หน่วยสมรรถนะ

จัดสถานที่และสภาวะแวดล้อมของห้องปฏิบัติการให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

EVM-IWM-5-009ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดสถานที่และสภาวะแวดล้อมของห้องปฏิบัติการให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักวิเคราะห์ของเสียในระดับห้องปฏิบัติการ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถจัดสถานที่และภาวะแวดล้อมของห้องปฏิบัติการให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพการจัดการของเสียอุตสาหกรรม

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01109.01 จัดสถานที่และสภาวะแวดล้อมของห้องปฏิบัติการให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย

1. จัดสถานที่และภาวะแวดล้อมของห้องปฏิบัติการให้เหมาะสม ต่อการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยตามวิธีที่กำหนดในวิธีทดสอบ
2. จัดเตรียมสถานที่เก็บตัวอย่าง สารเคมี และของเสียจากห้องปฏิบัติการและเขียนข้อกำหนดในการจัดเก็บ
3. เขียนคู่มือปฏิบัติงานสำหรับการจัดสถานที่และภาวะแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ

01109.02 ตรวจติดตามและแก้ปัญหาเพื่อให้สภาวะแวดล้อมของห้องปฏิบัติการให้อยู่ในเกณฑ์กำหนด

1. ตรวจติดตามและบันทึกภาวะแวดล้อมของห้องปฏิบัติการให้อยู่ในเกณฑ์กำหนด
2. แก้ปัญหาในกรณีสถานที่และภาวะแวดล้อมของห้องปฏิบัติการไม่อยู่ในเกณฑ์กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการปฏิบัติงาน สามารถ
  - จัดสถานที่และภาวะแวดล้อมของห้องปฏิบัติการให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย
  - ตรวจติดตามและแก้ปัญหาเพื่อให้ภาวะแวดล้อมของห้องปฏิบัติการให้อยู่ในเกณฑ์กำหนด
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. การจัดสถานที่และภาวะแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ
  2. การแก้ปัญหาในกรณีสถานที่และภาวะแวดล้อมของห้องปฏิบัติการไม่อยู่ในเกณฑ์กำหนด

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน
  2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค
  3. ใบแสดงผลการศึกษาที่แสดงว่าผ่านการศึกษารายวิชาปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ (instrumental analysis)
  4. เอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) หรือคู่มือปฏิบัติงานของวิธีทดสอบที่ทำสำเร็จแล้ว
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียน
  2. หลักฐานจากใบรับรอง ใบผ่านการอบรม ใบผ่านการอบรม
  3. ใบแสดงผลการเรียนที่แสดงว่ามีพื้นฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการจัดสถานที่และภาวะแวดล้อมของห้องปฏิบัติการให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย โดยพิจารณาหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  การจัดสถานที่และภาวะแวดล้อมของห้องปฏิบัติการให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยของอาชีพนักวิเคราะห์ของเสียในระดับห้องปฏิบัติการ ระดับชั้นคุณวุฒิที่ 5 ประกอบด้วยจัดสถานที่และภาวะแวดล้อมของห้องปฏิบัติการให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย และการตรวจติดตามและแก้ปัญหาเพื่อให้ภาวะแวดล้อมของห้องปฏิบัติการให้อยู่ในเกณฑ์กำหนด
  
(ก) คำแนะนำ
  การจัดสถานที่และภาวะแวดล้อมของห้องปฏิบัติการควรดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดในวิธีทดสอบ
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. สถานที่ หมายถึงบริเวณที่มีการรับตัวอย่าง จัดเก็บตัวอย่าง เตรียมตัวอย่าง ทดสอบตัวอย่าง
  2. ภาวะแวดล้อม (environmental conditions) หมายถึงสภาพ การจัดวางเฟอร์นิเจอร์ โต๊ะ ตู้ ตู้ดูดควัน แสงสว่าง อุณหภูมิ ความชี้นในสถานที่ปฏิบัติงานหรือห้องปฏิบัติการ
  3. คู่มือปฏิบัติงาน หมายถึงเอกสารคู่มือที่มีคำอธิบายรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานในการการจัดสถานที่และภาวะแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย จัดสถานที่และภาวะแวดล้อมของห้องปฏิบัติการให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย 1. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 2. ข้อสอบปรนัย (สี่ตัวเลือก) 3. ข้อสอบอัตนัย ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย ตรวจติดตามและแก้ปัญหาเพื่อให้ภาวะแวดล้อมของห้องปฏิบัติการให้อยู่ในเกณฑ์กำหนด 1. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 2. ข้อสอบปรนัย (สี่ตัวเลือก) 3. ข้อสอบอัตนัย ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย

  • สายงาน :
    สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
เลือกวิธีทดสอบที่เหมาะสมกับตัวอย่าง ปรับปรุง/พัฒนาวิธีทดสอบและเขียนวิธีปฏิบัติงาน
บริหารจัดการระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการด้วยมาตรฐานสากล