หน่วยสมรรถนะ

จัดเตรียมอุปกรณ์/เครื่องมือ/สารเคมีในการดำเนินงาน

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

EVM-IWM-2-022ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดเตรียมอุปกรณ์/เครื่องมือ/สารเคมีในการดำเนินงาน

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้เก็บตัวอย่างกากของเสียอุตสาหกรรม

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถเตรียม และตรวจสอบ อุปกรณ์ สารเคมีสำหรับการเก็บตัวอย่างกากของเสียอุตสาหกรรม และสามารถเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพการจัดการของเสียอุตสาหกรรม

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A
  ·

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

02301.01 เตรียมอุปกรณ์/เครื่องมือ ภาชนะที่ใช้บรรจุ และสารเคมีที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างของเสียอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้อง

1.ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์/เครื่องมือและภาชนะที่ใช้สำหรับการเก็บและรักษาสภาพตัวอย่างของเสียอุตสาหกรรมให้พร้อมใช้งาน
2. ตรวจสอบชนิด/ปริมาณสารเคมีและภาชนะบรรจุสารเคมีที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างของเสียอุตสาหกรรมให้พร้อมใช้งาน
3.จัดเตรียมอุปกรณ์/เครื่องมือภาชนะบรรจุและสารเคมีที่ใช้สำหรับการเก็บตัวอย่างของเสียอุตสาหกรรม และภาชนะบรรจุสำหรับรักษาสภาพตัวอย่างระหว่างการขนส่ง(Sampletransport)สำหรับการจัดส่งตัวอย่างของเสียอุตสาหกรรมได้ได้อย่างถูกต้อง
4. จัดเก็บและทำบันทึกการจัดเก็บอุปกรณ์/เครื่องมือเก็บตัวอย่างของเสียอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้อง

02301.02 เตรียม/ทดสอบเครื่องมือตรวจวัดภาคสนามเพื่อทดสอบตัวอย่างของเสียอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้อง

1. ตรวจสอบ/ทดสอบเครื่องมือตรวจวัดภาคสนามตามวิธีที่ระบุในคู่มือการใช้อุปกรณ์และจัดทำบันทึกผลการทดสอบสภาพเครื่องมือตรวจวัดภาคสนามได้อย่างถูกต้อง
2.จัดเตรียมเครื่องมือตรวจวัดภาคสนาม
3. จัดเก็บและทำบันทึกการจัดเก็บเครื่องมือตรวจวัดภาคสนามได้อย่างถูกต้อง

02301.03 เตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลและเครื่องมือบ่งชี้ความผิดปกติของสภาวะแวดล้อมในขณะปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

1. ตรวจสอบ/ทดสอบเครื่องมือตามวิธีที่ระบุในคู่มือการใช้อุปกรณ์และจัดทำบันทึกผลการทดสอบสภาพอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลและเครื่องมือบ่งชี้ความผิดปกติของสภาวะแวดล้อมในขณะปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
2. จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลและเครื่องมือบ่งชี้ความผิดปกติของสภาวะแวดล้อมในขณะปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
3. จัดเก็บและทำบันทึกการจัดเก็บอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลและเครื่องมือบ่งชี้ความผิดปกติของสภาวะแวดล้อมในขณะปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องมือและอุปกรณ์
  2. ทักษะการสื่อสาร สามารถแจ้งชื่อเครื่องมือตรวจวัดและศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการทำงานได้อย่างถูกต้อง
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. การจำแนกชนิด อุปกรณ์เก็บตัวอย่าง เครื่องมือ และสารเคมี
  2. หลักการทำงานขั้นพื้นฐานของเครื่องมือตรวจวัดภาคสนามและเครื่องมือบ่งชี้ความผิดปกติของสภาวะแวดล้อมในขณะปฏิบัติงาน
  3. ฉลาก ป้ายสัญลักษณ์ เครื่องหมายเตือนแสดงความเป็นอันตรายของสารเคมี
  4. มาตรการด้านความปลอดภัยของการจัดเก็บอุปกรณ์ เครื่องมือ และสารเคมี

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน
  2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการจัดเตรียมอุปกรณ์/เครื่องมือ/สารเคมีในการดำเนินงาน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  จัดเตรียมอุปกรณ์/เครื่องมือ/สารเคมีในการดำเนินงานในระดับคุณวุฒิที่ 2 คือการเตรียม สารเคมี อุปกรณ์เก็บตัวอย่างและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้แก่ผู้เก็บกากของเสียอุตสาหกรรมระดับคุณวุฒิ 3 และ 4 ในการเก็บตัวอย่าง พร้อมทั้งจัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆ ข้างต้น เมื่อเสร็จสิ้นการเก็บตัวอย่างกากของเสียอุตสาหกรรม
  
(ก) คำแนะนำ
  1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถเตรียมอุปกรณ์เก็บตัวอย่าง อุปกรณ์ทดสอบตัวอย่างหน้างาน และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลได้
  2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญกับการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์เก็บตัวอย่าง อุปกรณ์ทดสอบตัวอย่างหน้างาน และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
  3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. กากของเสียอุตสาหกรรม ได้แก่ ของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต วัตถุดิบที่เสื่อมสภาพจากการเก็บ ผลิตภัณฑที่ไมไดคุณภาพหรือเสื่อมสภาพ ภาชนะบรรจุที่มีของปนเปอนและของเหลือใช้
  2. เครื่องมือตรวจวัดภาคสนาม ได้แก่ เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง เครื่องมือจำแนกความเป็นอันตรายอย่างง่าย (HazCat Kit) เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ธาตุ (Heavy Metals) – เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ธาตุเชิงปริมาณ เครื่องมือตรวจวิเคราะห์สารประกอบ (Raman Spectrometer)
  3. เครื่องมือบ่งชี้ความผิดปกติของสภาวะแวดล้อมในขณะปฏิบัติงาน ได้แก่เครื่องมือตรวจวัดเปอร์เซ็นต์การจุดระเบิด (LEL) เครื่องมือตรวจวัดปริมาณออกซิเจน (Osub2/sub) เครื่องมือตรวจวัดปริมาณออกซิเจน (Hsub2/subS) เครื่องมือตรวจวัดไอระเหยสารอินทรีย์รวม (VOCs)
  4. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล หมายถึง สิ่งหนึ่งสิ่งใด ที่สวมใส่ลงบนอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่ายกาย หรือหลายส่วน เพื่อป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุ หรืออันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน เช่น เสียงดัง แสง สารเคมี ความร้อน การตกจากที่สูง วัสดุกระเด็นเข้าตา วัสดุหล่นกระแทก หรือทับ เป็นต้น ได้แก่ อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ อุปกรณ์ป้องกันหู อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา อุปกรณ์ป้องกันมือ อุปกรณ์ป้องกันเท้า อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ อุปกรณ์ป้องกันลำตัว แขน และขา หรือชุดนิรภัย และ อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1. เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย เตรียมอุปกรณ์และสารเคมีที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างกากของเสียอุตสาหกรรม 1. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 2. ข้อสอบปรนัย (สี่ตัวเลือก) ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.2. เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย เตรียมเครื่องมือตรวจวัดในการทดสอบคุณสมบัติเก็บตัวอย่างกากของเสียอุตสาหกรรมหน้างาน 1. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 2. ข้อสอบปรนัย (สี่ตัวเลือก) ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.3. เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย เตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 1. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 2. ข้อสอบปรนัย (สี่ตัวเลือก) ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย

  • สายงาน :
    สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share