หน่วยสมรรถนะ

พัฒนาแผนกลยุทธ์/แผนงาน/แผนบริหารจัดการสำหรับการจัดการของเสียอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

EVM-IWM-5-038ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  พัฒนาแผนกลยุทธ์/แผนงาน/แผนบริหารจัดการสำหรับการจัดการของเสียอุตสาหกรรม

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้ดูแลจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถวิเคราะห์กระบวนการและแก้ไขปัญหาในการบำบัดกากของเสียอุตสาหกรรม และจัดทำแผนกลยุทธิ์ในการบำบัดกากของเสียอุตสาหกรรม

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพการจัดการของเสียอุตสาหกรรม

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  1. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 2. กฏกระทรวงฉบับที่ 2 ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
  3. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการกําหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กําหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กําหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจํา และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน ผู้ควบคุมดูแล สําหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

03306.01 กำหนดแนวทางการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาการดำเนินงานและมาตรการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมของจัดการของเสียอุตสาหกรรม

1. กำหนดวิธีการในการจัดการของเสียอุตสาหกรรม
2. กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาและมาตรการในการติดตามตรวจสอบการจัดการของเสียอุตสาหกรรมได้
3. กำหนดการวิเคราะห์ของเสียอุตสาหกรรม

03306.02 พัฒนาแผนกลยุทธ์/แผนการดำเนินงานในการจัดการของเสียอุตสาหกรรม

1. จัดทำแผนการดำเนินการพัฒนา/กลยุทธ์ในการจัดการของเสียอุตสาหกรรม

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะในการคิดวิเคราะห์ สามารถกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. การบำบัดกากของเสียอุตสาหกรรม
  2. การวิเคราะห์ของเสียอุตสาหกรรม
  3. ความรู้ทางด้านเคมี/เคมีวิเคราะห์
  4. มาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน
  2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียน
  2. ใบประกาศนียบัตรผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการพัฒนาแผนกลยุทธ์/แผนงาน/แผนบริหารจัดการสำหรับการจัดการของเสียอุตสาหกรรม โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  การพัฒนาแผนกลยุทธ์/แผนงาน/แผนบริหารจัดการสำหรับการจัดการของเสียอุตสาหกรรมในระดับคุณวุฒิที่ 5 เป็นการกำหนดแนวทางการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาการดำเนินงานและมาตรการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมของจัดการของเสียอุตสาหกรรม และพัฒนาแผนกลยุทธ์/แผนการดำเนินงานในการจัดการของเสียอุตสาหกรรม เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในระดับคุณวุฒิอื่นๆ
  
(ก) คำแนะนำ
  1. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถวางแผนการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง และสอดคล้องตามกฎหมายกำหนด
  2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญกับการคิดวิเคราะห์ในการแก้ไขปัญหา
  3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. กากของเสียอุตสาหกรรม เช่น ของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต วัตถุดิบที่เสื่อมสภาพจากการเก็บ ผลิตภัณฑที่ไมไดคุณภาพหรือเสื่อมสภาพ ภาชนะบรรจุที่มีของปนเปอนและของเหลือใช้
  2. กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสียอุตสาหกรรม เช่น พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 รวมถึงกฏกระทรวง ประกาศกระทรวง และประกาศกรมโรงงาน ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1. เครื่องมือประเมินสมรรถนะย่อย วิเคราะห์วิธีการ แนวทางการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานและมาตรการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมของจัดการของเสียอุตสาหกรรม 1. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 2. ข้อสอบปรนัย (สี่ตัวเลือก) ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.2. เครื่องมือประเมินสมรรถนะย่อย พัฒนาแผนกลยุทธ์/แผนการดำเนินงานในการจัดการของเสียอุตสาหกรรม 1. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 2. ข้อสอบปรนัย (สี่ตัวเลือก) ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย

  • สายงาน :
    สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จัดทำรายงานตามที่กฎหมายกำหนด