หน่วยสมรรถนะ

บริหารจัดการพิธีการศุลกากรเพื่อนำเข้าและส่งออกสินค้าเร่งด่วน

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-SHP-5-091ZA
PUM-SHP-6-091ZA
PUM-SHP-5-003ZA
PUM-SHP-6-003ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  บริหารจัดการพิธีการศุลกากรเพื่อนำเข้าและส่งออกสินค้าเร่งด่วน

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้บริหารธุรกิจจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ ISCO 1324 ผู้จัดการด้านการจัดหาและจัดส่งสินค้า

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการระบบเอกสารเพื่อดำเนินการพิธีการศุลกากร จัดการระบบ การเชื่อมโยงกับหน่วยงานศุลกากร(Single window) จัดการระบบข้อมูลประมวลระเบียบปฏิบัติพิธีการศุลกากรเกี่ยวกับการจัดส่งเอกสารและพัสดุเร่งด่วน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  พิธีการศุลกากรขาเข้า ขาออกทางอากาศยาน การตรวจปล่อยของนำเข้าเร่งด่วน (Express Consingnment)

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10810.01 จัดการระบบเอกสารเพื่อดำเนินการพิธีการศุลกากร

1.เอกสารเพื่อดำเนินการพิธีการศุลกากรได้ถูกจัดเตรียมเพื่อดำเนินการพิธีการศุลกากรครบถ้วนตามขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากร
2.เอกสารเพื่อดำเนินการพิธีการศุลกากร ได้ถูกจัดทำและรวบรวมเพื่อดำเนินการพิธีการศุลกากรอย่างครบถ้วนตามขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากร
3. เอกสารเพื่อดำเนินการพิธีการศุลกากรได้ถูกตรวจสอบความถูกต้องอย่างครบถ้วนตามขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากร

10810.02 จัดการระบบการเชื่อมโยงกับหน่วยงานศุลกากร (single window)

1.เอกสารเพื่อดำเนินการพิธีการศุลกากรถูกบันทึกข้อมูลครบถ้วนตามขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากร
2.เอกสารเพื่อดำเนินการพิธีการศุลกากรได้ถูกเชื่อมโยงข้อมูลอย่างถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากร
3.เอกสารเพื่อดำเนินการพิธีการศุลกากรถูกตรวจสอบความถูกต้องอย่างครบถ้วนตามขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากร

10810.03 จัดการระบบข้อมูลประมวลระเบียบปฏิบัติพิธีการศุลกากรเกี่ยวกับการจัดส่งเอกสารและพัสดุเร่งด่วน

1.ระบบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนได้ถูกจัดเตรียมครบถ้วนตามขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากร
2. ระบบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนได้ถูกรวบรวมอย่างเป็นระบบครบถ้วนตามขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากร
3.ระบบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนได้ถูกจัดเก็บครบถ้วนตามขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากร

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ปฏิบัติการจัดการระบบเอกสารเพื่อดำเนินการพิธีการศุลกากร 2. ปฏิบัติการจัดการระบบการเชื่อมโยงกับหน่วยงานศุลกากร(Single window) 3. ปฏิบัติการจัดการระบบข้อมูลประมวลระเบียบปฏิบัติพิธีการศุลกากรเกี่ยวกับการจัดส่งเอกสารและพัสดุเร่งด่วน (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. การจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ 2. กฎ ระเบียบ ประมวลระเบียบการปฏิบัติการผ่านพิธีการศุลกากรสินค้าเร่งด่วน 3. ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลการผ่านพิธิการศุลกากรด้วยระบบอิเลคโทรนิกส์(Single window) 4. ข้อมูลสินค้านำเข้าและส่งออก

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารการประเมินการสัมภาษณ์ 3. แฟ้มสะสมผลงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับผ่านพิธีการศุลกากร 2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ประเมินเกี่ยวกับการจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการผ่านพิธีการศุลกากรของสินค้าเร่งด่วน การป้อนข้อมูลการรับส่งเอกสารและพัสดุด่วนอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถใช้เทคโนโลยีเชื่อมโยงข้อมูลการผ่านพิธีการด้วยระบบ single window โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน 1. พิจารณาหลักฐานความรู้ 2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการจัดการพิธีการศุลกากรเพื่อนำเข้าและส่งออกสินค้าเร่งด่วนและสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
   1. คำแนะนำ จัดการพิธีการศุลกากรเพื่อนำเข้าและส่งออกสินค้าเร่งด่วน ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับ จัดการระบบเอกสารเพื่อดำเนินการพิธีการศุลกากร จัดการระบบการเชื่อมโยงกับหน่วยงานศุลกากร(Single window) จัดการระบบข้อมูลประมวลระเบียบปฏิบัติพิธีการศุลกากรเกี่ยวกับการจัดส่งเอกสารและพัสดุเร่งด่วน (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1.จัดการระบบเอกสารเพื่อดำเนินการพิธีการศุลกากร จะต้องจัดเตรียมทำเอกสารกำกับเอกสารและพัสดุ โดยการรวบรวมเอกสารกำกับการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วน ดำเนินการพิธีการศุลกากรตามที่กำหนด และตรวจสอบเอกสารเพื่อดำเนินการพิธีการทางศุลกากรตามขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากร 2.จัดการระบบการเชื่อมโยงกับหน่วยงานศุลกากร (Single window) จะต้องทำการบันทึกข้อมูลเอกสารกำกับเอกสารและพัสดุลงในระบบข้อมูลของกรมศุลกากร เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานฝ่ายพิธีการศุลกากร และตรวจสอบเอกสารกำกับเอกสารและพัสดุด่วนตามขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากร 3. จัดการระบบข้อมูลประมวลระเบียบปฏิบัติพิธีการศุลกากรประเภทพัสดุเร่งด่วน จะต้องจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วน โดยการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วน และจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนตามขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากร 4. ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากร หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติที่หน่วยงานศุลกากรของแต่ละฝ่ายใช้ดำเนินการต่อสินค้าซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมระเบียบการปฏิบัติของศุลกากร 5. การนำเข้าของเร่งด่วน กรมศุลกากรได้จำแนกสินค้าเร่งด่วนแบ่งออกเป็น 4 ประเภทดังนี้
   1. ประเภทที่ 1 เอกสารไม่ต้องชำระอากร ตามพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ภาค 2 ซึ่งไม่เป็นของต้องห้ามต้องกำกัด
   2. ประเภทที่ 2 ของไม่ต้องชำระอากร ตามพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ภาค 2 ซึ่งไม่เป็นของต้องห้ามต้องกำกัด 2.1. ของที่ไม่ต้องชำระอากร ตามภาค 2 พิกัดอัตราอากรขาเข้า แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 และไม่เป็นของต้องห้ามต้องกำกัด 2.2. ของที่นำเข้าทางสนามบินศุลกากร ซึ่งแต่ละรายมีราคาไม่เกิน 1,000 บาท ที่ได้รับยกเว้นอากร ตามภาค 4 ประเภท 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 และไม่เป็นของต้องห้ามต้องกำกัด 2.3.ตัวอย่างสินค้าที่ใช้ได้แต่เพียงเป็นตัวอย่าง และไม่มีราคาในทางการค้า ที่ได้รับยกเว้นอากร ตามภาค 4 ประเภท 14 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 และไม่เป็นของต้องห้ามต้องกำกัด 3. ประเภทที่ 3ของต้องชำระอากรโดยแต่ละรายการมีราคา FOB ไม่เกิน 20,000 บาท และไม่เป็นของต้องห้ามต้องกำกัด หรือของที่ต้องส่งตัวอย่างวิเคราะห์สินค้าก่อนปล่อย 4. ประเภทที่ 4ของอื่นๆนอกจากของตามประเภทที่ 1, 2 และ 3

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ 3. แบบประเมินแฟ้มสะสมงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ 3. แบบประเมินแฟ้มสะสมงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ 3. แบบประเมินแฟ้มสะสมงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
บริหารงานการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ
บริหารจัดการพิธีการศุลกากรเพื่อนำเข้าและส่งออกสินค้าเร่งด่วน

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน