หน่วยสมรรถนะ

เตรียมความพร้อมก่อนขนส่ง

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

EVM-IWM-2-042ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  เตรียมความพร้อมก่อนขนส่ง

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้ขนส่งของเสียอันตราย

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถตรวจสอบสภาพพาหนะให้พร้อมต่อการปฏิบัติงาน และตรวจสอบสภาพอุปกรณ์/เครื่องมือที่ใช้ขนถ่ายของเสียอุตสาหกรรมขึ้น-ลงจากพาหนะเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนขนส่งได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพการจัดการของเสียอุตสาหกรรม

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

04201.01 ตรวจสอบสภาพพาหนะให้พร้อมต่อการปฏิบัติงาน

1. ทำความสะอาดพาหนะที่ใช้ในการขนส่งของเสียอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานฯ
2. ตรวจสอบสภาพพาหนะให้มีสภาพที่พร้อมปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย
3.ตรวจสอบเอกสารป้ายสัญลักษณ์ประจำรถได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4. บันทึกผลการตรวจสอบความพร้อมของพาหนะได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

04201.02 ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์/เครื่องมือที่ใช้ขนถ่ายของเสียอุตสาหกรรมขึ้น-ลงจากพาหนะ

1. ทำความสะอาดอุปกรณ์/เครื่องมือที่ใช้ในการขนถ่ายของเสียอุตสาหกรรมขึ้น-ลงจากพาหนะได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานฯ
2. ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์/เครื่องมือที่ใช้ในการขนถ่ายของเสียอุตสาหกรรมขึ้น-ลงจากพาหนะให้มีสภาพที่พร้อมปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย
3. ทดสอบการใช้งานเบื้องต้นของอุปกรณ์/เครื่องมือได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานฯ
4.ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่างๆ
5. บันทึกผลการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์/เครื่องมือได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการตรวจสอบสภาพการทำงานของพาหนะ อุปกรณ์/เครื่องมือ ตลอดถึงการตรวจสอบเอกสารต่างๆ
  2. ทักษะการดูแล ซ่อมบำรุงรักษาพาหนะ และอุปกรณ์/เครื่องมือ ขั้นพื้นฐานก่อนการขนส่ง
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. การทำความสะอาด ดูแลรักษา ตรวจสอบ และซ่อมบำรุงพาหนะ อุปกรณ์/เครื่องมือประจำรถ
  2. ลักษณะ ความสามารถ และ ข้อจำกัดของอุปกรณ์/เครื่องมือต่างๆ
  3. ความปลอดภัยสำหรับการใช้งานอุปกรณ์/เครื่องมือต่างๆ
  4. เอกสารประจำรถ และเอกสารที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการขนส่ง
  5. ข้อบังคับอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน (Occupation health and safety requirement)

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน
  2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการขนส่งของเสียอุตสาหกรรม โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติการ
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  การเตรียมความพร้อมก่อนการขนส่งของเสียอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตรายในระดับคุณวุฒิที่ 2 เป็น การตรวจสอบสภาพพาหนะให้พร้อมต่อการปฏิบัติงาน และ ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์/เครื่องมือที่ใช้ขนถ่ายของเสียอุตสาหกรรมขึ้น-ลงจากพาหนะ
  
(ก) คำแนะนำ
  1. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถตรวจสอบสภาพพาหนะ และอุปกรณ์/เครื่องมือที่ใช้ในการขนถ่ายของเสียอุตสาหกรรมให้พร้อมใช้งานได้
  2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบันทึกผลการตรวจสอบสภาพพาหนะ และอุปกรณ์/เครื่องมือที่ใช้ในการขนถ่ายของเสียอุตสาหกรรม
  3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. การปฏิบัติงาน มีความหมายรวมถึงงานกลางวันและกลางคืน
  2. บันทึกผลการตรวจสอบ อาจรวมถึง รายละเอียดเครื่องมือที่เสียหาย ผลการทดสอบ รายละเอียดการซ่อมแซมและบำรุงรักษา
  3. เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน เช่น เอกสารระเบียบปฏิบัติงานของบริษัท (Company procedures)
  4. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ อุปกรณ์ป้องกันมือและเท้า แว่นตานิรภัย เข็มขัดพยุงหลัง
  5. บันทึกหรือการทดสอบก่อนการใช้งาน เช่น รายละเอียดของความสภาพพาหนะและอุปกรณ์ที่ใช้งาน รายละเอียดของการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น ผลการทดสอบ และรายละเอียดผลการซ่อมและการบำรุงรักษา
  6. เอกสารประจำรถ เช่น ใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ และหมายรวมถึงป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ เช่น ป้ายวงกลม(ป้ายภาษี) ป้ายประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (ป้าย พรบ.)

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย ตรวจสอบสภาพพาหนะให้พร้อมต่อการปฏิบัติงาน 1. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 2. ข้อสอบปรนัย (สี่ตัวเลือก) ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์/เครื่องมือที่ใช้ขนถ่ายของเสียอุตสาหกรรมขึ้น-ลงจากพาหนะ 1. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 2. ข้อสอบปรนัย (สี่ตัวเลือก) ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย

  • สายงาน :
    สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ขนถ่ายของเสียอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตรายขึ้น-ลงพาหนะ