หน่วยสมรรถนะ

รักษาสภาพ เคลื่อนย้ายและส่งมอบตัวอย่างกากของเสียอุตสาหกรรมให้ห้องปฏิบัติการ

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

EVM-IWM-3-025ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  รักษาสภาพ

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้เก็บตัวอย่างกากของเสียอุตสาหกรรม

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถรักษาสภาพตัวอย่างกากของเสียอุตสาหกรรม และสามารถเคลื่อนย้ายและส่งมอบตัวอย่างกากของเสียอุตสาหกรรมให้แก่ห้องปฏิบัติการได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพการจัดการของเสียอุตสาหกรรม

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

02304.01 รักษาสภาพตัวอย่างกากของเสียอุตสาหกรรมตามวิธีที่กำหนด

1.ปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาสภาพตัวอย่างตามวิธีที่กำหนดในคู่มือเก็บตัวอย่าง และข้อแนะนำที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง

02304.02 เคลื่อนย้ายและส่งมอบตัวอย่างให้ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ตัวอย่าง

1. จัดทำฉลากสำหรับติดขวดเก็บตัวอย่างที่บอกรายละเอียดของตัวอย่างกากของเสียอุตสาหกรรม(Chainof Custody)
2.จัดทำเอกสารการส่งวิเคราะห์ (Sampleanalysis request forms)
3. นำส่งตัวอย่างไปยังห้องปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ตัวอย่างให้ทันตามกำหนดเวลา(อายุตัวอย่าง)
4. เก็บรักษาสภาพตัวอย่างระหว่างขนส่งได้อย่างถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการเขียนสามารถเขียนเอกสารการส่งวิเคราะห์
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. การรักษาสภาพและนำส่งตัวอย่างกากของเสียอุตสาหกรรม
  2. การขนส่งตัวอย่างกากของเสียอุตสาหกรรม

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน
  2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารการผ่านการสอบข้อเขียน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการรักษาสภาพ เคลื่อนย้ายและส่งมอบตัวอย่างกากของเสียอุตสาหกรรมให้ห้องปฏิบัติการ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  การรักษาสภาพ เคลื่อนย้ายและส่งมอบตัวอย่างกากของเสียอุตสาหกรรมให้ห้องปฏิบัติการในระดับคุณวุฒิที่ 3 เป็นการรักษาสภาพตัวอย่างกากของเสียอุตสาหกรรมตามวิธีที่กำหนด และเคลื่อนย้ายและส่งมอบตัวอย่างให้ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ตัวอย่างได้อย่างถูกต้อง
  
(ก) คำแนะนำ
  1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถระบุกระบวนการรักษาสภาพ เคลื่อนย้ายและส่งมอบตัวอย่าง
  2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการทำงาน
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. กากของเสียอุตสาหกรรม ได้แก่ ของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต วัตถุดิบที่เสื่อมสภาพจากการเก็บ ผลิตภัณฑที่ไมไดคุณภาพหรือเสื่อมสภาพ ภาชนะบรรจุที่มีของปนเปอนและของเหลือใช้
  2. กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเก็บตัวอย่างกากของเสียอุตสาหกรรม เช่น พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
  3. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล หมายถึง สิ่งหนึ่งสิ่งใด ที่สวมใส่ลงบนอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่ายกาย หรือหลายส่วน เพื่อป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุ หรืออันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน เช่น เสียงดัง แสง สารเคมี ความร้อน การตกจากที่สูง วัสดุกระเด็นเข้าตา วัสดุหล่นกระแทก หรือทับ เป็นต้น เช่น อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ อุปกรณ์ป้องกันหู อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา อุปกรณ์ป้องกันมือ อุปกรณ์ป้องกันเท้า อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ อุปกรณ์ป้องกันลำตัว แขน และขา หรือชุดนิรภัย และ อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง
  4. การรักษาตัวอย่าง หมายถึง การดูแลสภาพตัวอย่างของเสียอุตสาหกรรมที่เป็นของแข็ง ให้อยู่ในสภาวะที่ไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านคุณภาพ และปริมาณ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1. เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย รักษาสภาพตัวอย่างกากของเสียอุตสาหกรรม 1. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 2. ข้อสอบปรนัย (สี่ตัวเลือก) ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.2. เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย เคลื่อนย้ายและส่งมอบตัวอย่างให้ห้องปฏิบัติการ 1. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 2. ข้อสอบปรนัย (สี่ตัวเลือก) ดูรายละเอียดจากคูมือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย

  • สายงาน :
    สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ทดสอบตัวอย่างกากของเสียอุตสาหกรรมหน้างาน