หน่วยสมรรถนะ

เลือกวิธีทดสอบที่เหมาะสมกับตัวอย่าง ปรับปรุง/พัฒนาวิธีทดสอบและเขียนวิธีปฏิบัติงาน

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

EVM-IWM-5-008ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  เลือกวิธีทดสอบที่เหมาะสมกับตัวอย่าง

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักวิเคราะห์ของเสียในระดับห้องปฏิบัติการ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถเลือกวิธีทดสอบที่เหมาะสมกับตัวอย่าง ปรับปรุง/พัฒนาวิธีทดสอบและเขียนวิธีปฏิบัติงานได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพการจัดการของเสียอุตสาหกรรม

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  1. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแล้ว พ.ศ. 2548
  2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556
  3. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
  4. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดทํารายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2558

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01108.01 เลือกวิธีทดสอบและเขียนมาตรฐานการปฏิบัติงาน (standard operation procedure; SOP) ของวิธีทดสอบ

1. เลือกวิธีทดสอบของเสียให้เหมาะกับวัตถุประสงค์การทดสอบ
2. เขียนมาตรฐานการปฏิบัติงาน(SOP) หรือคู่มือปฏิบัติงานของวิธีทดสอบ
3. เขียนมาตรฐานการปฏิบัติงาน(SOP)หรือคู่มือปฏิบัติงานของการเตรียมตัวอย่างของเสีย สารเคมีหรือคู่มือการปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

01108.02 ปรับปรุง/สร้างวิธีที่ห้องปฏิบัติการพัฒนาขึ้นเอง (laboratory-developed method)

1. ปรับปรุง/สร้างวิธีที่ห้องปฏิบัติการพัฒนาขึ้นเอง (laboratory-developed method)ให้เหมาะกับวัตถุประสงค์การทดสอบและตัวอย่าง
2. วางแผนและดำเนินการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี (methodvalidation) และบันทึกผลการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี
3. เขียนมาตรฐานการปฏิบัติงาน(SOP)หรือคู่มือปฏิบัติงานของวิธีที่ห้องปฏิบัติการปรุงปรุง/พัฒนาขึ้นเองและคู่มือการปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  N/A

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการปฏิบัติงาน สามารถ
  - เลือกวิธีทดสอบและเขียนมาตรฐานการปฏิบัติงาน (standard operation procedure; SOP) หรือคู่มือปฏิบัติงานของวิธีทดสอบ
  - ปรับปรุง/สร้างวิธีที่ห้องปฏิบัติการพัฒนาขึ้นเอง (laboratory-developed method)
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. หลักการเลือกวิธีทดสอบและการเตรียมตัวอย่างให้เหมาะกับวิธีทดสอบ
  2. หลักการเครื่องมือวิเคราะห์ (analytical instruments)
  3. วิธีตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี (method validation)
  4. การคำนวณผลการทดสอบ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน
  2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค
  3. ใบแสดงผลการศึกษาที่แสดงว่าผ่านการศึกษารายวิชาปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ (instrumental analysis)
  4. เอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) หรือคู่มือปฏิบัติงานของวิธีทดสอบที่ทำสำเร็จแล้ว
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียน
  2. หลักฐานจากใบรับรอง ใบผ่านการอบรม ใบผ่านการอบรม
  3. ใบแสดงผลการเรียนที่แสดงว่ามีพื้นฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการเลือกวิธีทดสอบที่เหมาะสมกับตัวอย่าง ปรับปรุง/พัฒนาวิธีทดสอบและเขียนวิธีปฏิบัติงาน โดยพิจารณาหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  การเลือกวิธีทดสอบที่เหมาะสมกับตัวอย่าง ปรับปรุง/พัฒนาวิธีทดสอบของอาชีพนักวิเคราะห์ของเสียในระดับห้องปฏิบัติการ ระดับชั้นคุณวุฒิที่ 5 ประกอบด้วยเลือกวิธีทดสอบของเสีย ปรับปรุง/สร้างวิธีที่ห้องปฏิบัติการพัฒนาขึ้นเอง (laboratory-developed method) ให้เหมาะกับวัตถุประสงค์การทดสอบ และเขียนมาตรฐานการปฏิบัติงาน (standard operation procedure; SOP) หรือคู่มือปฏิบัติงานของวิธีทดสอบ เพื่อให้นักวิเคราะห์ของเสียในระดับห้องปฏิบัติการ ระดับชั้นคุณวุฒิที่ 4 นำไปใช้ในการปฏิบัติงานทดสอบ
  
(ก) คำแนะนำ
  การเลือกวิธีทดสอบต้องคำนึงถึงข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่บังคับใช้ขณะนั้น
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. วิธีทดสอบ หมายถึงวิธีทดสอบแบบฉบับ (classical methods) เช่น การไทเทรต การวิเคราะห์โดยการชั่งน้ำหนัก การสกัดด้วยตัวทำละลายและวัดปริมาณสาร และวิธีทดสอบด้วยเครื่องมือ เพื่อจำแนกชนิดและปริมาณของสารปนเปื้อนในตัวอย่างของเสีย
  2. วิธีที่ห้องปฏิบัติการพัฒนาขึ้นเอง (laboratory-developed method) หมายถึงวิธีทดสอบที่ปรับปรุงจากวิธีที่มีอยู่เดิมหรือพัฒนาวิธีใหม่ที่ใช้ทดสอบตัวอย่างเพื่อจำแนกชนิดและปริมาณของสารปนเปื้อนในตัวอย่างของเสีย
  3. การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี (method validation) หมายถึงการแสดงขีดความสามารถของวิธีทดสอบ ความถูกต้องของวิธีทดสอบ
  4. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (standard operation procedure; SOP) หรือคู่มือปฏิบัติงานของวิธีทดสอบ หมายถึงเอกสารคู่มือที่มีคำอธิบายรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานในการเตรียมตัวอย่าง การทดสอบตัวอย่าง วิธีการใช้เครื่องมือ สอบเทียบเครื่องมือและบำรุงรักษาเครื่องมือ การบันทึกผล การคำนวณผล การแปลผล การรายงานผล

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย เลือกวิธีทดสอบและเขียนมาตรฐานการปฏิบัติงาน (standard operation procedure; SOP) ของวิธีทดสอบ 1. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 2. ข้อสอบปรนัย (สี่ตัวเลือก) 3. ข้อสอบอัตนัย ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย ปรับปรุง/สร้างวิธีที่ห้องปฏิบัติการพัฒนาขึ้นเอง (laboratory-developed method) 1. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 2. ข้อสอบปรนัย (สี่ตัวเลือก) 3. ข้อสอบอัตนัย ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย

  • สายงาน :
    สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จัดสถานที่และสภาวะแวดล้อมของห้องปฏิบัติการให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย