หน่วยสมรรถนะ

ปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์โลหะ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MLD-DMT-3-053ZA
MLD-DMT-3-033ZA
MLD-DMT-3-034ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีทักษะด้านการปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ โดยจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงาน สามารถเลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และกระบวนการปรับแต่งได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งสามารถจัดเก็บและดูแลรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

103M01.1 ความปลอดภัยในการทำงาน

1.1ปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยในการทำงานและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
1.2 ตรวจสอบระบบการทำงานของเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อนและหลังปฏิบัติงาน

103M01.2 การเตรียมเครื่อง มือ อุปกรณ์ รวมถึงวิธีการที่ใช้ในการปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์

2.1 ตรวจสอบชิ้นส่วนก่อนการปรับแต่ง
2.2เลือกวิธีการในการปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์
2.3เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์

103M01.3 ปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์

3.1ปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์
3.2 ตรวจสอบหลังการปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์

103M01.4 การจัดเก็บ ดูแลรักษาเครื่องมือ

4.1 ทำความสะอาด ดูแลรักษาเครื่องมือ
4.2 จัดเก็บเครื่องมือ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. เลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
  2. ใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการปรับแต่งแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
  3. ปฏิบัติงานตรวจสอบชิ้นงานด้วยเครื่องมือวัด ตามแบบสั่งงาน
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
  2. กฎความปลอดภัยในการทำงาน
  3. มีความเข้าใจในการปรับแต่งแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
  4. มีความเข้าใจในการใช้เครื่องมือวัด

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. แบบบันทึกรายงานจากการสังเกต หรือ
  2. ผลงานที่นำมาใช้ประกอบการประเมิน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. แบบบันทึกประกอบการสอบสัมภาษณ์ หรือ
  2. แนวคำถามข้อสอบที่ใช้ในการประเมิน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินความต้องการหลักฐาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
  วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ หมายถึง ชิ้นส่วนที่ได้มาจากการผลิต ด้วยกระบวนการต่าง ๆ เช่น งานกัด งานกลึง เพื่อนำมาประกอบเป็นแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
  
(ก) คำแนะนำ
  1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติงานปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย
  2. ผู้เข้าประเมินต้องเขียนรายงาน หรืออธิบายขั้นตอนการปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
  3. ผู้เข้ารับการประเมิน สามารถเลือกวิธีการในการปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ได้ถูกต้องและเหมาะสม
  4. ผู้เข้ารับการประเมิน สามารถการจัดเก็บ ดูแลรักษาเครื่องมือการปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ได้ถูกต้องและเหมาะสม
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล และตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์ โดยต้องบันทึกในแบบฟอร์มตรวจสอบ (ถ้ามี)
  2. เลือกวิธีการในการปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ได้ถูกต้องและเหมาะสม โดยต้องบันทึกในแบบฟอร์มวิธีการในการปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์ (ถ้ามี)
  3. ให้ความสำคัญกับการจัดเก็บ ดูแลรักษาเครื่องมือการปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ได้ถูกต้องและเหมาะสมโดยต้องบันทึกในแบบฟอร์มตรวจสอบ (ถ้ามี)

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน ความปลอดภัยในการทำงาน 1)แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมิน การเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ รวมถึงวิธีการที่ใช้ในการปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน หรือ 2) แบบฟอร์มแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.3 เครื่องมือประเมิน ปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.4 เครื่องมือประเมิน การจัดเก็บ ดูแลรักษาเครื่องมือ 1)แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานแม่พิมพ์โลหะ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ