หน่วยสมรรถนะ

บริหารจัดการระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการด้วยมาตรฐานสากล

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

EVM-IWM-6-011ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  บริหารจัดการระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการด้วยมาตรฐานสากล

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักวิเคราะห์ของเสียในระดับห้องปฏิบัติการ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถบริหารจัดการระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากลและรักษาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการให้คงอยู่และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  6

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพการจัดการของเสียอุตสาหกรรม

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  1. ISO/IEC 17025, General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories, 2005.
  2. OECD, Principles of Good Laboratory Practice, 1997.

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01111.01 บริหารจัดการระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล

1. บริหารจัดการระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล เช่น ISO/IEC 17025 หรือวิธีปฏิบัติสำหรับห้องปฏิบัติการที่ดี(Good Laboratory Practice: GLP)
2. ประกันคุณภาพและตรวจสอบความถูกต้องของผลการวิเคราะห์ทดสอบตามมาตรฐานสากล

01111.02 รักษาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการให้คงอยู่และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

1. รักษาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการให้คงอยู่
2. ดำเนินการตรวจติดตามคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ
3. พัฒนาการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการปฏิบัติงาน สามารถ
  - บริหารจัดการระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล
  - รักษาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการให้คงอยู่และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล
  2. การประกันคุณภาพผลการทดสอบ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในระบบคุณภาพ
  2. ผลการประกันคุณภาพผลการทดสอบ
  3. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน
  4. เอกสารรับรองการผ่านการสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียน
  2. หลักฐานจากใบรับรอง ใบผ่านการอบรม ใบผ่านการอบรม
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการด้วยมาตรฐานสากล โดยพิจารณาหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการตามแนวทางมาตรฐานสากลของอาชีพนักวิเคราะห์ของเสียในระดับห้องปฏิบัติการ ระดับชั้นคุณวุฒิที่ 5 ประกอบด้วยการดำเนินการต่าง ๆ ตามระบบคุณภาพที่ห้องปฏิบัติการใช้ รักษาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการให้คงอยู่และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  
(ก) คำแนะนำ
  N/A
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. การบริหารจัดการ หมายถึงการควบคุมการดำเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ของห้องปฏิบัติการให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
  2. ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล หมายถึงระบบการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการเพื่อให้ได้ผลการทดสอบที่ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล เช่น ISO/IEC 17025 หรือวิธีปฏิบัติสำหรับห้องปฏิบัติการที่ดี (Good Laboratory Practice: GLP)
  3. การประกันคุณภาพผลการทดสอบ หมายถึงการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อทวนสอบ ตรวจสอบความถูกต้องของผลการวิเคราะห์ทดสอบ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย บริหารจัดการระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล 1. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 2. ข้อสอบปรนัย (สี่ตัวเลือก) ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย รักษาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการให้คงอยู่และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 1. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 2. ข้อสอบปรนัย (สี่ตัวเลือก) ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย

  • สายงาน :
    สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share