หน่วยสมรรถนะ

ขนถ่ายของเสียอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายขึ้น-ลงพาหนะ

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

EVM-IWM-3-045ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ขนถ่ายของเสียอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายขึ้น-ลงพาหนะ

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้ขนส่งของเสียอันตราย

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถระบุประเภทและความเป็นอันตรายของเสียอุตสาหกรรม และตรวจสอบข้อมูลของเสียอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายและภาชนะบรรจุ/บรรจุภัณฑ์ก่อนนำขึ้นและลงจากพาหนะได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพการจัดการของเสียอันตราย

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

04204.01 ระบุประเภทและความเป็นอันตรายของเสียอุตสาหกรรม

1. ระบุประเภทของเสียอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตรายได้อย่างถูกต้อง ตามฉลากบนภาชนะ
2.ระบุความเป็นอันตรายของเสียจาก ฉลาก ป้ายสัญลักษณ์เครื่องหมายเตือนแสดงความเป็นอันตราย (Hazard symbols) ได้อย่างถูกต้อง

04204.02 ตรวจสอบข้อมูลของเสียอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายและภาชนะบรรจุ/บรรจุภัณฑ์ก่อนนำขึ้นและลงจากพาหนะ

1. ตรวจสอบข้อมูลของเสียอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายจากฉลากบนภาชนะและตรวจสอบเอกสารใบกำกับการขนส่งได้อย่างถูกต้อง
2. ตรวจสอบสภาพและความปลอดภัยของภาชนะบรรจุ/บรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุของเสียอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายก่อนนำขึ้น-ลงจากพาหนะได้อย่างถูกต้องตามข้อบังคับในการปฏิบัติงาน

04204.03 ขนถ่ายของเสียอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายขึ้น-ลงพาหนะ โดยวิธีที่ไม่ใช้เครื่องจักร และวิธีที่ใช้เครื่องจักร

1.ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้อง
2. ขนถ่ายของเสียอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายประเภทของแข็งและของเหลวขึ้น-ลงพาหนะได้อย่างถูกต้อง
3. จัดวางตำแหน่งของเสียอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายตามประเภทความเป็นอันตรายของสารเคมีได้อย่างถูกต้อง
4. ใช้อุปกรณ์ป้องกันการรั่วไหล/ร่วงหล่นของของเสียอันตรายระหว่างการขนส่งได้อย่างถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการตรวจสอบ การตรวจสอบข้อมูลของเสียอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายให้ตรงตามใบงาน/เอกสารกำกับการขนส่งฯ ได้อย่างถูกต้อง
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. เอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตราย ( Waste Manifest )
  2. การขนถ่ายของเสียอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายประเภทของแข็งหรือของเหลวขึ้น-ลงพาหนะด้วยวิธีที่ไม่ใช้เครื่องจักร และวิธีที่ใช้เครื่องจักร
  3. การจัดวางตำแหน่งของเสียอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายตามประเภทความเป็นอันตรายของสารเคมี
  4. การใช้งานอุปกรณ์ป้องกันส่วนอันตรายบุคคล และอุปกรณ์ป้องกันการรั่วไหล/ตกหล่นของเสียที่เป็นอันตราย
  5. การป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการขนส่ง และการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน สำหรับการขนส่งของเสียที่เป็นอันตราย

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน
  2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการขนถ่ายของเสียอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายขึ้น-ลงพาหนะ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  การดำเนินการขนส่งของเสียอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายในระดับคุณวุฒิที่ 3 เป็นการระบุประเภทและความเป็นอันตรายของเสียอุตสาหกรรม ตรวจสอบข้อมูลของเสียอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายและภาชนะบรรจุ/บรรจุภัณฑ์ก่อนนำขึ้นและลงจากพาหนะ และขนถ่ายของเสียอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายขึ้น-ลงพาหนะ โดยวิธีที่ไม่ใช้เครื่องจักร และวิธีที่ใช้เครื่องจักร
  
(ก) คำแนะนำ
  1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
  2. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถระบุวิธีการขนถ่ายของเสียอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายประเภทของแข็งและของเหลวขึ้น-ลงพาหนะโดยวิธีที่ไม่ใช้เครื่องจักร และวิธีที่ใช้เครื่องจักรได้
  3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสินค้า ไม่ให้ชำรุดเสียหาย หรือปนเปื้อน
  4. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. การปฏิบัติงาน มีความหมายรวมถึงงานกลางวันและกลางคืน
  2. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ อุปกรณ์ป้องกันมือและเท้า แว่นตานิรภัย เข็มขัดพยุงหลัง
  3. เครื่องจักรที่ใช้ในการขนถ่ายของเสียอุตสาหกรรม เช่น รถยก (Forklift Truck)
  4. วิธีการจัดวาง หมายถึงการจัดวางของเสียอุตสาหกรรมที่บรรจุในภาชนะ/บรรจุภัณฑ์ อย่างเป็นระเบียบบนพาหนะ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ความกว้าง ความสูง ความยาว ส่วนที่ยื่นหน้าและท้ายพาหนะ เป็นต้น และรวมถึงการจัดวางในสถานที่จัดเก็บให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่คำนึงถึงความปลอดภัย
  5. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่น พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
  6. สินค้า หมายถึง ของเสียอุตสาหกรรมที่จะดำเนินการขนส่ง ทั้งของแข็ง และของเหลว

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย ระบุประเภทและความเป็นอันตรายของเสียอุตสาหกรรม 1. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 2. ข้อสอบปรนัย (สี่ตัวเลือก) ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย ตรวจสอบข้อมูลของเสียอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายและภาชนะบรรจุ/บรรจุภัณฑ์ก่อนนำขึ้นและลงจากพาหนะ 1. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 2. ข้อสอบปรนัย (สี่ตัวเลือก) ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.3 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย ขนถ่ายของเสียอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายขึ้น-ลงพาหนะ โดยวิธีที่ไม่ใช้เครื่องจักร และวิธีที่ใช้เครื่องจักร 1. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 2. ข้อสอบปรนัย (สี่ตัวเลือก) ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย

  • สายงาน :
    สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ขนส่งของเสียอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย