หน่วยสมรรถนะ

ตรวจวัดตัวอย่างอากาศด้วยเครื่องตรวจวัดที่แสดงผลได้ทันที

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

EVM-IWM-4-020ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ตรวจวัดตัวอย่างอากาศด้วยเครื่องตรวจวัดที่แสดงผลได้ทันที

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้เก็บตัวอย่างอากาศ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถติดตั้งและเก็บข้อมูลตรวจวัดตัวอย่างอากาศด้วยด้วยเครื่องตรวจวัดที่แสดงผลได้ทันที อ่านผลการตรวจวัด จัดเก็บข้อมูลการตรวจวัดตัวอย่างอากาศ และรายงานข้อมูลการตรวจวัดตัวอย่างอากาศ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพการจัดการของเสียอุตสาหกรรม

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  1. พระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551
  2. ข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2557

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

02204.01 ติดตั้งและเก็บข้อมูลตรวจวัดตัวอย่างอากาศด้วยด้วยเครื่องตรวจวัดที่แสดงผลได้ทันที

1. ปฏิบัติตามคู่มือและระบุลำดับขั้นตรวจวัดตัวอย่างในภาคสนาม
2.บ่งชี้อันตราย ข้อผิดพลาดข้อควรระวังที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างตรวจวัดตัวอย่างในภาคสนาม
3.ระบุมาตรการด้านความปลอดภัยของสถานที่ที่เก็บตัวอย่าง
4.เตรียมอุปกรณ์ตรวจวัดตัวอย่างให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
5. เลือกเวลาและสถานที่ตรวจวัดตัวอย่างที่ทำให้ได้ตัวอย่างที่เป็นตัวแทน
6.ตรวจสอบการทำงานของเครื่องมือ และปรับเทียบตามวิธีการที่กำหนด
7.ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดตัวอย่าง ณ ตำแหน่งที่เหมาะสม
8.บันทึกข้อมูลสภาพแวดล้อมขณะตรวจวัดตัวอย่าง

02204.02 อ่านผลการตรวจวัด จัดเก็บข้อมูลการตรวจวัดตัวอย่างอากาศ

1. ปฏิบัติตามคู่มือและระบุลำดับขั้นของการจัดเก็บข้อมูลของเครื่องมือ
2.ระบุความสามารถของระบบการจัดเก็บข้อมูล ระบบถ่ายข้อมูลในการตรวจวัดของเครื่องมือ
3.อ่านและแปลผลข้อมูลการตรวจวัดตัวอย่างอากาศ

02204.03 รายงานข้อมูลการตรวจวัดตัวอย่างอากาศ

1. วิเคราะห์ค่าข้อมูลการตรวจวัดจากเครื่องมือที่ได้ในพื้นที่ศึกษา
2.รายงานข้อมูลการตรวจวัดจากเครื่องมือที่ได้ในพื้นที่ศึกษา

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการสื่อสาร สามารถแจ้งชื่อเครื่องมือตรวจวัด ศัพท์เฉพาะที่ใช้กับการตรวจวัดให้ผู้ร่วมงานได้ถูกต้อง
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ชนิดของสารมลพิษทางอากาศ
  2. หลักการ วิธีการตรวจวัดด้วยเครื่องมือตรวจวัดอากาศที่แสดงผลได้ทันที
  3. มาตรการด้านความปลอดภัยของการเก็บตัวอย่าง

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน
  2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียน
  2. หลักฐานจากใบรับรอง ใบผ่านการอบรม
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจชนิดของสารมลพิษทางอากาศ หลักการ วิธีการตรวจวัดด้วยเครื่องมือตรวจวัดอากาศที่แสดงผลได้ทันที โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  การตรวจวัดตัวอย่างอากาศด้วยเครื่องตรวจวัดที่แสดงผลได้ทันทีในระดับคุณวุฒิที่ 4 เป็นงานที่ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้ความคิด และปฏิบัติงานครอบคลุมหลายขั้นตอนจนนำไปสู่ข้อสรุปและการตัดสินใจแก้ปัญหา ถือเป็นทักษะที่จำเป็นก่อนไปทำงานในระดับคุณวุฒิที่ 5 การวางแผนการตรวจวัดและการเก็บตัวอย่างอากาศ
(ก) คำแนะนำ
  1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญกับลำดับขั้นการตรวจวัดตัวอย่างอากาศ การเก็บข้อมูลสภาพแวดล้อม อันตราย ข้อผิดพลาด ข้อควรระวังที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างเก็บตัวอย่าง และมาตรการด้านความปลอดภัยของสถานที่ที่เก็บตัวอย่าง
  2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญกับการตรวจวัดตัวอย่างอากาศที่ทำให้ได้ตัวอย่างที่เป็นตัวแทน ความถูกต้องแม่นยำของเครื่องมือที่ใช้ และการปรับเทียบตามวิธีมาตรฐาน
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. เครื่องตรวจวัดที่แสดงผลได้ทันที เช่น เครื่องมือตรวจวัดตัวอย่างอากาศที่เป็นก๊าซ ฝุ่นละออง และสารอินทรีย์ระเหยง่าย ที่สามารถวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณแล้วรายงานผลทันที ณ เวลาที่ทำการตรวจวัด

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินสมรรถนะย่อย ติดตั้งและเก็บข้อมูลตรวจวัดตัวอย่างอากาศด้วยด้วยเครื่องตรวจวัดที่แสดงผลได้ทันที 1. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 2. ข้อสอบปรนัย (สี่ตัวเลือก) 3. ข้อสอบอัตนัย ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมินสมรรถนะย่อย อ่านผลการตรวจวัด จัดเก็บข้อมูลการตรวจวัดตัวอย่างอากาศ 1. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 2. ข้อสอบปรนัย (สี่ตัวเลือก) 3. ข้อสอบอัตนัย ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.3 เครื่องมือประเมินสมรรถนะ รายงานข้อมูลการตรวจวัดตัวอย่างอากาศ 1. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 2. ข้อสอบปรนัย (สี่ตัวเลือก) 3. ข้อสอบอัตนัย ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย

  • สายงาน :
    สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share