หน่วยสมรรถนะ

บริหารยุทธศาสตร์จัดการส่งพัสดุ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-SHP-6-093ZA
PUM-SHP-6-005ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  บริหารยุทธศาสตร์จัดการส่งพัสดุ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้บริหารการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ ISCO 1324 ผู้จัดการด้านการจัดหาและจัดส่งสินค้า

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับ กำหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์ขององค์กร และการบริหารจัดการองค์กร ให้ดำเนินการตามนโยบายยุทธศาสตร์

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  6

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10812.01 กำหนดนโยบายยุทธศาสตร์ขององค์กร

1.นโยบายการดำเนินการขององค์กรมุ่งไปสู่เป้าหมายได้ถูกกำหนดได้อย่างครบถ้วนตามนโยบายขององค์กร
2.นโยบายการดำเนินการขององค์กรมุ่งไปสู่เป้าหมายได้ถูกกำหนดผู้รับผิดชอบตามนโยบายขององค์กร

10812.02 บริหารจัดการให้ดำเนินการตามนโยบายยุทธศาสตร์ขององค์กร

1.นโยบายยุทธศาสตร์บริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดได้ถูกควบคุมการดำเนินอย่างถูกต้องครบถ้วนตามนโยบายขององค์กร
2.นโยบายยุทธศาสตร์บริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดได้รับการตรวจสอบติดตามอย่างถูกต้องครบถ้วนตามนโยบายขององค์กร
3.นโยบายยุทธศาสตร์บริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดได้รับการปรับแก้ไขอย่างถูกต้องตามนโยบายขององค์กร

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ปฏิบัติการกำหนดนโยบายการขับเคลื่อนองค์กร 2. ปฏิบัติการบริหารจัดการองค์กรให้ดำเนินการตามนโยบายที่กำหนด
  (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. การบริหารกลยุทธ์ 2. การบริหารองค์กร 3. การบริหารนโยบาย

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกัน กับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารการประเมินจากโครงการเฉพาะบุคคลตามรายการประเมิน 3. เอกสารการประเมินการสัมภาษณ์ 4. แฟ้มสะสมผลงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการบริหารยุทธศาสตร์การจัดส่งพัสดุด่วนและสิ่งของด่วนภายในประเทศ 2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือการสัมภาษณ์ด้านความรู้
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ประเมินเกี่ยวกับการบริหารยุทธศาสตร์การจัดส่งพัสดุ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน 1. พิจารณาหลักฐานความรู้ 2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
   1. คำแนะนำ บริหารยุทธศาสตร์การจัดส่งพัสดุ ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับกำหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์ขององค์กร บริหารจัดการองค์กรให้ดำเนินการตามนโยบายยุทธศาสตร์ เช่น การกำหนดอัตรา การเติบโตทางธุรกิจขององค์กร การควบคุมให้องค์กรเดินตามเป้าหมาย เป็นต้น (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. กำหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์ขององค์กร จะต้องกำหนดนโยบายการดำเนินการขององค์กร กำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตามนโยบายขององค์กร เช่น การกำหนดอัตราการเติบโตของธุรกิจขององค์กร/หรือบริษัท การกำหนดผู้รับผิดชอบใน การดำเนินการตามนโยบายขององค์กร เป็นต้น 2. บริหารจัดการองค์กรให้ดำเนินการตามนโยบายยุทธศาสตร์ จะต้องบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามนโยบายยุทธศาสตร์ที่กำหนด บริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ปรับปรุงแก้ไขบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามนโยบายยุทธศาสตร์ตามที่กำหนด 4. ถูกต้องตามนโยบายขององค์กร หมายถึง หน่วยงานที่ผู้เข้ารับการประเมินสังกัด โดยนโยบายองค์กรจะเป็นหลักการและวิธีปฎิบัติซึ่งถือเป็นแนวดำเนินการที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการดำเนินงานหรือปฎิบัติให้บรรลุเป้าหมายตามต้องการ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ 3. แบบประเมินจากโครงการเฉพาะบุคคลตามรายการประเมิน 4. แบบประเมินแฟ้มสะสมงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ 3. แบบประเมินจากโครงการเฉพาะบุคคลตามรายการประเมิน 4. แบบประเมินแฟ้มสะสมงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
บริหารงานการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ
บริหารยุทธศาสตร์จัดการส่งพัสดุ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน