หน่วยสมรรถนะ

ขนส่งของเสียอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

EVM-IWM-3-046ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ขนส่งของเสียอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้ขนส่งของเสียอันตราย

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถเคลื่อนย้ายของเสียอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายตามเส้นทางอย่างปลอดภัย และส่งมอบของเสียอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายและเอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตรายได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพการจัดการของเสียอุตสาหกรรม

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

04205.01 เคลื่อนย้ายของเสียอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายตามเส้นทางอย่างปลอดภัย

1. ปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่พาหนะอย่างปลอดภัยและการขนส่งของเสียอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย(วัตถุอันตราย)ได้อย่างถูกต้อง
2. ปฏิบัติตามขั้นตอนแผนตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินที่กำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง

04205.02 ส่งมอบของเสียอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายและเอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตราย

1.ตรวจสอบรายละเอียดของเสียที่ดำเนินการขนส่งจากฉลาก ป้ายบนภาชนะบรรจุของเสียอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายก่อนดำเนินการส่งมอบได้
2.บันทึก ตรวจสอบส่งมอบและเก็บรวบรวมเอกสารใบกำกับการขนส่งของเสียอันตรายได้อย่างถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการตรวจสอบ การตรวจสอบข้อมูลของเสียอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายให้ตรงตามใบงาน/เอกสารกำกับการขนส่งฯ ได้อย่างถูกต้อง
  2. ทักษะการใช้อุปกรณ์สื่อสารภายในรถ เช่น จีพีเอส
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. เอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตราย ( Waste Manifest )
  2. ข้อควรระวัง คำเตือนในการขนส่งของเสียอุตหกรรมที่เป็นอันตราย
  3. การใช้งานอุปกรณ์ป้องกันส่วนอันตรายส่วนบุคคล และอุปกรณ์ป้องกันการรั่วไหล/ตกหล่นของเสียอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน
  2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียน
  2. ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ชนิดที่ 4
  3. เอกสารการอบรมเกี่ยวกับการขนส่งของเสียอันตราย
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการขนส่งของเสียอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  การดำเนินการขนส่งของเสียอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายในระดับคุณวุฒิที่ 3 เป็นการเคลื่อนย้ายของเสียอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายตามเส้นทางอย่างปลอดภัย และส่งมอบของเสียอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายและเอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตราย
  
(ก) คำแนะนำ
  1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
  2. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถตรวจสอบตรวจสอบข้อมูลของเสียที่ดำเนินการขนส่ง และส่งมอบเอกสารกำกับฯ ได้อย่างถูกต้อง
  3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสินค้า ไม่ให้ชำรุดเสียหาย หรือปนเปื้อน
  4. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. การปฏิบัติงาน มีความหมายรวมถึงงานกลางวันและกลางคืน
  2. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ อุปกรณ์ป้องกันมือและเท้า แว่นตานิรภัย วิทยุสื่อสาร (Two-way radios) และเสื้อสะท้อนแสง (high visibility clothing)
  3. สินค้า หมายถึง ของเสียอุตสาหกรรมที่จะดำเนินการขนส่ง ทั้งของแข็ง และของเหลว
  4. กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน เช่น พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย เคลื่อนย้ายของเสียอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายตามเส้นทางอย่างปลอดภัย 1. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 2. ข้อสอบปรนัย (สี่ตัวเลือก) ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย ส่งมอบของเสียอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายและเอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตราย 1. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 2. ข้อสอบปรนัย (สี่ตัวเลือก) ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย

  • สายงาน :
    สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ขนถ่ายของเสียอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายขึ้น-ลงพาหนะ