หน่วยสมรรถนะ

บริหารงานการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PUM-SHP-5-090ZA
PUM-SHP-6-090ZA
PUM-SHP-5-002ZA
PUM-SHP-6-002ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  บริหารงานการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  ผู้บริหารธุรกิจจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ ISCO 1324 ผู้จัดการด้านการจัดหาและจัดส่งสินค้า

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผนการบริหารการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ การประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ การควบคุมการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ และการประเมินติดตามการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

10809.01 วางแผนการบริหารการจัดส่งเอกสารพัสดุด่วนระหว่างประเทศ

1.แผนการบริหารการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศถูกกำหนดได้อย่างครบถ้วนตามนโยบายขององค์กร
2. เกณฑ์มาตรฐานของกระบวนการทำงาน ถูกกำหนดตามแผนการบริหารการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศได้อย่างถูกต้องตามนโยบายขององค์กร

10809.02 ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ

1.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศได้รับข้อมูลจากการประสานงานอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
2.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศได้ดำเนินการงานตามข้อมูลที่ได้รับการประสานงานอย่างครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด

10809.03 ควบคุมการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ

1. กระบวนการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศถูกควบคุมตามขั้นตอนที่กำหนด
2.เกณฑ์มาตรฐานของกระบวนการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศได้รับการดำเนินการอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
3.รายงานปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศได้จัดทำอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

10809.04 ประเมินการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ

1.คุณภาพของการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศได้รับการตรวจสอบอย่างครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด
2.รายงานการประเมินการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศถูกจัดทำได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ปฏิบัติการวางแผนการบริหารการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ 2. ปฏิบัติการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ 3. ปฏิบัติการควบคุมการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ 4. ปฏิบัติการประเมินการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. การจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ 2. หลักการบริหารจัดการองค์กร 3. การสื่อสารในงานธุรกิจระหว่างประเทศ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารการประเมินการสัมภาษณ์ 3. แฟ้มสะสมผลงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการบริหารการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ 2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ประเมินเกี่ยวกับการบริหารการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน 1. พิจารณาหลักฐานความรู้ 2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ก) คำแนะนำ บริหารการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับ การวางแผนการบริหารการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ การประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ การควบคุมการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ และการประเมินติดตามการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. การวางแผนการบริหารการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ จะต้องกำหนดแผน การบริหารการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ และกำหนดเกณฑ์ของกระบวนการทำงานการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศตามนโยบายขององค์กร 2. การประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ จะต้อง ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยประสานงานตามกระบวนการในการจัดส่งพัสดุ และดำเนินงานตามข้อมูลที่ได้ประสานงานตามขั้นตอนที่กำหนด 3. การควบคุมการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ จะต้องควบคุมกระบวนการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ การดำเนินงานตามกระบวนการจัดส่งพัสดุตามข้อกำหนด และการจัดทำรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 4. การประเมินติดตามการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ จะต้องตรวจสอบคุณภาพของการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ และจัดทำรายงานการประเมินติดตามการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศตามขั้นตอนที่กำหนด 5. ถูกต้องตามนโยบายขององค์กร หมายถึง หน่วยงานที่ผู้เข้ารับการประเมินสังกัด โดยนโยบายองค์กรจะเป็นหลักการและวิธีปฎิบัติซึ่งถือเป็นแนวดำเนินการที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการดำเนินงานหรือปฎิบัติให้บรรลุเป้าหมายตามต้องการ 6. ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด หมายถึง ความถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามที่องค์กรกำหนดหรือระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ 3. แบบประเมินแฟ้มสะสมงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ 3. แบบประเมินแฟ้มสะสมงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ 3. แบบประเมินแฟ้มสะสมงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.4 เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินการสัมภาษณ์ 3. แบบประเมินแฟ้มสะสมงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

  • สายงาน :
    สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรของธุรกิจจัดส่งเอกสารพัสดุด่วนและขนย้ายสินค้า
บริหารงานการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน