หน่วยสมรรถนะ

วางแผนและประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

EVM-IWM-5-029ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วางแผนและประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้ดูแลการบำบัด/กำจัดน้ำเสีย

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีทักษะด้านวางแผนและประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียได้ ซึ่งคลอบคลุมตั้งแต่การกำหนดแผนและระบุขั้นตอนวิธีการในการดูแลและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย การประเมินประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย และสามารถแก้ไขปัญหาและปรับปรุงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฏหมาย

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพการจัดการของเสียอุตสาหกรรม

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  1. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 2. กฏกระทรวงฉบับที่ 2 ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
  3. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการกําหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กําหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กําหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจํา และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน ผู้ควบคุมดูแล สําหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

03103.01 กำหนดแผนและระบุขั้นตอนวิธีการในการดูแลและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ระบุขั้นตอนวิธีการในการเดินระบบบำบัดน้ำเสียและการบำรุงรักษา
2. กำหนดแผนและระยะเวลาในการเดินระบบบำบัดน้ำเสียและการบำรุงรักษา
3. กำหนดวิธีการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติการเดินระบบบำบัดน้ำเสียและการบำรุงรักษา

03103.02 ประเมินประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย

1.วิเคราะห์ข้อมูลและผลการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย
2. ตรวจสอบผลการดำเนินการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย
3.รายงานประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย

03103.03 แก้ไขปัญหาและปรับปรุงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฏหมาย

1. ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา/สิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นระหว่างการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและการบำรุงรักษา
2. เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฏหมาย
3. จัดทำรายงานประจำปีและรายงานตามที่กฏหมายกำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการปฏิบัติงาน สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและผลการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย ตรวจสอบผลการดำเนินการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย และจัดทำรายงานประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. กฎระเบียบสิ่งแวดล้อม (Environmental regulations)
  2. ข้อปฏิบัติด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety regulations)
  3. ความรู้เกี่ยวกับน้ำเสีย และวิธีการบำบัด/กำจัดน้ำเสีย
  4. ลำดับขั้นตอนการเดินระบบบำบัด/กำจัดน้ำเสีย
  5. วิธีการบำรุงรักษาระบบบำบัด/กำจัดน้ำเสีย
  6. การตรวจสอบและการประเมินประสิทธิภาพของระบบบำบัด/กำจัดน้ำเสีย

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรับรองการผ่านงานด้านการวางแผนและประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
  2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียน
  2. ใบประกาศนียบัตรผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการวางแผนและประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  การวางแผนและประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในระดับคุณวุฒิที่ 5 เป็นการปฏิบัติงานในการกำหนดแผนและระบุขั้นตอนวิธีการในการดูแลและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย แล้วทำการประเมินประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย และแก้ไขปัญหาและปรับปรุงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฏหมายกำหนดไว้ได้
  
(ก) คำแนะนำ
  1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
  2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญกับการวางแผนและประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. น้ำเสีย คือ น้ำที่ผ่านการใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างในโรงงานอุตสาหกรรมและทำให้คุณสมบัติของน้ำต่างไปจากเดิมเนื่องจากกการปนเปื้อน เช่น จุลินทรีย์ สารอินทรีย์ ตะกอนแขวนลอย สารพิษ สีและความขุ่น สารประกอบไนโตรเจนและฟอสฟอรัส น้ำมันและไขมัน สารระเหยได้ โลหะหนัก เป็นต้น
  2. ระบบบำบัด/กำจัดน้ำเสีย ได้แก่ การตกตะกอน (Sedimentaion) โดยใช้ระบบการดูดซับ (Adsorption) การดูดกลืน (Absorption) และการเผาทำลาย (Incineration) ระบบการกำจัดน้ำเสียโดยใช้ระบบออกซิเดชั่น (Oxidation Process) ระบบกำจัดน้ำเสียด้วยวิธีชีวภาพ (Fixed bed biofiltration) เป็นต้น
  3. ระบบอนุญาตทำงาน (Work To Permit System) ได้แก่ ใบอนุญาตทํางานทั่วไปไม่มีความร้อน (Cold Work Permit) ใบอนุญาตทํางานร้อน (Hot Work Permit) ใบอนุญาตทํางานในที่อับอากาศ (Confined Space Entry Permit) ใบอนุญาตทํางานขุดเจาะ (Excavation Permit) ใบอนุญาตทํางานฉายรังสี (Radio Isotopes Permit) ใบอนุญาตทํางานที่สูง (Work at Height Permit) ใบอนุญาตติดตั้ง/รื้อถอนนั่งร้าน (Scaffolding Permit) และใบอนุญาตตัดแยก/ล็อคแหล่งพลังงานก่อนทํางานและปลดล็อคหลังทํางานเสร็จสิ้น (Log Out/Tag Out/Try Out Permit) เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย กำหนดแผนและระบุขั้นตอนวิธีการในการดูแลและบำรุงรักษาระบบบำบัดมลพิษอากาศ 1. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 2. ข้อสอบปรนัย (สี่ตัวเลือก) ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย ประเมินประสิทธิภาพของระบบบำบัดมลพิษอากาศ 1. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 2. ข้อสอบปรนัย (สี่ตัวเลือก) ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.3 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย แก้ไขปัญหาและปรับปรุงการทำงานของระบบบำบัดมลพิษอากาศให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฏหมาย 1. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 2. ข้อสอบปรนัย (สี่ตัวเลือก) ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย

  • สายงาน :
    สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share