หน่วยสมรรถนะ

จัดทำโปรแกรมคำสั่ง (CAM) สำหรับช่วยในการผลิต

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MLD-DMT-4-051ZA
MLD-DMT-4-031ZA
MLD-DMT-4-032ZA
MLD-MPT-4-068ZA
MLD-MPT-4-082ZA
MLD-MPT-4-106ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดทำโปรแกรมคำสั่ง (CAM) สำหรับช่วยในการผลิต

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ หรือ อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีทักษะการจัดทำโปรแกรมคำสั่ง(CAM) สำหรับช่วยในการผลิตของเครื่องจักรCNC จะต้องสามารถกำหนดขั้นตอนในการผลิต ทิศทางในการทำงาน การเลือกใช้เครื่องมือตัดการแก้ไขโปรแกรมคำสั่ง(CNC) รวมถึงสามารถตรวจสอบความถูกต้องของทางเดินของเครื่องมือตัด

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

102C17.1 กำหนดขั้นตอนในการทำงาน

1.1กำหนดขั้นตอนในการตัดงาน
1.2การกำหนดเงื่อนไขในการทำงานที่เหมาะสม

102C17.2 การทำโปรแกรมคำสั่ง (CAM) สำหรับช่วยในการผลิตของเครื่องจักร CNC

2.1 ตรวจสอบ Part model ของชิ้นส่วน
2.2กำหนดค่าศูนย์แกนชิ้นส่วน
2.3การสร้างทางเดินของเครื่องมือตัด
2.4ตรวจสอบความถูกต้องของทางเดินของเครื่องมือตัด
2.5การใช้ Post processor สร้าง NC CODE
2.6ตรวจสอบความถูกต้องของ NC CODE

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  คุณวุฒิวิชาชีพช่างผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ระดับ3 หรือ คุณวุฒิวิชาชีพช่างผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ระดับ3
   102C09 ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องกลึง CNC
   102C10 ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องกัด CNC
   102C11 ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องกลึง EDM
   102C12 ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่อง Wire EDM
   102C13 ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่อง Profile Grinder
   102C14 ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่อง CNC Grinder

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. อ่านแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
  2. กำหนดขั้นตอนในการผลิตชิ้นส่วน
  3. ทำโปรแกรมคำสั่ง (CAM)สำหรับช่วยในการผลิตของเครื่องจักรCNC
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ผลิตชิ้นงานด้วยเครื่องจักรCNC
  2. อุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน
  3. การทำงานของเครื่องจักรCNCและอุปกรณ์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. แบบบันทึกรายการจากการสังเกต
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินความต้องการหลักฐาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
  วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  การปฏิบัติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการทำโปรแกรมคำสั่ง(CAM)สำหรับช่วยในการผลิตของเครื่องจักร CNC
  
(ก) คำแนะนำ
  1. ผู้เข้าประเมินต้องเขียนรายงาน หรือ อธิบายขั้นตอนในการทำงาน ผู้เข้ารับการประเมินกำหนดขั้นตอนในการทำงาน
  2. ผู้เข้าประเมินต้องทำโปรแกรมคำสั่ง (CAM) สำหรับเครื่องจักร CNC เพื่อสร้างทางเดินของเครื่องมือตัด สำหรับเครื่องจักร CNC และใช้ Post processor สร้าง NC - CODE ได้ตรงตามข้อกำหนดของแบบสั่งงาน
  3. ผู้เข้าประเมินต้องตรวจสอบความถูกต้องของทางเดินของเครื่องมือตัดและ NC Code
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. ทำโปรแกรมคำสั่ง (CAM)สำหรับเครื่องจักร CNC
  2. การออกแบบขั้นตอนการทำงาน และการกำหนดเงื่อนไขในการทำงานที่เหมาะสม
  3. ใช้ Post processor สร้าง NC - CODE

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน กำหนดขั้นตอนในการทำงาน 1) แนวคำถามข้อสอบที่ใช้ในการประเมิน 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมิน การทำโปรแกรมคำสั่ง (CAM) สำหรับช่วยในการผลิตของเครื่องจักร CNC 1) แนวคำถามข้อสอบที่ใช้ในการประเมิน 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จัดทำโปรแกรมคำสั่ง (CAM) สำหรับเครื่อง Wire EDM
จัดทำโปรแกรมคำสั่ง (CAM) สำหรับช่วยในการผลิต

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน