ Progressive die ซับซ้อน หรือ แม่พิมพ์ Single Non-Symmetrical partได้ โดยต้องบันทึกในแบบฟอร์มการประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ (ถ้ามี)

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน ความปลอดภัยในการทำงาน 1)แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมิน การเตรียมการประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะที่มีความซับซ้อน 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.3 เครื่องมือประเมิน การประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะที่มีความซับซ้อน 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานแม่พิมพ์โลหะ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะที่มีความซับซ้อน