หน่วยสมรรถนะ

ชี้แจงความประสงค์ของลูกค้า

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

EVM-IWM-3-039ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ชี้แจงความประสงค์ของลูกค้า

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้ให้บริการรับจัดหา (Broker) ของเสียอุตสาหกรรม

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถชี้แจงกฎหมาย/ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสียอุตสาหกรรม และชี้แจงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมให้แก่ลูกค้าได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพการจัดการของเสียอุตสาหกรรม

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

04101.01 ชี้แจงกฎหมาย/ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสียอุตสาหกรรม

1. ระบุกฎหมาย/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสียอุตสาหกรรม
2. ชี้แจงกฎหมายและข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสียอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้อง

04101.02 ชี้แจงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม

1. ระบุวิธีการจัดการของเสียอุตสาหกรรมตามวิธีการจัดการของเสียที่ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญในอาชีพรวมทั้ง ความเป็นอันตรายและ ความเสี่ยง(Potential hazards andrisks) ของวิธีการจัดการของเสียอุตสาหกรรมประเภทต่างๆได้อย่างถูกต้อง
2. ชี้แจงและนำเสนอวิธีการจัดการของเสียอุตสาหกรรมตามวิธีการจัดการของเสียที่ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญในอาชีพได้อย่างถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการให้บริการลูกค้า มีความรับฟัง และเข้าใจความต้องการของลูกค้า
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ข้อบังคับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (Occupational health and safety requirement)
  2. กฎระเบียบ และมาตราการจัดการของเสียอุตสาหกรรม
  3. การจำแนกชนิด และลักษณะของของเสียอุตสาหกรรม
  4. การจัดการของเสียอุตสาหกรรมพื้นฐาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน
  2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค
  3. เอกสารรับรองการผ่านการสอบสาธิตการปฏิบัติงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการชี้แจงความประสงค์ของลูกค้า โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  การชี้แจงความประสงค์ของลูกค้าในระดับคุณวุฒิที่ 3 เป็นการชี้แจงความรู้เบื้องต้นให้แก่ลูกค้า และทำการสำรวจข้อมูลของเสียของลูกค้า เพื่อนำข้อมูลที่ได้เสนอแก่ระดับคุณวุฒิที่ 4 เพื่อพิจารณาประเมินทางเลือก จากนั้นจัดทำรายงานและนำเสนอทางเลือกให้แก่ลูกค้า และประสานงานเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  
(ก) คำแนะนำ
  1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถระบุขั้นตอนการบริการจัดการของเสียได้
  2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับ วิธีการจัดการฯ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
  3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้า
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. ลูกค้า เช่น หน่วยงานราชการ บริษัท และโรงงานอุตสาหกรรม
  2. ความประสงค์/ความต้องการของลูกค้า หมายรวมถึงข้อมูลที่ทราบได้จากบันทึกข้อความ สัญญาจ้าง จดหมาย เอกสารรับรองคุณภาพ เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง (Tender document) เอกสารขั้นตอนดำเนินการ ตลอดถึง การรักษาความลับของลูกค้า (Confidentiality requirement)
  3. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสียอุตสาหกรรม เช่น การบริการจัดการของเสีย การลดของเสียเหลือน้อยที่สุด (Waste minimization) การปล่อยก๊าซคาร์บอน (Carbon emission) ราคาการบริการ ผลกระทบของของเสียต่อสิ่งแวดล้อม การรีไซเคิล กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ
  4. กฎหมาย/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสียอุตสาหกรรม เช่น พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และอนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของอันตรายและการกำจัด (Basel Convention on the Control of Transboundary Movement of Hazardous Waste and their Disposal :BASEL)
  5. ความเป็นอันตรายและความเสี่ยง (Potential hazards and risks) หมายถึง ความเป็นอันตรายที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบหรือความสูญเสียต่อ โรงงาน รถขนส่ง และ ทรัพย์สิน ต่างๆ สิ่งแวดล้อม ความเจ็บป่วย และ การบาดเจ็บ ของพนักงาน ผู้รับเหมา และ ประชาชนโดยรอบ
  6. วิธีการจัดการของเสียอุตสาหกรรม เช่น การเก็บกัก ณ แหล่งกำเนิด การเก็บรวบรวมและขนส่ง การบำบัด/การกำจัด

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย ชี้แจงกฎหมาย/ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสียอุตสาหกรรม 1. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 2. ข้อสอบปรนัย (สี่ตัวเลือก) 3. ข้อสอบสาธิตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมินสมรรถนะย่อย ชี้แจงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม 1. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 2. ข้อสอบปรนัย (สี่ตัวเลือก) 3. ข้อสอบสาธิตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย

  • สายงาน :
    สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
เตรียมข้อมูลกากของเสียอุตสาหกรรม