หน่วยสมรรถนะ

ทดสอบตัวอย่างกากของเสียอุตสาหกรรมหน้างาน

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

EVM-IWM-3-024ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ทดสอบตัวอย่างกากของเสียอุตสาหกรรมหน้างาน

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้เก็บตัวอย่างกากของเสียอุตสาหกรรม

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถตรวจสอบการทำงานและสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัด ทดสอบสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของตัวอย่างกากของเสียอุตสาหกรรม ณ จุดเก็บตัวอย่างได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

02303.01 ตรวจสอบการทำงานและสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดภาคสนาม

1. ตรวจสอบ/ทดสอบเครื่องมือตรวจวัดภาคสนามตามวิธีที่ระบุในคู่มือการใช้อุปกรณ์
2. สอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดภาคสนามตามวิธีที่ระบุในคู่มือของผู้ผลิตอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง

02303.02 ทดสอบสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของตัวอย่างของเสียอุตสาหกรรม ณ จุดเก็บตัวอย่าง

1. ดำเนินการตรวจวัดสมบัติทางกายภาพและพารามิเตอร์ของตัวอย่างของเสียอุตสาหกรรมตามวิธีที่ระบุในคู่มือและขั้นตอนการทดสอบตัวอย่างได้อย่างถูกต้อง
2. จัดทำบันทึกสมบัติทางกายภาพและพารามิเตอร์ที่ได้จากการตรวจวัด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ทักษะการใช้อุปกรณ์ตรวจวัดภาคสนาม สามารถใช้อุปกรณ์ตรวจวัดภาคสนามทดสอบตัวอย่างของเสียอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้อง
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. วิธีการใช้เครื่องมือตรวจวัดภาคสนาม และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
  2. วิธีการสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดขั้นพื้นฐาน
  3. กฏระเบียบที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของพื้นที่ทำงาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน
  2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการทดสอบตัวอย่างกากของเสียอุตสาหกรรมหน้างาน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  การทดสอบตัวอย่างกากของเสียอุตสาหกรรมหน้างานในระดับคุณวุฒิที่ 3 เป็นการตรวจสอบการทำงานและสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัด ทดสอบสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของตัวอย่างกากของเสียอุตสาหกรรม ณ จุดเก็บตัวอย่าง ก่อนจะส่งมอบของเสียให้แก่ห้องปฏิบัติการต่อไป
  
(ก) คำแนะนำ
  1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถระบุวิธีการทดสอบคุณสมบัติตัวอย่างหน้างานได้
  2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการทำงาน
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. กากของเสียอุตสาหกรรม ได้แก่ ของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต วัตถุดิบที่เสื่อมสภาพจากการเก็บ ผลิตภัณฑที่ไมไดคุณภาพหรือเสื่อมสภาพ ภาชนะบรรจุที่มีของปนเปอนและของเหลือใช้
  2. เครื่องมือตรวจวัดภาคสนาม ได้แก่ เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง เครื่องมือจำแนกความเป็นอันตรายอย่างง่าย (HazCat Kit) เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ธาตุ (Heavy Metals) – เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ธาตุเชิงปริมาณ เครื่องมือตรวจวิเคราะห์สารประกอบ (Raman Spectrometer)
  3. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล หมายถึง สิ่งหนึ่งสิ่งใด ที่สวมใส่ลงบนอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่ายกาย หรือหลายส่วน เพื่อป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุ หรืออันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน เช่น เสียงดัง แสง สารเคมี ความร้อน การตกจากที่สูง วัสดุกระเด็นเข้าตา วัสดุหล่นกระแทก หรือทับ เป็นต้น ได้แก่ อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ อุปกรณ์ป้องกันหู อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา อุปกรณ์ป้องกันมือ อุปกรณ์ป้องกันเท้า อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ อุปกรณ์ป้องกันลำตัว แขน และขา หรือชุดนิรภัย และ อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1. เครื่องมือประเมินสมรรถนะย่อย ตรวจสอบการทำงานและสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดภาคสนาม 1. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 2. ข้อสอบปรนัย (สี่ตัวเลือก) ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.2. เครื่องมือประเมินสมรรถนะย่อย ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของตัวอย่างกากของเสียอุตสาหกรรม ณ จุดเก็บตัวอย่าง 1. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 2. ข้อสอบปรนัย (สี่ตัวเลือก) ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย

  • สายงาน :
    สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ดำเนินการเก็บตัวอย่างกากของเสียอุตสาหกรรม
รักษาสภาพ เคลื่อนย้ายและส่งมอบตัวอย่างกากของเสียอุตสาหกรรมให้ห้องปฏิบัติการ