หน่วยสมรรถนะ

วางแผนและกำหนดขั้นตอนการเก็บตัวอย่างน้ำ กำหนดระบบการขนส่ง (logistics) และแนวทางแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับกระบวนการเก็บตัวอย่าง และจัดทำรายงานการเก็บตัวอย่าง

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

EVM-IWM-5-016ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วางแผนและกำหนดขั้นตอนการเก็บตัวอย่างน้ำ กำหนดระบบการขนส่ง (logistics) และแนวทางแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับกระบวนการเก็บตัวอย่าง และจัดทำรายงานการเก็บตัวอย่าง

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้เก็บตัวอย่างน้ำเสีย

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถวางแผนและกำหนดขั้นตอนการเก็บตัวอย่างน้ำ กำหนดระบบการขนส่ง (logistics) และแนวทางแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับกระบวนการเก็บตัวอย่าง และจัดทำรายงานการเก็บตัวอย่างได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพการจัดการของเสียอุตสาหกรรม

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  1. พระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551
  2. ข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2557

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

02105.01 กำหนดพื้นที่ศึกษา ระบุความอันตรายที่อาจเกิดขึ้นขณะเก็บตัวอย่าง และกำหนดระบบการขนส่ง (logistics) ตัวอย่าง

1. กำหนดพื้นที่ศึกษาและจุดเก็บตัวอย่าง
2. ระบุความอันตรายที่อาจเกิดขึ้นขณะเก็บตัวอย่างและกำหนดมาตรการป้องกันอันตราย
3. กำหนดระบบการขนส่ง (logistics)ตัวอย่างน้ำ

02105.02 กำหนดวิธีเก็บตัวอย่างและตรวจวัดตัวอย่างน้ำและแนวทางแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับกระบวนการเก็บตัวอย่าง และกำหนดวิธีจัดการของเสียที่เกิดจากการเก็บตัวอย่าง

1. กำหนดวิธีเก็บตัวอย่างให้สอดคล้องกับรายการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
2. กำหนดแนวทางแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับกระบวนการเก็บตัวอย่าง
3. กำหนดวิธีจัดการของเสียที่เกิดจากการเก็บตัวอย่าง
4. เขียนมาตรฐานการปฏิบัติงาน(SOP)หรือคู่มือปฏิบัติงานสำหรับการเก็บตัวอย่าง หรือคู่มือการปฏิบัติงานอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง

02105.03 จัดทำเอกสารการบันทึก การรายงานข้อมูลการเก็บตัวอย่างและตรวจวัดตัวอย่างน้ำ

1. จัดทำเอกสารการบันทึกและการรายงานข้อมูลการเก็บตัวอย่าง
2.จัดทำเอกสารรายงานการตรวจวัดตัวอย่างน้ำ

02105.04 จัดทำรายงานผลการเก็บตัวอย่างและตรวจวัดตัวอย่างน้ำ (on-site analysis)

1. จัดทำรายงานผลการเก็บตัวอย่าง
2.จัดทำรายงานการตรวจวัดตัวอย่างน้ำ (on-siteanalysis)

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการปฏิบัติงาน สามารถวางแผนและกำหนดขั้นตอนการเก็บตัวอย่างน้ำ กำหนดระบบการขนส่ง (logistics) และแนวทางแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับกระบวนการเก็บตัวอย่าง และจัดทำรายงานการเก็บตัวอย่างได้
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ความหมายและวิธีการตรวจวัดพารามิเตอร์หลักของน้ำเสีย ณ จุดเก็บตัวอย่าง (on-site analysis)
  2. หลักการทำงานของเครื่องมือตรวจวัดภาคสนาม

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน
  2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค
  3. แฟ้มสะสมผลงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียน
  2. หลักฐานจากใบรับรอง ใบผ่านการอบรม ใบผ่านการอบรม
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการวางแผนและกำหนดขั้นตอนการเก็บตัวอย่างน้ำ กำหนดระบบการขนส่ง (logistics) และแนวทางแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับกระบวนการเก็บตัวอย่าง และจัดทำรายงานการเก็บตัวอย่าง โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  การวางแผนและกำหนดขั้นตอนการเก็บตัวอย่างน้ำ กำหนดระบบการขนส่ง (logistics) และแนวทางแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับกระบวนการเก็บตัวอย่าง และจัดทำรายงานการเก็บตัวอย่างของอาชีพพผู้เก็บตัวอย่างน้ำเสีย ระดับชั้นคุณวุฒิที่ 5 เป็นการกำหนดพื้นที่ศึกษา ระบุความอันตรายที่อาจเกิดขึ้นขณะเก็บตัวอย่าง และกำหนดระบบการขนส่ง (logistics) ตัวอย่าง กำหนดวิธีเก็บตัวอย่างและตรวจวัดตัวอย่างน้ำและแนวทางแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับกระบวนการเก็บตัวอย่าง และกำหนดวิธีจัดการของเสียที่เกิดจากการเก็บตัวอย่าง จัดทำเอกสารการบันทึก การรายงานข้อมูลการเก็บตัวอย่างและตรวจวัดตัวอย่างน้ำ
  
(ก) คำแนะนำ
  1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญกับความรู้ ความเข้าใจหลักพื้นฐานด้านมลพิษทางน้ำ และการตรวจวัดมลพิษทางน้ำ หลักการทำงานของเครื่องมือเก็บตัวอย่าง เครื่องมือตรวจวัด และหลักพื้นฐานด้านความปลอดภัยของการเก็บตัวอย่างและการตรวจวัดในภาคสนาม
  2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อแนะนำที่เกี่ยวข้องกับการระบายมลพิษทางน้ำจากอุตสาหกรรม
  3. ผู้เข้ารับการประเมินควรศึกษาเอกสารคู่มือการเก็บตัวอย่างมลพิษ (น้ำ อากาศ ดิน กากอุตสาหกรรม) จัดทำโดยสำนักวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. พื้นที่ศึกษา หมายถึงพื้นที่ที่ต้องการเก็บตัวอย่างน้ำเสีย เช่นบ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อกักเก็บน้ำเสีย ท่อระบายน้ำทิ้ง
  2. ระบบการขนส่ง (logistics) หมายถึงวิธีการบรรจุ ขนถ่าย เคลื่อนย้าย กระบวนการส่ง-รับตัวอย่างน้ำเสีย
  3. คู่มือปฏิบัติงาน หมายถึงเอกสารคู่มือที่มีคำอธิบายรายละเอียด ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการตรวจวัดน้ำเสีย ณ จุดเก็บตัวอย่าง

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย กำหนดพื้นที่ศึกษา ระบุความอันตรายที่อาจเกิดขึ้นขณะเก็บตัวอย่าง และกำหนดระบบการขนส่ง (logistics) ตัวอย่าง 1. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 2. ข้อสอบปรนัย (สี่ตัวเลือก) 3. แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย กำหนดวิธีเก็บตัวอย่างและตรวจวัดตัวอย่างน้ำและแนวทางแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับกระบวนการเก็บตัวอย่าง และกำหนดวิธีจัดการของเสียที่เกิดจากการเก็บตัวอย่าง 1. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 2. ข้อสอบปรนัย (สี่ตัวเลือก) 3. แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.3 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย จัดทำเอกสารการบันทึก การรายงานข้อมูลการเก็บตัวอย่างและตรวจวัดตัวอย่างน้ำ 1. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 2. ข้อสอบปรนัย (สี่ตัวเลือก) 3. แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.4 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย จัดทำรายงานผลการเก็บตัวอย่างและตรวจวัดตัวอย่างน้ำ (on-site analysis) 1. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 2. ข้อสอบปรนัย (สี่ตัวเลือก) 3. แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย

  • สายงาน :
    สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share