หน่วยสมรรถนะ

บริหารงานการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-SHP-5-092ZA
PUM-SHP-6-092ZA
PUM-SHP-5-004ZA
PUM-SHP-6-004ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  บริหารงานการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้บริหารการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ ISCO 1324 ผู้จัดการด้านการจัดหาและจัดส่งสินค้า

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผนการบริหารการจัดพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ การประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ การควบคุมการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ และการประเมินติดตามการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10811.01 วางแผนการบริหารการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ

1. แผนการบริหารการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศถูกกำหนดได้อย่างครบถ้วนตามนโยบายขององค์กร
2. เกณฑ์มาตรฐานของกระบวนการทำงานถูกกำหนดตามแผนการบริหารการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ

10811.02 ควบคุมดูแลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ

1.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศได้รับการควบคุมดูแลอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศได้ดำเนินการงานตามเกณฑ์ปฏิบัติอย่างครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด

10811.03 ควบคุมดูแลการประสานงานบุคคลที่เกี่ยวข้องในการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ

1.บุคคลที่เกี่ยวข้องในการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศได้รับการควบคุมดูแลการประสานงานอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2. บุคคลที่เกี่ยวข้องในการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศได้ดำเนินการงานตามข้อมูลที่ได้รับการประสานงานอย่างครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด

10811.04 ควบคุมการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ

1.กระบวนการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศถูกควบคุมตามขั้นตอนที่กำหนด
2.เกณฑ์มาตรฐานของกระบวนการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศได้รับการดำเนินการได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
3. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศได้จัดทำอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

10811.05 ประเมินการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ

1. คุณภาพของการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศได้รับการตรวจสอบได้อย่างครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด
2.รายงานการประเมินการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศถูกจัดทำได้อย่างถูกต้องตามข้อมูลการตรวจสอบ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ปฏิบัติการวางแผนการบริหารการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ 2. ปฏิบัติการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ 3. การประสานงานบุคคลที่เกี่ยวข้องในการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ 3. ปฏิบัติการควบคุมการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ 4. ปฏิบัติการประเมินการจัดส่งพัสดุด่วนและสิ่งของด่วนภายในประเทศ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. การจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ 2. หลักการบริหารจัดการองค์กร

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
   1. หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารการประเมินจากการจำลองสถานการณ์โดยใช้กรณีศึกษา 3. เอกสารการประเมินการสัมภาษณ์ 4. แฟ้มสะสมผลงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการบริหารการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ 2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ประเมินเกี่ยวกับการบริหารการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน 1. พิจารณาหลักฐานความรู้ 2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ก) คำแนะนำ บริหารการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับ การวางแผนการบริหารการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ การประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ การประสานงานบุคคลที่เกี่ยวข้องในการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ การควบคุมการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ และการประเมินติดตามการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. การวางแผนการบริหารการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ จะต้องกำหนดแผน การบริหารการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ และกำหนดเกณฑ์ของกระบวนการทำงานการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศตามนโยบายขององค์กร
  2. การประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ จะต้องประสานงานบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยประสานงานตามกระบวนการในการจัดส่งพัสดุและสิ่งของ และดำเนินงานตามข้อมูลที่ได้รับการประสานงานตามขั้นตอนที่กำหนด 3. การประสานงานบุคคลที่เกี่ยวข้องในการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ จะต้องควบคุมและประสานงานอย่างครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด 4. การควบคุมการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ จะต้องควบคุมกระบวนการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนด่วนภายในประเทศ การดำเนินการในกระบวนการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศตามข้อกำหนด และการจัดทำรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศตามขั้นตอนที่กำหนด 5. การประเมินติดตามการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ จะต้องตรวจสอบคุณภาพ ของการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ และการจัดทำรายงานการประเมินติดตามการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศตามขั้นตอนที่กำหนด 6. ถูกต้องตามนโยบายขององค์กร หมายถึง หน่วยงานที่ผู้เข้ารับการประเมินสังกัด โดยนโยบายองค์กรจะเป็นหลักการและวิธีปฎิบัติซึ่งถือเป็นแนวดำเนินการที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการดำเนินงานหรือปฎิบัติให้บรรลุเป้าหมายตามต้องการ 7. ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด หมายถึง ความถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามที่องค์กรกำหนดหรือระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ 3. แบบประเมินแฟ้มสะสมงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ 3. แบบประเมินแฟ้มสะสมงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ 3. แบบประเมินแฟ้มสะสมงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.4 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ 3. แบบประเมินแฟ้มสะสมงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.5 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ 3. แบบประเมินแฟ้มสะสมงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรของธุรกิจจัดส่งเอกสารพัสดุด่วนและขนย้ายสินค้า
บริหารงานการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน