หน่วยสมรรถนะ

จัดทำรายงานตามที่กฎหมายกำหนด

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

EVM-IWM-5-037ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดทำรายงานตามที่กฎหมายกำหนด

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้ดูแลการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถจัดทำรายงานเกี่ยวกับการบำบัดของเสียตามที่กฏหมายกำหนด

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพการจัดการของเสียอุตสาหกรรม

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  1. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 2. กฏกระทรวงฉบับที่ 2 ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
  3. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการกําหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กําหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กําหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจํา และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน ผู้ควบคุมดูแล สําหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

03305.01 จัดทำรายงานตามที่กฎหมายกำหนด

1. รู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสียอุตสาหกรรม
2. จัดทำรายงานตามที่กฎหมายกำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน
  2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียน
  2. ใบประกาศนียบัตรผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการจัดทำรายงานตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  การจัดทำรายงานตามที่กฎหมายกำหนดในระดับคุณวุฒิที่ 5 เป็นการจัดทำรายงานโดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการเตรียมข้อมูล รายละเอียดต่างๆ จากระดับคุณวุฒิที่ 3 และ 4
  
(ก) คำแนะนำ
  1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญกับกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบำบัดกากของเสียอุตสาหกรรม
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. กากของเสียอุตสาหกรรม ได้แก่ ของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต วัตถุดิบที่เสื่อมสภาพจากการเก็บ ผลิตภัณฑที่ไมไดคุณภาพหรือเสื่อมสภาพ ภาชนะบรรจุที่มีของปนเปอนและของเหลือใช้
  2. รายงานการจัดการของเสีย หมายถึงแบบฟอร์มต่างๆ ภายใต้พระราชบัญญัติโรงงานอุตสาหกรรมฯ และ พระราชบัญญัติวัตถุอันตรายฯ เช่น แบบสก.2, 3, 4 และ 5 และหมายรวมถึงเอกสารการขนส่งของเสียอันตราย (Waste Manifest)
  3. กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสียอุตสาหกรรม เช่น พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 รวมถึงกฏกระทรวง ประกาศกระทรวง และประกาศกรมโรงงาน ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินสมรรถนะย่อย เตรียมข้อมูลและจัดทำรายงานตามที่กฎหมายกำหนด 1. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 2. ข้อสอบปรนัย (สี่ตัวเลือก) ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย

  • สายงาน :
    สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
พัฒนาแผนกลยุทธ์/แผนงาน/แผนบริหารจัดการสำหรับการจัดการของเสียอุตสาหกรรม