หน่วยสมรรถนะ

เก็บตัวอย่างแบบผสมรวม (composite sampling) และผสมรวมตัวอย่าง

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

EVM-IWM-3-014ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  เก็บตัวอย่างแบบผสมรวม (composite sampling)

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้เก็บตัวอย่างน้ำเสีย

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถเตรียมอุปกรณ์สำหรับการเก็บตัวอย่างน้ำเสีย เก็บตัวอย่างน้ำแบบผสมรวม (composite sampling) ตามแผนการเก็บตัวอย่าง ติดฉลากที่สามารถทวนสอบถึงที่มาของตัวอย่าง บันทึกภาวะแวดล้อมและสภาพของตัวอย่างขณะเก็บ และจัดการของเสียที่เกิดจากการเก็บตัวอย่างตามวิธีที่กำหนด

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพการจัดการของเสียอุตสาหกรรม

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

02103.01 เตรียมอุปกรณ์สำหรับเก็บตัวอย่างแบบผสมรวม (composite sampling) ตามวิธีที่กำหนด

1. ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลและอุปกรณ์สําหรับป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นขณะเก็บตัวอย่างน้ำ
2. จัดเตรียมภาชนะเก็บตัวอย่างสารเคมีฉลากหรือป้ายติดภาชนะตามคู่มือปฏิบัติงาน

02103.02 เก็บตัวอย่างน้ำแบบผสมรวม (composite sampling) วัดอัตราการไหลของน้ำ ตามแผนการเก็บตัวอย่าง ติดฉลากตัวอย่าง บันทึกภาวะและสภาพของตัวอย่างขณะเก็บ และจัดการของเสียที่เกิดจากการเก็บตัวอย่างตามวิธีที่กำหนด

1. เก็บตัวอย่างน้ำแบบผสมรวม (composite sampling) และวัดอัตราการไหลของน้ำตามแผนการเก็บตัวอย่างน้ำ
2. ติดฉลากที่สามารถทวนสอบถึงที่มาของตัวอย่างน้ำ
3. บันทึกภาวะแวดล้อมและสภาพของตัวอย่างขณะเก็บตัวอย่างน้ำ
4. จัดการของเสียที่เกิดจากการเก็บตัวอย่างตามวิธีที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการปฏิบัติงาน สามารถเก็บตัวอย่างน้ำแบบผสมรวม (composite sampling) วัดอัตราการไหลของน้ำ ติดฉลากตัวอย่าง บันทึกภาวะและสภาพของตัวอย่างขณะเก็บได้
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. หลักการเก็บตัวอย่างแบบผสมรวม (composite sampling)
  2. การจำแนกชนิดของอุปกรณ์ เครื่องมือ และสารเคมี พร้อมการเลือกใช้อย่างเหมาะสม
  3. หลักการทำงานขั้นพื้นฐานและการใช้ประโยชน์ของอุปกรณ์ เครื่องมือ
  4. มาตรการด้านความปลอดภัยของการจัดเก็บอุปกรณ์ เครื่องมือ และสารเคมี
  5. หลักการจัดการของเสียที่เกิดจากการเก็บตัวอย่างตามวิธีที่กำหนด

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน
  2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค
  3. เอกสารรับรองการผ่านการสอบสาธิตปฏิบัติงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียน
  2. หลักฐานจากใบรับรอง ใบผ่านการอบรม ใบผ่านการอบรม
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการเก็บตัวอย่างแบบผสมรวม (composite sampling) และผสมรวมตัวอย่าง โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  การเก็บตัวอย่างแบบผสมรวม (composite sampling) และผสมรวมตัวอย่างของอาชีพพผู้เก็บตัวอย่างน้ำเสีย ระดับชั้นคุณวุฒิที่ 3 เป็นการเตรียมอุปกรณ์สำหรับการเก็บตัวอย่างแบบผสมรวม และเก็บตัวอย่างน้ำตามแผนการเก็บตัวอย่าง เพื่อรักษาสภาพ เคลื่อนย้าย และส่งมอบตัวอย่างให้ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ ระดับชั้นคุณวุฒิที่ 2 (01101 รับและจัดการตัวอย่าง) และส่งต่อให้นักวิเคราะห์ของเสียในระดับห้องปฏิบัติการ ระดับชั้นคุณวุฒิที่ 3 เพื่อเตรียมตัวอย่างของเสียและทดสอบต่อไป
  
(ก) คำแนะนำ
  1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญกับการติดฉลากตัวอย่างที่สามารถทวนสอบถึงที่มาของตัวอย่าง และข้อสังเกตที่อาจมีผลต่อตัวอย่าง
  2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญกับการรักษาตัวอย่างและเคลื่อนย้ายตัวอย่างเพื่อส่งวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการตามข้อแนะนำที่เกี่ยวข้อง
  3. ผู้เข้ารับการประเมินควรศึกษาเอกสารคู่มือการเก็บตัวอย่างมลพิษ (น้ำ อากาศ ดิน กากอุตสาหกรรม) จัดทำโดยสำนักวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. การเก็บตัวอย่างแบบผสมรวม (composite sampling) หมายถึงการเก็บตัวอย่างแบบจ้วงหลายครั้งแล้วนำมาตัวอย่างมาผสมรวมกันเพื่อเป็นตัวแทนของแหล่งน้ำที่เก็บตัวอย่าง
  2. อุปกรณ์สำหรับการเก็บตัวอย่าง หมายถึงอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการเก็บตัวอย่างน้ำเสีย เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ตักน้ำเสีย อุปกรณ์เก็บน้ำเสีย อุปกรณ์วัดอัตราการไหลของน้ำ และภาชนะที่ใช้บรรจุตัวอย่างน้ำเสีย เช่น ขวดแก้ว ขวดพลาสติก
  3. สารเคมี หมายถึงสารเคมีที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างน้ำเสีย เช่น สารละลายกรด น้ำกลั่น
  4. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล หมายถึงอุปกรณ์ที่ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่เพื่อป้องกันการรับหรือสัมผัสสารอันตรายตามมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและเป็นไปตามข้อกำหนดของเจ้าของพื้นที่ เช่น แว่นตานิรภัย เสื้อคลุมปฏิบัติการ ถุงมือ หน้ากาก
  5. คู่มือปฏิบัติงาน หมายถึงเอกสารคู่มือที่มีคำอธิบายรายละเอียด ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการเก็บตัวอย่างน้ำเสีย

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย เตรียมอุปกรณ์สำหรับเก็บตัวอย่างแบบผสมรวม (composite sampling) ตามวิธีที่กำหนด 1. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 2. ข้อสอบปรนัย (สี่ตัวเลือก) 3. ข้อสอบอัตนัย 4. ข้อสอบสาธิตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย เก็บตัวอย่างน้ำแบบผสมรวม (composite sampling) วัดอัตราการไหลของน้ำ ตามแผนการเก็บตัวอย่าง ติดฉลากตัวอย่าง บันทึกภาวะและสภาพของตัวอย่างขณะเก็บ และจัดการของเสียที่เกิดจากการเก็บตัวอย่างตามวิธีที่กำหนด 1. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 2. ข้อสอบปรนัย (สี่ตัวเลือก) 3. ข้อสอบอัตนัย 4. ข้อสอบสาธิตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย

  • สายงาน :
    สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share