หน่วยสมรรถนะ

จัดทำโปรแกรมคำสั่ง (CAM) สำหรับเครื่อง Wire EDM

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MLD-DMT-4-050ZA
MLD-DMT-4-030ZA
MLD-DMT-4-031ZA
MLD-MPT-4-067ZA
MLD-MPT-4-081ZA
MLD-MPT-4-105ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดทำโปรแกรมคำสั่ง (CAM) สำหรับเครื่อง Wire EDM

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ หรือ อาชีพช่างผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีทักษะการจัดทำโปรแกรมคำสั่ง(CAM) สำหรับเครื่อง Wire EDM จะต้องสามารถกำหนดทิศทางในการทำงานกัด การเลือกใช้ลวด การแก้ไขโปรแกรมคำสั่ง(CNC) รวมถึงสามารถตรวจสอบความถูกต้องของทางเดินของลวดตัด

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

102C16.1 กำหนดขั้นตอนในการทำงาน

1.1กำหนดขั้นตอนในการตัดงาน
1.1กำหนดขั้นตอนในการตัดงาน
1.2การกำหนดเงื่อนไขในการทำงานที่เหมาะสม
1.2การกำหนดเงื่อนไขในการทำงานที่เหมาะสม

102C16.2 การทำโปรแกรมคำสั่ง (CAM)สำหรับเครื่อง Wire EDM

2.1 ตรวจสอบ Part model ของชิ้นส่วน
2.1 ตรวจสอบ Part model ของชิ้นส่วน
2.2กำหนดค่าศูนย์แกนชิ้นส่วน
2.2กำหนดค่าศูนย์แกนชิ้นส่วน
2.3การสร้างทางเดินของลวด
2.3การสร้างทางเดินของเครื่องมือตัด
2.4ตรวจสอบความถูกต้องของทางเดินของลวด
2.4ตรวจสอบความถูกต้องของทางเดินของเครื่องมือตัด
2.5การใช้ Post processor สร้าง NC CODE
2.5การใช้ Post processor สร้าง NC CODE
2.6ตรวจสอบความถูกต้องของ NC CODE
2.6ตรวจสอบความถูกต้องของ NC CODE

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  คุณวุฒิวิชาชีพช่างผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ระดับ3 หรือ คุณวุฒิวิชาชีพช่างผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ระดับ3
   102C12 ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่อง Wire EDM

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. อ่านแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
  2. กำหนดขั้นตอนในการตัดงาน
  3. ทำโปรแกรมคำสั่ง (CAM)สำหรับเครื่อง Wire EDM
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ผลิตชิ้นงานด้วยเครื่อง Wire EDM
  2. อุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน
  3. การทำงานของเครื่อง Wire EDM และอุปกรณ์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. แบบบันทึกรายการจากการสังเกต
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินความต้องการหลักฐาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
  วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  การปฏิบัติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการทำโปรแกรมคำสั่ง(CAM)สำหรับเครื่อง Wire EDM
  
(ก) คำแนะนำ
  1. ผู้เข้าประเมินต้องเขียนรายงาน หรือ อธิบายขั้นตอนในการทำงาน ผู้เข้ารับการประเมินกำหนดขั้นตอนในการทำงาน
  2. ผู้เข้าประเมินต้องทำโปรแกรมคำสั่ง (CAM) สำหรับเครื่อง Wire EDM เพื่อสร้างทางเดินของลวดสำหรับงาน Wire EDM และใช้ Post processor สร้าง NC - CODE ได้ตรงตามข้อกำหนดของแบบสั่งงาน
  3. ผู้เข้าประเมินต้องตรวจสอบความถูกต้องของทางเดินของเครื่องมือตัดและ NC Code
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. ทำโปรแกรมคำสั่ง (CAM)สำหรับเครื่อง Wire EDM
  2. การออกแบบขั้นตอนการทำงาน และการกำหนดเงื่อนไขในการทำงานที่เหมาะสม
  3. ใช้ Post processor สร้าง NC - CODE

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมิน กำหนดขั้นตอนในการทำงาน 1) แนวคำถามข้อสอบที่ใช้ในการประเมิน 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมิน การทำโปรแกรมคำสั่ง (CAM) สำหรับเครื่อง Wire EDM 1) แนวคำถามข้อสอบที่ใช้ในการประเมิน 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จัดทำโปรแกรมคำสั่ง (CAM) สำหรับเครื่องกัด CNC
จัดทำโปรแกรมคำสั่ง (CAM) สำหรับช่วยในการผลิต

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน