หน่วยสมรรถนะ

ดำเนินการเก็บตัวอย่างกากของเสียอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

EVM-IWM-3-023ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ดำเนินการเก็บตัวอย่างกากของเสียอุตสาหกรรม

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้เก็บตัวอย่างกากของเสียอุตสาหกรรม

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถเก็บตัวอย่างกากของเสียอุตสาหกรรมตามแผนการเก็บตัวอย่างที่กำหนด และดูแลรักษาอุปกรณ์/เครื่องมือการเก็บตัวอย่างได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพการจัดการของเสียอุตสาหกรรม

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

02302.01 เก็บตัวอย่างของเสียอุตสาหกรรมตามแผนการเก็บตัวอย่าง

1. ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในขณะปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามคู่มือการใช้งานอุปกรณ์
2. ดำเนินการเก็บและรักษาสภาพตัวอย่างของเสียอุตสาหกรรมตามวิธีที่ระบุในคู่มือและขั้นตอนการเก็บตัวอย่างได้อย่างถูกต้อง
3.จัดทำบันทึกข้อมูลในการเก็บตัวอย่าง

02302.02 ดูแลรักษาอุปกรณ์/เครื่องมือการเก็บตัวอย่าง

1.ทำความสะอาดอุปกรณ์/เครื่องมือเก็บตัวอย่างและชำระล้างร่างกาย
2.ตรวจสอบอุปกรณ์/เครื่องมือก่อนเก็บรักษา
3. กำจัดอุปกรณ์เก็บตัวอย่างและภาชนะที่หมดสภาพการใช้งาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการตรวจสอบ ตรวจสอบอุปกรณ์เก็บตัวอย่างและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. วิธีการเก็บตัวอย่างกากของเสียอุตสาหกรรมตามวิธีการมาตรฐาน
  2. วิธีการใช้งานเครื่องมือเก็บตัวอย่าง และเครื่องมือบ่งชี้ความผิดปกติของสภาวะแวดล้อมในขณะปฏิบัติงาน และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
  3. วิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือเก็บตัวอย่าง และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
  4. วิธีกำจัดซากอุปกรณ์เก็บตัวอย่างที่หมดสภาพ
  5. กฏระเบียบที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของพื้นที่ทำงาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน
  2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับดำเนินการเก็บตัวอย่างกากของเสียอุตสาหกรรม โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  การเก็บตัวอย่างกากของเสียอุตสาหกรรมในระดับคุณวุฒิที่ 3 เป็นการรับอุปกรณ์ สารเคมี และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลจากผู้เก็บตัวอย่างกากของเสียระดับคุณวุฒิที่ 2 เพื่อนำไปใช้ในการเก็บตัวอย่างกากของเสียอุตสาหกรรมตามวิธีการที่กำหนด พร้อมทั้งดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องมือการเก็บตัวอย่างเหล่านั้นอย่างถูกต้อง
  
(ก) คำแนะนำ
  1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถระบุวิธีการเก็บตัวอย่างกากของเสียอุตสาหกรรมได้
  2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการทำงาน
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. กากของเสียอุตสาหกรรม ได้แก่ ของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต วัตถุดิบที่เสื่อมสภาพจากการเก็บ ผลิตภัณฑที่ไมไดคุณภาพหรือเสื่อมสภาพ ภาชนะบรรจุที่มีของปนเปอนและของเหลือใช้
  2. เครื่องมือบ่งชี้ความผิดปกติของสภาวะแวดล้อมในขณะปฏิบัติงาน ได้แก่ เครื่องมือตรวจวัดเปอร์เซ็นต์การจุดระเบิด (LEL) เครื่องมือตรวจวัดปริมาณออกซิเจน (Osub2/sub) เครื่องมือตรวจวัดปริมาณออกซิเจน (Hsub2/subS) เครื่องมือตรวจวัดไอระเหยสารอินทรีย์รวม (VOCs)
  3. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล หมายถึง สิ่งหนึ่งสิ่งใด ที่สวมใส่ลงบนอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่ายกาย หรือหลายส่วน เพื่อป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุ หรืออันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน เช่น เสียงดัง แสง สารเคมี ความร้อน การตกจากที่สูง วัสดุกระเด็นเข้าตา วัสดุหล่นกระแทก หรือทับ เป็นต้น เช่น อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ อุปกรณ์ป้องกันหู อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา อุปกรณ์ป้องกันมือ อุปกรณ์ป้องกันเท้า อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ อุปกรณ์ป้องกันลำตัว แขน และขา หรือชุดนิรภัย และ อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง
  4. ข้อมูลในการเก็บตัวอย่าง เช่น วันที่/เวลา จุดเก็บตัวอย่าง จำนวนตัวอย่าง ประเภทตัวอย่าง ความถี่ในการเก็บตัวอย่าง ภาวะแวดล้อม และสภาพของตัวอย่าง สถานะทางกายภาพของตัวอย่าง (liquid/slurry/semi-solid/solid: inorganic/organic/metallic)

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1. เครื่องมือประเมินการสมรรถนะย่อย เก็บตัวอย่างกากของเสียอุตสาหกรรม 1. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 2. ข้อสอบปรนัย (สี่ตัวเลือก) ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.2. เครื่องมือประเมินสมรรถนะย่อย การดูและรักษาอุปกรณ์เก็บตัวอย่าง 1. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 2. ข้อสอบปรนัย (สี่ตัวเลือก) ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย

  • สายงาน :
    สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ทดสอบตัวอย่างกากของเสียอุตสาหกรรมหน้างาน