หน่วยสมรรถนะ

รักษาสภาพ เคลื่อนย้าย และส่งมอบตัวอย่างให้ห้องปฏิบัติการ

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

EVM-IWM-2-013ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  รักษาสภาพ เคลื่อนย้าย และส่งมอบตัวอย่างให้ห้องปฏิบัติการ

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้เก็บตัวอย่างน้ำเสีย

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถรักษาสถาพตัวอย่าง เคลื่อนย้ายและส่งมอบตัวอย่างให้ห้องปฏิบัติการโดยรักษาภาวะในการเก็บและเคลื่อนย้ายตัวอย่างตามวิธีที่กำหนด

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพการจัดการของเสียอุตสาหกรรม

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

02102.01 รักษาสถาพตัวอย่างตามวิธีที่กำหนด

1. รักษาสถาพตัวอย่างน้ำตามวิธีที่กำหนด
2. ตรวจสอบสภาพของภาชนะบรรจุฉลากหรือป้ายบนภาชนะตัวอย่าง

02102.02 เคลื่อนย้ายและส่งมอบตัวอย่างให้ห้องปฏิบัติการโดยรักษาภาวะในการเก็บและเคลื่อนย้ายตัวอย่างตามวิธีที่กำหนด

1. รักษาภาวะในการเก็บและเคลื่อนย้ายตัวอย่างน้ำตามวิธีที่กำหนด
2. เคลื่อนย้ายและส่งมอบตัวอย่างน้ำให้ห้องปฏิบัติการ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการปฏิบัติงาน สามารถรักษาสภาพ ตรวจสอบสภาพของภาชนะบรรจุ ฉลากหรือป้ายบนภาชนะตัวอย่าง รักษาภาวะในการเก็บและเคลื่อนย้ายตัวอย่างน้ำ และส่งมอบตัวอย่างให้ห้องปฏิบัติการได้
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. หลักการเก็บรักษาตัวอย่างน้ำเสีย

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน
  2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค
  3. เอกสารรับรองการผ่านการสอบสาธิตปฏิบัติงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียน
  2. หลักฐานจากใบรับรอง ใบผ่านการอบรม ใบผ่านการอบรม
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการรักษาสภาพ เคลื่อนย้าย และส่งมอบตัวอย่างให้ห้องปฏิบัติการ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  การรักษาสภาพ เคลื่อนย้าย และส่งมอบตัวอย่างให้ห้องปฏิบัติการของอาชีพผู้เก็บตัวอย่างน้ำเสีย ระดับชั้นคุณวุฒิที่ 2 เป็นการรักษาสถาพตัวอย่างหลังการเก็บตัวอย่าง ณ จุดเก็บตัวอย่าง และเคลื่อนย้ายโดยรักษาภาวะในการเก็บและเคลื่อนย้ายตัวอย่างเพื่อให้ตัวอย่างคงสภาพเดิมและส่งมอบตัวอย่างให้ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ ระดับชั้นคุณวุฒิที่ 2 (01101 รับและจัดการตัวอย่าง) และส่งต่อให้นักวิเคราะห์ของเสียในระดับห้องปฏิบัติการ ระดับชั้นคุณวุฒิที่ 3 เพื่อเตรียมตัวอย่างของเสียและทดสอบต่อไป
  
(ก) คำแนะนำ
  1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญกับการติดฉลากตัวอย่างที่สามารถทวนสอบถึงที่มาของตัวอย่าง และข้อสังเกตที่อาจมีผลต่อตัวอย่าง
  2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญกับการรักษาตัวอย่างและเคลื่อนย้ายตัวอย่างเพื่อส่งวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการตามข้อแนะนำที่เกี่ยวข้อง
  3. ผู้เข้ารับการประเมินควรศึกษาเอกสารคู่มือการเก็บตัวอย่างมลพิษ (น้ำ อากาศ ดิน กากอุตสาหกรรม) จัดทำโดยสำนักวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. ภาชนะบรรจุ หมายถึงภาชนะที่ใช้บรรจุตัวอย่างน้ำเสีย เช่น ขวดแก้ว ขวดพลาสติก
  2. ฉลากหรือป้าย หมายถึงฉลากที่แสดงรหัสตัวอย่างน้ำเสียที่ง่ายต่อความเข้าใจถึงแหล่งที่มาและลำดับการเก็บตัวอย่าง 3. การรักษาสภาพตัวอย่าง หมายถึงการดูแลสภาพตัวอย่างน้ำเสียให้อยู่ในสภาวะที่ไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านคุณภาพและปริมาณ
  4. คู่มือปฏิบัติงาน หมายถึงเอกสารคู่มือที่มีคำอธิบายรายละเอียด ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการเก็บตัวอย่างน้ำเสีย

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย รักษาสถาพตัวอย่างตามวิธีที่กำหนด 1. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 2. ข้อสอบปรนัย (สี่ตัวเลือก) 3. ข้อสอบสาธิตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมิหน่วยสมรรถนะย่อย เคลื่อนย้ายและส่งมอบตัวอย่างให้ห้องปฏิบัติการโดยรักษาภาวะในการเก็บและเคลื่อนย้ายตัวอย่างตามวิธีที่กำหนด 1. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 2. ข้อสอบปรนัย (สี่ตัวเลือก) 3. ข้อสอบสาธิตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย

  • สายงาน :
    สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
เก็บตัวอย่างน้ำแบบจ้วง (grab sampling)